Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Δίκτυα


1. Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Χωρικής Ανάπτυξης και Εδαφικής Συνοχής (ESPON)

Το Πρόγραμμα ESPON αποσκοπεί στην υποστήριξη της λήψης αποφάσεων κοινοτικής πολιτικής μέσα από την παροχή της κατάλληλης τεκμηρίωσης, καθώς και στην ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών σε θέματα χωρικού σχεδιασμού και προγραμματισμού, μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών και ερευνητικών κέντρων. Για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 εντάσσεται στα πλαίσια του στόχου της ΕΕ για Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, με βασικό σκοπό τη στήριξη της διαμόρφωσης πολιτικής σε σχέση με τον στόχο της «εδαφικής συνοχής» και την αρμονική ανάπτυξη του ευρωπαϊκού χώρου μέσα από την παροχή συγκρίσιμων πληροφοριών, τεκμηρίωσης, αναλύσεων και σεναρίων για τη χωρική δυναμική, και την αποκάλυψη των χωρικών δυνατοτήτων και κεφαλαίου για την ανάπτυξη των περιφερειών και άλλων ενοτήτων, συμβάλλοντας στην ανταγωνιστικότητα,στην ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία, καθώς και στη βιώσιμη και εξισορροπημένη ανάπτυξη. Μέσω του Προγράμματος ESPON προωθείται η διακρατική συνεργασία σε τομείς όπως η φαρμοσμένη έρευνα σε θέματα χωρικής ανάπτυξης,ανταγωνιστικότητας και συνοχής, αλλά και η στοχευμένη ανάλυση βάσει της ζήτησης τελικών χρηστών (εθνικών και περιφερειακών αρχών), σε σχέση με την ευρωπαϊκή διάσταση της ανάπτυξης διαφόρων τύπων περιφερειών, π.χ. περιοχών ορεινού ή νησιώτικου χαρακτήρα, μητροπολιτικών ή διασυνοριακών περιφερειών κλπ. Στο Πρόγραμμα ESPON 2013 συμμετέχουν όλα τα κράτη - μέλη της ΕΕ, καθώς και τέσσερις γειτονικές χώρες, μέσω ειδικής Επιτροπής Παρακολούθησης, η οποία παρακολουθεί και εγκρίνει τις δραστηριότητες της συντονιστικής μονάδας του Προγράμματος στο Λουξεμβούργο, σε σχέση με την προκήρυξη, κατακύρωση και παρακολούθηση ερευνητικών έργων.
Η Κύπρος εκπροσωπείται στην Επιτροπή Παρακολούθησης ESPON από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, το οποίο μεριμνά, επίσης, για την προβολή των κυπριακών θέσεων σε σχέση με τις δραστηριότητες του Προγράμματος και εξετάζει τα αποτελέσματα των ερευνών και μελετών που αφορούν ή επηρεάζουν την Κύπρο. Για τη διάχυση τόσο των προκηρύξεων για ερευνητικά έργα όσο και των αποτελεσμάτων των μελετών που υλοποιούνται, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως αποτελεί επίσης το κυπριακό Σημείο Επαφής ESPON. Περισσότερες λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα καταγράφονται στην ιστοσελίδα www.espon.eu.

2. Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γνώσης για τον Αστικό Χώρο (EUKN)

Κατά την άτυπη διάσκεψη των Υπουργών που έχουν αρμοδιότητα σε θέματα αστικής ανάπτυξης στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας τον Νοέμβριο του 2004, αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Γνώσης για τον Αστικό Χώρο. Στη σχετική πιλοτική δράση συμμετέχουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεκαεπτά κράτη- μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος, καθώς και δύο πανευρωπαϊκοί οργανισμοί (EUROCITIES και URBACT). Η ολλανδική Κυβέρνηση παρέχει διοικητική υποστήριξη στη γραμματεία του δικτύου, που εδρεύει στη Χάγη. Κύριος στόχος του δικτύου είναι η συλλογή, πιστοποίηση και δημοσίευση στο διαδίκτυο μελετών έρευνας, πρακτικής και πολιτικής που αφορούν θέματα ανάπτυξης του αστικού χώρου. Κατά την περίοδο 2005-2010, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως συμμετείχε στις εργασίες του δικτύου, παρέχοντας περίπου 25 κυπριακές μελέτες και όλα τα σχετικά βοηθητικά στοιχεία και πληροφορίες. Η ιστοσελίδα του δικτύου (www.eukn.org) εγκαινιάστηκε τον Οκτώβριο του 2005 με δυνατότητα ανεύρεσης εγγράφων κατά θεματική ενότητα ή χώρα προέλευσης κοκ. Η Κύπρος εκπροσωπείται με δικό της διαδικτυακό τόπο (www.eukn.org/cyprus), όπου παρέχονται, μεταξύ άλλων, πληροφορίες για το πολεοδομικό σύστημα της χώρας.

3. Στρατηγικό Πλαίσιο Έρευνας για την Αστική Αειφορία (URBAN-NET)

Το έργο URBAN-NET αποσκοπεί στη διερεύνηση θεμάτων αστικής αειφορίας στην Ευρώπη. Βασικός του στόχος είναι η ενδυνάμωση της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των κρατών - μελών της ΕΕ και των γειτονικών χωρών, μέσω δικτύωσης και σύμπραξης για κοινές ερευνητικές δραστηριότητες. Το έργο χρηματοδοτείται από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια της πρωτοβουλίας European Research Area Network (ERA-NET). Από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας στο έργο συμμετέχει το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, το οποίο έχει ορίσει το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, μαζί με το Τμήμα Περιβάλλοντος, καθώς και τα κρατικά πανεπιστημιακά ιδρύματα, ως βασικούς του εταίρους στη διαδικασία αξιολόγησης των εθνικών αναγκών και καθορισμού στόχων και προτεραιοτήτων σε θέματα έρευνας στον τομέα της αειφόρου αστικής ανάπτυξης.

4. Πρόγραμμα - Πλαίσιο COST

Το COST είναι ένα διακρατικό πρόγραμμα-πλαίσιο για την Ευρωπαϊκή Συνεργασία στην Επιστήμη και στην Τεχνολογία, που επιτρέπει τη συνεργασία και το συντονισμό στον τομέα της έρευνας.

COST C10 (Outskirts of European Cities)
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη μελέτη για τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται τα προάστια των ευρωπαϊκών πόλεων. Αποτέλεσμα της δράσης αυτής είναι η έκδοση τεσσάρων τόμων συμπερασμάτων.

COST C20 (Urban Khowledge Arena)
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ερευνητική δράση για απόκτηση εμπειριών για σύνθετα αστικά θέματα. Αποτέλεσμα της δράσης αυτή είναι η δημοσίευση των συμπερασμάτων η οποία αναμένεται.

COST C16. (Improving the egality of existing urban building envelopes)
Το πρόγραμμα μελέτησε παραμέτρους, κριτήρια και διαδικασίες επέμβασης αναφορικά με τη βελτίωση, ανακαίνιση και αναβάθμιση του οικιστικού περιβλήματος μεμονωμένων πολυκατοικιών ή οικιστικών συγκροτημάτων τα οποία παρουσιάζουν σημάδια εγκατάλειψης και απαξίωσης λόγω χρόνου, κακής διαχείρισης και συντήρησης, ιδιοκτησιακού καθεστώτος κ.λπ.

COST ΤU0602 (Land management for urban dynamics)
Υπό εξέλιξη πρόγραμμα το οποίο μελετά τις υφιστάμενες διαδικασίες επαναδιαχείρισης της αστικής γης και τα προβλήματα που αναφύονται στις περιοχές και εμβαθύνει σε νέα εργαλεία, πρακτικές και διαδικασίες με στόχο την επίλυση συγκεκριμένων πολεοδομικών προβλημάτων και τη δυναμική επέμβαση στον αστικό ιστό για γενικότερη ανάπλαση καθώς και βελτίωση των περιβαλλοντικών και ποιοτικών παραμέτρων των αντίστοιχων περιοχών.

5. EUROMED HERITAGE II

Το Τμήμα συμμετείχε στο πρόγραμμα REPS Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ξερολιθικών Κατασκευών που αφορούσε έρευνα σχετική με την τυπολογία, καταγραφή και διαχείριση ξερολιθικών κατασκευών σε έξι ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος. Το πρόγραμμα περιελάμβανε, επίσης, τη δημιουργία εικονικής θεματικής διαδρομής με ξερολιθικά στοιχεία στις αντίστοιχες χώρες του προγράμματος.

6. EUROMED HERITAGE III

Το Τμήμα συμμετείχε στο πρόγραμμα RehabiMed σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Γενικός στόχος του προγράμματος RehabiMed είναι η έρευνα που αφορά στη συντήρηση και στην αποκατάσταση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς καθώς και η αξιοποίησή της ως παράγοντα αειφόρου ανάπτυξης. Επιπλέον, το Πρόγραμμα RehabiMed έδωσε στους επαγγελματίες της Διατήρησης από 15 μεσογειακές χώρες, την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες και γνώσεις σε θέματα του τομέα τους μέσα από τις διάφορες δραστηριότητες και την ιστοσελίδα του στο Διαδίκτυο. Το θεωρητικό τμήμα του προγράμματος περιελάμβανε την ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αποκατάσταση τόσο μεμονωμένων παραδοσιακών οικοδομών όσο και για την αποκατάσταση αστικών ιστορικών περιοχών. Περιελάμβανε, επίσης, την έκδοση 9 τόμων με τα αποτελέσματα των συνεδρίων και σεμιναρίων του προγράμματος, καθώς και συλλογές άρθρων σε σχετικά θέματα. Τα καλύτερα παραδείγματα αποκατάστασης παραδοσιακών κτηρίων ή αστικών περιοχών από κάθε χώρα παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.rehabited.net . To πρόγραμμα περιελάμβανε και πρακτική εφαρμογή της μεθοδολογίας με το πιλοτικό Έργο «Αποκατάσταση Αστικού Τοπίου» που υλοποιήθηκε στα Πάνω Λεύκαρα. Άμεσος στόχος του έργου ήταν η συντήρηση και η αποκατάσταση των πιο χαρακτηριστικών αρχιτεκτονικών στοιχείων του δομημένου περιβάλλοντος, με τελικό αποτέλεσμα την επαναφορά του παραδοσιακού του χαρακτήρα, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, εφαρμόζοντας τη Μέθοδο RehabiMed. Επιπλέον, το έργο φιλοδοξούσε να αποτελέσει ένα πρότυπο αποκατάστασης και ανάδειξης του παραδοσιακού αστικού τοπίου και να προωθήσει τη διάδοση και εφαρμογή της Μεθόδου RehabiMed σε παρόμοια έργα στην Κύπρο.


No documents found