Σχέδιο Αγροτουρισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ
(www.rural-tourism.tph.moi.gov.cy)

Αντικείμενο του Σχεδίου είναι η παροχή κινήτρων με τη μορφή χορηγιών σε Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Αγροτουρισμού. Σκοπός του Σχεδίου είναι η ενθάρρυνση των επενδύσεων από Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν επίκεντρο την ανάδειξη και τον εμπλουτισμό των πολιτιστικών και περιβαλλοντικών στοιχείων της υπαίθρου, με σκοπό τη συμπλήρωση ή και την ενίσχυση της απασχόλησης των κατοίκων της και τη διάσωση, διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση του παραδοσιακού χαρακτήρα και της αυθεντικότητας της υπαίθρου που αποτελούν υπόβαθρο για την ανάπτυξη του Αγροτουρισμού.

Προγραμματική Περίοδος 2004-2006

Για την Προγραμματική Περίοδο 2004-2006 το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως είχε καθορισθεί ως Τελικός Δικαιούχος για το Σχέδιο Χορηγιών Αγροτουρισμού. Η ολοκλήρωση των Έργων είχε τη δυνατότητα να γίνει μέχρι και τον Ιούνιο του 2009.

Στο πλαίσιο της Α΄ Φάσης του Σχεδίου, εγκρίθηκαν 41 αιτήσεις συνολικής επένδυσης ύψους €12.3 εκ., εκ των οποίων ποσό ύψους €4,369,191 δόθηκε ως χορηγία σε 39 από αυτές, ενώ δύο αιτήσεις αποσύρθηκαν από το Σχέδιο. Στο πλαίσιο της Β΄ Φάσης του Σχεδίου, εγκρίθηκαν 37 αιτήσεις συνολικής επένδυσης ύψους €17.6 εκ., εκ των οποίων ποσό ύψους €5,694,863 δόθηκε ως χορηγία σε 36 από αυτές, ενώ μία αίτηση αποσύρθηκε.

Προγραμματική Περίοδος 2007-2013

Για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως έχει οριστεί ως ο Ενδιάμεσος Φορέας του Σχεδίου Χορηγιών Αγροτουρισμού. Το Σχέδιο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» του Άξονα Προτεραιότητας «Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών και Περιοχών της Υπαίθρου».
Η περιοχή εφαρμογής του Σχεδίου είναι οι περιοχές της Υπαίθρου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2007-2013, εξαιρουμένων των μεγάλων αστικών συγκροτημάτων για τα οποία εκπονήθηκε Τοπικό Σχέδιο.Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται στα €15 εκ.

Όσον αφορά τη δημοσιότητα του Σχεδίου, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως εξέδωσε σχετικό Οδηγό Εφαρμογής του Σχεδίου στον οποίο αναλύονται όλες οι πρόνοιες και διαδικασίες διαχείρισης και αξιολόγησης των υποβληθέντων Προτάσεων και το οποίο παραχωρείται σε κάθε ενδιαφερόμενο μαζί με το Έντυπο Αίτησης και το Ενημερωτικό Έντυπο. Ετοιμάστηκαν επίσης αφίσες και προσκλήσεις για τις παρουσιάσεις του Σχεδίου που έγιναν σε ανοικτές εκδηλώσεις σε όλες τις πόλεις. Οι παρουσιάσεις ανακοινώθηκαν στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Έγινε επίσης κάλυψη του θέματος και δημοσιεύθηκαν άρθρα στον καθημερινό τύπο και άλλα έντυπα μέσα. Τέλος, το Σχέδιο δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Σχεδίου Χορηγιών Αγροτουρισμού του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.
(www.rural-tourism.tph.moi.gov.cy)


No documents found