Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

Διακυβερνητική Συνεργασία σε Θέματα Στεγαστικής Πολιτικής


Οι Κυβερνήσεις των κρατών - μελών της ΕΕ έχουν αναπτύξει άτυπη συνεργασία και διάλογο σε σχέση με θέματα οίκησης και στεγαστικής πολιτικής. Η στεγαστική πολιτική παραμένει εξ ολοκλήρου στη δικαιοδοσία των κρατών - μελών. Όπως για τα θέματα που αφορούν την πολεοδομική και χωροταξική πολιτική, έτσι και στην περίπτωση αυτή, η διακυβερνητική συνεργασία παρέχει την ευκαιρία στα κράτη-μέλη να ανταλλάσσουν πληροφορίες, εμπειρίες και τεχνογνωσία σε θέματα στεγαστικής πολιτικής, στα πλαίσια του δικτύου Εθνικών Σημείων Επαφής για τη Στέγαση (NHFP).Ενημέρωση Κοινού για Πολεοδομικές Αιτήσεις

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΜΗΝΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ-
 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Πολεοδομικές Αιτήσεις - Υπολογισμός Δικαιωμάτων

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ

Δημόσιες Συμβάσεις - e-Procurement

Σχέδιο Χορηγιών Αγροτουρισμού

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ESPON 2020

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γνώσης για τον Αστικό Χώρο (EUKN)

Κυπριακοί Δείκτες Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης URBANGUARD

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου