logo


Τηλεφωνικό κέντρο - 22308808, 22308811 Το Τμήμα βρίσκεται στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, 90, 1077, Λευκωσία.

Υπάρχει χώρος στάθμευσης κοινού έναντι του ξενοδοχείου The Landmark. Τα άτομα με αναπηρία μπορούν να σταθμεύουν στον χώρο στάθμευσης του κτιρίου Τμήματος με επίδειξη της κάρτας αναπηρίας. Για τους ποδηλάτες υπάρχουν διαθέσιμοι ποδηλατοστάτες μπροστά από το κτίριο του Τμήματος επί της Λεωφόρου Μακαρίου. Τα ωράρια εξυπηρέτησης μπορούν να εντοπισθούν εδώ.

Ακολουθείστε τους συνδέσμους ανάλογα με την περίπτωση που σας ενδιαφέρει: Λόγω Κυπριακής Καταγωγής

Λόγω Γάμου/ Πολιτικής Συμβίωσης με Κύπριο Πολίτη

Λόγω ετών Διαμονής

Ναι, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση μέσω δεόντως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου. Μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε έναν αντιπρόσωπο χρησιμοποιώντας τη σχετική φόρμα στο σύνδεσμο που ακολουθεί. Σημειώστε ότι η διαδικασία για την αίτηση που σας ενδιαφέρει μπορεί να περιλαμβάνει τη λήψη βιομετρικών στοιχείων και, σε τέτοια περίπτωση, ο αιτών πρέπει να είναι παρών.Εξουσιοδότηση αντιπροσώπου

Η λήψη βιομετρικών στοιχείων βασίζεται σε εθνική νομοθεσία που προκύπτει από το ευρωπαϊκό δίκαιο. Βιομετρικά στοιχεία είναι η εικόνα προσώπου καθώς και τα δακτυλικά αποτυπώματα. Στο πλαίσιο λήψης των στοιχείων αυτών, γίνεται και λήψη της υπογραφής του αιτητή. Βασικός σκοπός της λήψης των βιομετρικών στοιχείων είναι η ταυτοποίηση του προσώπου και η αποτελεσματική αντιμετώπιση της χρήσης πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων και της πλαστοπροσωπίας.

Συνήθως από τη στιγμή υποβολής της αίτησης μέχρι την παραλαβή τους μεσολαβούν περίπου 10 εργάσιμες ημέρες. Ο χρόνος αυτός εντούτοις μπορεί να αυξάνεται ανάλογα με τον όγκο των αιτήσεων που παραλαμβάνονται αλλά και λόγω άλλων παραγόντων, όπως για παράδειγμα αναβαθμίσεις των συστημάτων, διαδικασίες συντήρησης, κλπ . Ο χρόνος που ισχύει ανά πάσα στιγμή κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους κατά την υποβολή της αίτησής τους. Νοείται ότι για τις αιτήσεις που υποβάλλονται στις Προξενικές Αρχές της Δημοκρατίας ο χρόνος παράδοσης είναι σημαντικά μεγαλύτερος και κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους κατά την υποβολή της αίτησής τους.

Εφόσον συντρέχει ένας, τουλάχιστον, από τους λόγους για τους οποίους επιστρέφεται η εγγυητική, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει στο Τμήμα σχετικό γραπτό αίτημα. Για σκοπούς διευκόλυνσης το Τμήμα ετοίμασε ειδικό έντυπο, το οποίο κατά την υποβολή του, θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίδεται στην ορθή αναγραφή του αριθμού φακέλου ή το ΔΕΑ / ARC του υπηκόου τρίτης χώρας για τον οποίο ζητείται η επιστροφή της εγγυητικής και του αριθμού της εγγυητικής. Τα έντυπα υποβάλλονται στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ή στα επαρχιακά κλιμάκια της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.  Μπορούν επίσης να αποσταλούν μέσω ταχυδρομείου, φαξ, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εφόσον συμπληρωθούν, υπογραφούν και κατόπιν σαρωθούν). Όταν το Τμήμα εξετάσει το σχετικό αίτημα και εφόσον συντρέχει λόγος επιστροφής της εγγυητικής, τότε αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο επιστολή με την οποία ενημερώνεται για την επιστροφή της εγγυητικής του. Η επιστολή κοινοποιείται και στην τράπεζα μέσω της οποίας εκδόθηκε η εγγυητική. Κατά μέσο όρο η εγγυητική επιστρέφεται τρεις (3) μήνες μετά την αποστολή του αιτήματος στο Τμήμα, νοουμένου ότι συντρέχει ένας, τουλάχιστον, από τους λόγους που αναφέρονται πιο πάνω.

Αρμόδια Αρχή είναι ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ). Για πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους ΓΕΣΥ: Πατήστε εδώ.

Για πληροφορίες για διαβατήρια ταχείας έκδοσης πατήστε εδώ.

Θα πρέπει να δηλώσετε την απώλεια του εγγράφου σας στην Αστυνομία και να υποβάλετε αίτηση και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα.

Η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται στα σημεία εξυπηρέτησης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ειδοποιήσεις SMS.

Η διαδικασία απασχόλησης αλλοδαπών στην Κύπρο εξαρτάται από τη συγκεκριμένη κατηγορία απασχόλησης. - Για ορισμένες κατηγορίες ο εργοδότης πρέπει να κατέχει άδεια απασχόλησης υπηκόων τρίτων χωρών από το Τμήμα Εργασίας. Τέτοιες περιπτώσεις είναι για παράδειγμα οι εργάτες στην γεωργία-κτηνοτροφία, οι εποχιακοί εργάτες κ.α. - Για κατηγορίες όπου ο αλλοδαπός έχει ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας δεν απαιτείται από τον εργοδότη να κατέχει άδεια απασχόλησης υπηκόων τρίτων χωρών από το Τμήμα Εργασίας. Τέτοιες περιπτώσεις είναι για παράδειγμα οι υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι μέλη οικογένειας κύπριου πολίτη ή πολίτη της Ε.Ε. και οι επί μακρόν διαμένοντες. - Υπάρχουν επίσης κατηγορίες στις οποίες ο εργοδότης πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία ελέγχονται από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης στο πλαίσιο εξέταση της αίτησης για εξασφάλιση άδειας διαμονής και απασχόλησης. Τέτοια περίπτωση είναι για παράδειγμα η οικιακή εργασία. - Υπάρχουν πρόσθετα κατηγορίες στις οποίες ο εργοδότης πρέπει να εξασφαλίσει άδεια/ εγγραφή/ έγκριση από άλλες αρχές. Τέτοιες περιπτώσεις είναι για παράδειγμα οι απασχόληση σε εταιρείες ξένων συμφερόντων που εξασφαλίζουν έγκριση από την Μονάδα Διευκόλυνσης Εταιρειών που λειτουργεί στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας , οι αθλητές/ προπονητές που πρέπει να εξασφαλίζουν άδεια από την αρμόδια Ομοσπονδία. Για την απασχόληση αλλοδαπού πρέπει να εξασφαλισθεί σχετική άδεια διαμονής. Για άλλες περιπτώσεις και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια και τις διαδικασίες μπορείτε να επισκεφθείτε τους σχετικούς συνδέσμους της ιστοσελίδας μας.

Όχι, μπορείτε να εργαστείτε μόνο στον εργοδότη που αναγράφεται στην άδεια διαμονής σας.

Ναι.