logo


Η είσοδος και διαμονή πολίτες τρίτων χωρών που είναι μέλη οικογένειας πολίτη Ε.Ε./ Ε.Ο.Χ. και της Ελβετίας (Ένωσης) διέπεται από τον περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμο.
 
Μέλη οικογένειας τα οποία καλύπτονται
Μέλος της οικογένειας σημαίνει:

 • τον/τη σύζυγο πολίτη της Ένωσης περιλαμβανομένου του συμβίου στο πλαίσιο συμφώνου πολιτικής συμβίωσης,
 • τους απευθείας κατιόντες πολίτη της Ένωσης, οι οποίοι είναι ηλικίας κάτω των 21 ετών ή είναι συντηρούμενοι από αυτόν, καθώς και εκείνους του/της συζύγου του,
 • τους συντηρούμενους απευθείας ανιόντες πολίτη της Ένωσης, καθώς και εκείνους του/της συζύγου του.
Για άλλα μέλη οικογένειας που δεν εμπίπτουν στις πιο πάνω περιπτώσεις ακολουθείστε του πιο κάτω συνδέσμους: Νοείται ότι τα άλλα μέλη οικογένειας που αναφέρονται πιο πάνω μπορούν να εξασφαλίσουν οποιαδήποτε άδεια διαμονής ανεξάρτητα από τη σχέση τους με τον πολίτη της Ένωσης, εάν πληρούν απο μόνα τους τις προϋποθέσεις της άδειας για την οποία ενδιαφέρονται, καταβάλλοντας τα ανάλογα τέλη.

Είσοδος στη Δημοκρατία
 • Για την είσοδο στη Δημοκρατία τα μέλη οικογένειας θα πρέπει να κατέχουν θεώρηση εισόδου εκτός εάν είναι υπηκόοι τρίτων χωρών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή. Για πληροφορίες σχετικά με τις θεωρήσεις εισόδου πατήστε εδώ. Ωστόσο, στην περίπτωση που μέλος της οικογένειάς πολίτης της Ένωσης που δεν είναι υπήκοος κράτους μέλους, δε διαθέτει τις αναγκαίες προξενικές θεωρήσεις, προτού η αρμόδια αρχή εφαρμόσει το μέτρο της επιστροφής, παρέχει στα πρόσωπα αυτά κάθε εύλογη, κατά περίπτωση, δυνατότητα προκειμένου να αποκτήσουν τα αναγκαία έγγραφα προκειμένου να επιβεβαιωθεί ή να αποδειχθεί με άλλα μέσα ότι καλύπτονται από το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής.
 • Σε περίπτωση που το μέλος οικογένειας κατέχει ισχύον δελτίο διαμονής που εκδόθηκε από τη Δημοκρατία ή έγγραφο αντίστοιχο με το δελτίο διαμονής που εκδόθηκε από τις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους, δεν απαιτείται η κατοχή θεώρησης.
Διαμονή έως τρεις μήνες
Τα μέλη της οικογένειάς πολιτών της Ένωσης, που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και κάτοχοι ισχύοντος διαβατηρίου, και τα οποία συνοδεύουν ή αφίκνεινται για να συναντήσουν τον πολίτη της Ένωσης, έχουν δικαίωμα διαμονής στη Δημοκρατία για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες χωρίς κανένα όρο ή διατύπωση.

Διαμονή πέραν των τριών μηνών - υποβολή αιτήσεων για εξασφάλιση δελτίου διαμονής
 • Αίτηση για έκδοση Δελτίου Διαμονής (MEU2) υποβάλλεται από το μέλος της οικογένειας εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία άφιξής τους στη Δημοκρατία.
 • Τα σημεία υποβολής αιτήσεων μπορούν να εντοπισθούν εδώ. Για το κατά πόσο απαιτείται διευθέτηση ραντεβού πατήστε εδώ.
 • Κατά την υποβολή της αίτησης πρέπει να είναι παρόντας και ο/η πολίτης της Ένωσης και οι πόροι συντήρησης να προέρχονται από τον πολίτη της Ένωσης.
 • Η αίτηση MEU2 θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα τα οποία καταγράφονται στην κατάσταση συνοδευτικών εγγράφων και τα οποία θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα και δεόντως πιστοποιημένα/ επικυρωμένα.
 • Για την υποβολή της αίτησης καταβάλλονται τα απαραίτητα σε κάθε περίπτωση τέλη όπως καταγράφονται πιο κάτω.
 • Για την υποβολή αίτησης είναι απαραίτητη η λήψη βιομετρικών στοιχείων (φωτογραφίας και δακτυλικών αποτυπωμάτων) και η υπογραφή του υπηκόου τρίτης χώρας, με την παρουσίαση της απόδειξης παραλαβής και έγκυρου ταξιδιωτικού εγγράφου. Από άτομα που κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχουν συμπληρώσει τα 6 έτη λαμβάνεται μόνο φωτογραφία.
 • Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης αποστέλλεται ειδοποίηση παραλαβής του δελτίου διαμονής.
 • Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης αποστέλλεται επιστολή στην τελευταία δηλωθείσα ταχυδρομική διεύθυνση με τους λόγους απόρριψης. Η επικαιροποίηση της διεύθυνσης των αιτητών αποτελεί δική τους αποκλειστική ευθύνη για σκοπούς λήψης της επιστολής και υποβολής τυχόν προσφυγών εντός καθορισμένων προθεσμιών.
Τονίζεται πως η μη συμμόρφωση με την απαίτηση υποβολής αίτησης για τη χορήγηση δελτίου διαμονής θεωρείται αδίκημα τιμωρούμενο με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €2500.

Τέλη
Για την υποβολή της αίτησης καταβάλλεται τέλος ύψους €20.

Χρόνος εξέτασης αιτήσεων
Οι αιτήσεις εξετάζονται εντός έξι μηνών, νοουμένου ότι είναι δεόντως συμπληρωμένες. Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει εάν οι πληροφορίες που υποβάλλονται στις αιτήσεις είναι ανεπαρκείς ή χρειάζονται τεκμηρίωση και σε τέτοια περίπτωση ο χρόνος εξέτασης αυξάνεται. Κατα την εξέταση της αίτησης η αρμόδια αρχή δύναται να διενεργεί συνεντεύξεις ή να ζητά περαιτέρω έγγραφα σε περιπτώσεις όπου θεωρεί αυτό αναγκαίο.

Ισχύς δελτίου διαμονής
 • Η διάρκεια ισχύος του δελτίου διαμονής είναι πέντε έτη από την ημερομηνία χορήγησης ή για την προβλεπόμενη περίοδο διαμονής του πολίτη της Ένωσης, εφόσον η εν λόγω περίοδος είναι μικρότερη των πέντε ετών.
 • Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος του δελτίου διαμονής είναι μικρότερη των πέντε ετών, και ο κάτοχός του δεν αναχώρησε από τη Δημοκρατία, κατά τη λήξη της εν λόγω ισχύος, το πρόσωπο αυτό υποχρεούται να υποβάλει αίτηση για έκδοση νέου δελτίου διαμονής το αργότερο ένα μήνα μετά τη λήξη του προηγούμενου δελτίου διαμονής.
 • Η ισχύς του δελτίου διαμονής δεν επηρεάζεται από προσωρινές απουσίες που δεν υπερβαίνουν τους έξι μήνες ετησίως ή από απουσίες μεγαλύτερης διάρκειας για την εκπλήρωση υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας ή από μία απουσία δώδεκα συναπτών μηνών κατ’ ανώτατο όριο για σοβαρούς λόγους, περιλαμβανομένης εγκυμοσύνης και μητρότητας, σοβαρής ασθένειας, σπουδών ή επαγγελματικής κατάρτισης ή απόσπασης σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα. Η ισχύς του δελτίου διαμονής τερματίζεται όταν η απουσία υπερβαίνει αυτές τις χρονικές περιόδους.
Πρόσβαση στην εργασία
Τα μέλη οικογένειας έχουν ελεύθερη πρόσβαση στην εργασία περιλαμβανομένης της μισθωτής απασχόλησης και της αυτοτελούς απασχόλησης.

Διατήρηση του δικαιώματος διαμονής σε περίπτωση θανάτου ή αναχώρησής του πολίτη της Ένωσης από τη Δημοκρατία
 • Ο θάνατος του πολίτη της Ένωσης ή η αναχώρηση του απο τη Δημοκρατία δε συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος διαμονής των μελών της οικογένειάς του, που δεν είναι υπήκοοι κράτους μέλους, και έχουν διαμείνει στη Δημοκρατία ως μέλη της οικογένειάς του επί ένα έτος τουλάχιστον πριν από το θάνατο του πολίτη της Ένωσης. Τα μέλη οικογένειας διατηρούν το δικαίωμα διαμονής αποκλειστικά σε προσωπική βάση.
 • Η αναχώρηση του πολίτη της Ένωσης από τη Δημοκρατία ή ο θάνατός του δε συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος διαμονής των τέκνων του ή του γονέα ο οποίος έχει την πραγματική επιμέλεια των τέκνων, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, εφόσον τα τέκνα διαμένουν στη Δημοκρατία και είναι εγγεγραμμένα σε εκπαιδευτικό ίδρυμα με σκοπό την πραγματοποίηση σπουδών στη Δημοκρατία, μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών τους.
Διατήρηση του δικαιώματος διαμονής από τα μέλη της οικογένειας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου/ συμφώνου συμβίωσης
Το διαζύγιο ή η ακύρωση του γάμου/ συμφώνου συμβίωσης, δεν επηρεάζει το δικαίωμα διαμονής των μελών της οικογένειας του πολίτη της Ένωσης, τα οποία είναι υπήκοοι κράτους μέλους στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 • αν ο γάμος/ σύμφωνο συμβίωσης διήρκησε μέχρι την έναρξη της διαδικασίας έκδοσης διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου/ συμφώνου συμβίωσης, τρία έτη τουλάχιστον, εκ των οποίων το ένα έτος στη Δημοκρατία∙ ή
 • αν η επιμέλεια των τέκνων του πολίτη της Ένωσης έχει ανατεθεί βάσει συμφωνίας δεόντως επικυρωμένης από αρμόδιο δικαστήριο μεταξύ των συζύγων, στο/στη σύζυγο, που δεν είναι υπήκοος κράτους μέλους, ή με διάταγμα δικαστηρίου∙ ή
 • αν τούτο υπαγορεύεται από ιδιαιτέρως δυσχερείς καταστάσεις, περιλαμβανομένης της περίπτωσης που το μέλος της οικογένειας κατέστη θύμα βίας στην οικογένεια όπως αυτό καθορίζεται στον περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμο, ενόσω υφίστατο ο γάμος/ συμφώνο συμβίωσης∙ ή
 • αν ο/η σύζυγος που δεν είναι υπήκοος κράτους μέλους απολαύει, βάσει συμφωνίας δεόντως επικυρωμένης από αρμόδιο δικαστήριο μεταξύ των συζύγων, ή με διάταγμα δικαστηρίου, του δικαιώματος επικοινωνίας με ανήλικο τέκνο, υπό τον όρο ότι το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η επικοινωνία αυτή πρέπει να πραγματοποιείται στη Δημοκρατία και για όσο διάστημα απαιτείται.
Τα μέλη οικογένειας διατηρούν το δικαίωμα διαμονής αποκλειστικά σε προσωπική βάση.