Σχέδιο Επιχορήγησης Παραδοσιακών Υλικών


ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ/ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΥΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που επιβάλλονται όροι κατά την έκδοση πολεοδομικής και οικοδομικής άδειας, ώστε σε οικοδομές που ανεγείρονται ή επιδιορθώνονται μέσα σε τμήματα των ιστορικών/παραδοσιακών πυρήνων που διατηρούν τον αυθεντικό τους χαρακτήρα, να χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα παραδοσιακά υλικά, όπως πέτρα της περιοχής για εξωτερικές τοιχοποιίες και τοίχους αντιστήριξης, ξύλο στα κουφώματα και τα τελειώματα στέγης, οπτόπλινθοι/ωμόπλινθοι σε επιδιόρθωση εξωτερικών τοίχων, πήλινα κεραμίδια σε αντικατάσταση στέγης από τσίγκους και να αποκρύβονται ντεπόζιτα νερού του ηλιακού θερμοσίφωνα.

Το Σχέδιο προβλέπει την εφάπαξ παροχή επιχορήγησης στους επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες, η οποία θα παρέχεται μια μόνο φορά, μετά τη συμπλήρωση της ανάπτυξης με βάση τα εγκριμένα σχέδια, τους όρους των αδειών που εξασφαλίστηκαν, καθώς και τους όρους του παρόντος Σχεδίου.

Μετά την 1η Ιανουαρίου 2008, οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης, κατόπιν εξασφάλισης Πολεοδομικής ή Οικοδομικής Άδειας στην οποία έχουν επιβληθεί όροι για πέτρινες τοιχοποιίες, πέτρινους τοίχους αντιστήριξης, τοιχοποιίες από ωμοπλινθοδομή ή οπτοπλινθοδομή, ξύλινα κουφώματα, ξύλινα τελειώματα στέγης, αντικατάσταση τσίγκων με κεραμίδι πήλινο στη στέγη, καθώς και απόκρυψη των ντεπόζιτων νερού του ηλιακού θερμοσίφωνα, δικαιούται να υποβάλει αίτηση για παροχή των επιχορηγήσεων όπως αναφέρονται σε πιο κάτω κεφάλαιο, νοουμένου ότι η ανάπτυξη θα βρίσκεται σε ιστορική/παραδοσιακή περιοχή που διατηρεί τον αυθεντικό της χαρακτήρα και συγκεκριμένα σε:

(α) «Περιοχές Ειδικού Χαρακτήρα» (ΠΕΧ), και
(β) Πυρήνες χωριών που διατηρούν την παλιά δομή και το χαρακτήρα τους

Η αίτηση υποβάλλεται στην Πολεοδομική Αρχή, στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η ανάπτυξη, πριν την έναρξη των οικοδομικών εργασιών.

Σε περίπτωση που η οικοδομή αποτελεί την πρώτη ιδιόκτητη κατοικία για ικανοποίηση των βασικών στεγαστικών αναγκών του αιτητή, παρέχεται 100% επιχορήγηση του πρόσθετου κόστους των εργασιών. Στην αντίθετη περίπτωση το ποσοστό φτάνει το 50%.

Η παραχώρηση της επιχορήγησης θα γίνεται, νοουμένου ότι τηρούνται απαραίτητα όλοι οι όροι που τέθηκαν στην Πολεοδομική Άδεια, Άδεια Οικοδομής και το παρόν Σχέδιο (Παράρτημα ΙΙ) για την κάθε περίπτωση.

Εργασίες που επιχορηγούνται:
  • Εξωτερικές πέτρινες τοιχοποιίες και πέτρινοι τοίχοι αντιστήριξης (Ανώτατο ποσό επιχορήγησης: €15000)
  • Εξωτερικά ξύλινα πορτοπαράθυρα και ξύλινα τελειώματα στέγης (Ανώτατο ποσό επιχορήγησης: €2500)
  • Αντικατάσταση στέγης από τσίγκους με στέγη από πήλινα κεραμίδια και ξύλινα τελειώματα (Ανώτατο ποσό επιχορήγησης: €10000)
  • Εξωτερικοί τοίχοι από ωμόπλινθους/οπτόπλινθους (Ανώτατο ποσό επιχορήγησης: €7000)
  • Απόκρυψη ντεποζίτων νερού ηλιακού θερμοσίφωνα (€500)
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΣχέδιο Επιχορήγησης Παραδοσιακών Υλικών