Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

Τομέας Οίκησης και Στεγαστικής Πολιτικής


ΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένα σημαντικό μέρος της εργασίας του Τμήματος αφορά την οικιστική πολιτική. Το 1955, ιδρύεται ο Κλάδος Οίκησης με στόχο την εφαρμογή προγράμματος προσφοράς στέγης σε εργατικές ή άλλες τάξεις του πληθυσμού με το σύστημα ενοικιαγοράς. Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε μέχρι το Δεκέμβρη του 1963.

Μετά την τουρκική εισβολή του 1974, η Κυπριακή Κυβέρνηση είχε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της στέγασης των προσφύγων. Από του 1975, την ευθύνη για τη στέγαση των εκτοπισθέντων έχει αναλάβει το Τμήμα. Μέχρι σήμερα έχουν ανεγερθεί 69 Κυβερνητικοί Οικισμοί με περίπου 14,000 οικιστικές μονάδες. Επιπλέον, ειδικό πρόγραμμα προβλέπει την ανέγερση 402 οικιστικών μονάδων σε κενούς χώρους των Κυβερνητικών Οικισμών. Επιπλέον, το Τμήμα υλοποιεί το πρόγραμμα Αυτοστέγασης σε Κυβερνητικά οικόπεδα όσον αφορά το σχεδιασμό οικοπέδων.

Το Τμήμα είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση και συντήρηση των Κυβερνητικών Οικισμών αλλά και για την τοπιοτέχνιση χώρων πρασίνου και πάρκων, την κατασκευή χώρων στάθμευσης και την επιδιόρθωση δρόμων και πεζοδρομίων σε αυτούς.No documents foundΕνημέρωση Κοινού για Πολεοδομικές Αιτήσεις

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΜΗΝΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ-
 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Πολεοδομικές Αιτήσεις - Υπολογισμός Δικαιωμάτων

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ

Δημόσιες Συμβάσεις - e-Procurement

Σχέδιο Χορηγιών Αγροτουρισμού

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ESPON 2020

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γνώσης για τον Αστικό Χώρο (EUKN)

Κυπριακοί Δείκτες Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης URBANGUARD

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου