Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

Τομέας Συντονισμού, Υλοποίησης Έργων και Διατήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς


ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Το Τμήμα έχει ενεργό εμπλοκή στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση έργων υποδομής σε ολόκληρη την Κύπρο, όπως οδικά έργα, διαμορφώσεις πλατειών, πάρκων, κυκλοφοριακών κόμβων κ.λπ. Πολλά από τα έργα αυτά σχεδιάζονται και διαχειρίζονται από το Τμήμα, ενώ άλλα αφορούν διαχείριση Πολεοδομικών Έργων με ανάθεση σε ιδιώτες μελετητές.

Με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Τμήμα έχει αναλάβει σημαντικό ρόλο και στη διαχείριση έργων και προγραμμάτων στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Ταμείων της Ε.Ε. Τα έργα αφορούν κυρίως σε αναπλάσεις αστικών δημόσιων χώρων και κοινοτικών χώρων έργα στην ύπαιθρο, στην εκπόνηση Ρυθμιστικών Σχεδίων Κοινοτήτων και στην εφαρμογή του Σχεδίου Χορηγιών Αγροτουρισμού.

Η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί βασική προτεραιότητα για το Τμήμα. Η πολιτική διατήρησης που έχει υιοθετήσει, περιλαμβάνει τόσο την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς (μέσω έκδοσης Διαταγμάτων Διατήρησης έκδοσης σχετικής Συναίνεσης και ελέγχου εργασιών αποκατάστασης), όσο και την ενεργή στήριξη με την παροχή γενναιόδωρων κινήτρων στους ιδιοκτήτες.

Το Τμήμα επικοινωνεί με το κοινό και τους επαγγελματίες του χώρου της ανάπτυξης, μέσω της διοργάνωσης σεμιναρίων, εκθέσεων και άλλων εκδηλώσεων. Ετησίως γίνονται ειδικά σεμινάρια για την επεξήγηση του Νόμου και των Σχεδίων. Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Ημερών Κληρονομιάς, υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης, αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για τα θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα Κρατικά Βραβεία Αρχιτεκτονικής, που διοργανώνονται κάθε τρία χρόνια, αποτελούν την ανώτατη κρατική αναγνώριση για την αρχιτεκτονική στην Κύπρο. Επίσης, το Τμήμα πραγματοποιεί, πέρα από τα Σχέδια Ανάπτυξης, και άλλες εκδόσεις με εξειδικευμένα θέματα.

Το Τμήμα ενημερώνεται συνεχώς και συμμετέχει δυναμικά σε επιτροπές και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης και άλλων διεθνών οργανισμών. Πρόσφατα, το Τμήμα είχε αναλάβει, εκ μέρους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υλοποίηση του προγράμματος Αναδόμησης της πυρόπληκτης Αρτέμιδας και της Κερύνειας στην Ελλάδα καθώς και τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Παγκόσμια Έκθεση ΕΧΡΟ2010 που πραγματοποιήθηκε στη Σαγκάη.

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του Τμήματος. Η υλοποίηση της μηχανογράφησης αναμένεται να αρχίσει περί τα τέλη του 2011. • Κλάδος Πολεοδομικών Έργων - Οδικά Έργα
 • Κλάδος Πολεοδομικών Έργων Β - Ανάπλαση / Διαμόρφωση Χώρων
 • Κλάδος Διατήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
 • Κλάδος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Ταμείων για Έργα Ανάπτυξης
 • Κλάδος Μηχανογράφησης του Τμήματος


 • Ενημέρωση Κοινού για Πολεοδομικές Αιτήσεις

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ

  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΜΗΝΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ-
 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

  Πολεοδομικές Αιτήσεις - Υπολογισμός Δικαιωμάτων

  ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ

  Δημόσιες Συμβάσεις - e-Procurement

  Σχέδιο Χορηγιών Αγροτουρισμού

  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ESPON 2020

  Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γνώσης για τον Αστικό Χώρο (EUKN)

  Κυπριακοί Δείκτες Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης URBANGUARD

  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου