Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

Διακυβερνητική Συνεργασία για τη Χωρική Συνοχή και Πολεοδομικά Θέματα


Με πρωτοβουλία των κυβερνήσεων των κρατών - μελών στα πλαίσια του Συμβουλίου της ΕΕ, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τη συμμετοχή θεσμικών φορέων, όπως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής των Περιφερειών, διάφορων πανευρωπαϊκών επαγγελματικών οργανώσεων και ενδιαφερόμενων δικτύων, έχει αναπτυχθεί ο διάλογος σε σχέση με θέματα εδαφικής συνοχής, χωρικής ανάπτυξης και πολιτικής για τον αστικό χώρο.

Δεδομένου ότι οι πολιτικές χωροταξικής και πολεοδομικής ανάπτυξης παραμένουν στη δικαιοδοσία των κρατών - μελών, η κοινοτική συμβολή περιορίζεται στον καθορισμό κοινών στόχων, στην ανάλυση των μέτρων που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο και στην έκδοση συστάσεων προς τα κράτη - μέλη και άλλα σώματα της Ένωσης. Εντούτοις, ο χώρος της διακυβερνητικής συνεργασίας στα πλαίσια του Συμβουλίου της ΕΕ δίνει στα κράτη - μέλη ευκαιρίες διαλόγου μεταξύ τους, ιδίως στα πλαίσια του Δικτύου Εθνικών Σημείων Επαφής για την Εδαφική Συνοχή (NTCCP) και της Ομάδας Εργασίας για την Αστική Ανάπτυξη (UDG), ώστε να ανταλλάσσουν πληροφορίες ή να μοιράζονται τα διδάγματα των εθνικών τους εμπειριών.

Με την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ το 2004, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως συμμετέχει, είτε απευθείας, είτε παρέχοντας τεχνική υποστήριξη στο Υπουργείο Εσωτερικών, στις συζητήσεις που διαμορφώνονται γύρω από τα θέματα εδαφικής συνοχής και αστικής ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως εκπροσωπεί την κυπριακή κυβέρνηση για θέματα αστικής ανάπτυξης στην ομάδα UDG και, για θέματα χωρικής ανάπτυξης και εδαφικής συνοχής, στο δίκτυο NTCCP (στην περίπτωση αυτή από κοινού με το Γραφείο Προγραμματισμού, λόγω της αρμοδιότητάς του στα άμεσα συνδεδεμένα θέματα περιφερειακής ανάπτυξης και πολιτικής συνοχής). Οι ομάδες UDG και NTCCP συνεδριάζουν, συνήθως, παράλληλα στη χώρα που ασκεί την εναλλασσόμενη προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και, κατά περιόδους, ανάλογα με τις προτεραιότητες της εκάστοτε προεδρίας, προετοιμάζουν συναντήσεις των αντίστοιχα αρμοδίων για τα θέματα που τις απασχολούν Γενικών Διευθυντών ή και Υπουργών. Μέσα από τη συμμετοχή του Τμήματος στις εργασίες των ομάδων αυτών, προάγεται η αξιοπιστία του κυπριακού πολεοδομικού συστήματος στο εξωτερικό, ενώ παράλληλα υποβοηθείται η συνεχής βελτίωση και αναβάθμισή του. Ταυτόχρονα, οι τομείς της πολεοδομίας και της χωροταξίας στην Κύπρο εναρμονίζονται με τις τρέχουσες και υπό ετοιμασία ευρωπαϊκές πολιτικές, αλλά και οι κυπριακές θέσεις προβάλλονται και αντικατοπτρίζονται, όπου είναι εφικτό, στις πολιτικές αυτές.

Η «εδαφική συνοχή» (territorial cohesion/ cohesion territoriale), η προαγωγή της οποίας καθορίζεται ως βασικός στόχος της ΕΕ από τη Συνθήκη της Λισσαβόνας (2009), πέραν από τη συμπλήρωση, ολοκλήρωση και εφαρμογή επί του εδάφους των ήδη καθιερωμένων επιδιώξεων της ΕΕ για την οικονομική και κοινωνική συνοχή των κρατών-μελών που την απαρτίζουν, αποτελεί τη βάση για τη σταδιακή ανάπτυξη ευρωπαϊκού κεκτημένου σε θέματα χωρικού προγραμματισμού και σχεδιασμού, στα πλαίσια της ομάδας NTCCP. Στη βάση αυτή περιλαμβάνονται τόσο διακηρύξεις και αρχές, όπως η Εδαφική Ατζέντα της ΕΕ (2007), όσο και συγκεκριμένες δράσεις και πολιτικές, όπως η δημιουργία δικτύων ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών, καθώς και η διερεύνηση θεμάτων ενδυνάμωσης της πολυκεντρικής ανάπτυξης του ευρωπαϊκού χώρου, εισαγωγής νέων μορφών συνεταιρισμού μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών, αξιοποίησης των προοπτικών ανάπτυξης περιοχών με γεωγραφικές και άλλες ιδιομορφίες, εισαγωγής της χωρικής διάστασης/ ευαισθησίας σε τομεακές πολιτικές (π.χ. αγροτική πολιτική, πολιτική μεταφορών, πολιτική συνοχής, στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη κοκ.), ενδυνάμωσης των δικτύων οικολογικών και πολιτιστικών πόρων, προώθησης της συνεργασίας στη διαχείριση απειλών (π.χ. πρόληψη και μετριασμός των εδαφικών επιπτώσεων που προκαλεί η αλλαγή του κλίματος) κ.ά.

Τα θέματα συζήτησης της ομάδας UDG αποτελούν τη βάση για τη σταδιακή ανάπτυξη ευρωπαϊκού κεκτημένου σε θέματα αστικής ανάπτυξης και πολεοδομικού σχεδιασμού και περιλαμβάνουν διακηρύξεις των αρμόδιων Υπουργών, σημαντικότερες μεταξύ των οποίων είναι το Σύμφωνο του Μπρίστολ (Bristol Accord, 2005), το οποίο προτάσσει την ιδέα της ανάπτυξης «βιώσιμων κοινοτήτων» και καθορίζει τα βασικά χαρακτηριστικά που αυτές πρέπει να έχουν, καθώς και ο Χάρτης της Λειψίας για τις βιώσιμες ευρωπαϊκές πόλεις (2007), που βασίζεται στην έννοια της ολοκληρωμένης ανάπτυξης του αστικού χώρου. Οι αρχές στις οποίες βασίζονται αυτά τα δύο σημαντικά έγγραφα αναφοράς έχουν ενσωματωθεί στη διαδικασία αναθεώρησης των Τοπικών Σχεδίων των τεσσάρων μεγάλων αστικών συγκροτημάτων της Κύπρου κατά την περίοδο 2008-2011. Πιο πρόσφατες διακηρύξεις των Υπουργών που έχουν αρμοδιότητα για θέματα αστικής ανάπτυξης είναι η Δήλωση της Μασσαλίας (2008), όπου περιλαμβάνεται η δέσμευση για την ανάπτυξη ενός κοινού πλαισίου αναφοράς για την προώθηση της αστικής βιωσιμότητας και κοινωνικής αλληλεγγύης, καθώς και η Διακήρυξη του Τολέδο (2010), με την οποία δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη προώθησης της ολοκληρωμένης αστικής αναζωογόνησης.

Περισσότερες λεπτομέρειες αναφέρονται στο κείμενο που επισυνάπτεται:Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΘέματα Αστικής Ανάπτυξης (Μέγεθος Αρχείου: 9176,97Kb)Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Δράσης του Συνεταιρισμού για την Αστική Κινητικότητα (Αστική Ατζέντα για την ΕΕ) (Μέγεθος Αρχείου: 219,66Kb)


Ενημέρωση Κοινού για Πολεοδομικές Αιτήσεις

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΜΗΝΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ-
 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Πολεοδομικές Αιτήσεις - Υπολογισμός Δικαιωμάτων

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ

Δημόσιες Συμβάσεις - e-Procurement

Σχέδιο Χορηγιών Αγροτουρισμού

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ESPON 2020

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γνώσης για τον Αστικό Χώρο (EUKN)

Κυπριακοί Δείκτες Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης URBANGUARD

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου