Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

Άλλα


Το Τμήμα εκπροσωπεί την Κύπρο στις ακόλουθες επιτροπές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών:

1. Επιτροπή για τους Ανθρώπινους Oικισμούς (HABITAT)
Επιτροπή του ΟΗΕ για τους Ανθρώπινους Οικισμούς με στόχο την προαγωγή κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων πόλεων.

2. Oμάδα για θέματα Οίκησης και Διαχείρισης Γης της Οικονομικής Επιτροπής
Επιτροπή του ΟΗΕ με στόχο την προαγωγή πανευρωπαϊκής οικονομικής συνοχής. Η Κύπρος συμμετέχει στην Επιτροπή Οίκησης και Διαχείρισης Γης καθώς και στο Πρόγραμμα «Μεταφορές, Υγεία και Περιβάλλον» (THE-PEP) που προωθεί την αειφόρο κινητικότητα και λαμβάνει υπόψη τους τομείς της υγείας και του περιβάλλοντος.Ενημέρωση Κοινού για Πολεοδομικές Αιτήσεις

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΜΗΝΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ-
 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Πολεοδομικές Αιτήσεις - Υπολογισμός Δικαιωμάτων

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ

Δημόσιες Συμβάσεις - e-Procurement

Σχέδιο Χορηγιών Αγροτουρισμού

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ESPON 2020

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γνώσης για τον Αστικό Χώρο (EUKN)

Κυπριακοί Δείκτες Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης URBANGUARD

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου