logo


Το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφασή του ημερομηνίας 15/10/2021 ενέκρινε την εφαρμογή του Σχεδίου για προσέλκυση Ψηφιακών Νομάδων για 100 άδειες διαμονής, στη βάση σειράς υποβολής αίτησης. Το Υπουργικό Συμβούλιο στις 3/3/2022 αποφάσισε την αύξηση των αδειών διαμονής σε 500.

Τι είναι το "Cyprus Digital Nomad Visa"
Το "Cyprus Digital Nomad Visa" είναι ένα Σχέδιο που στοχεύει στην προσέλκυση υπηκόων από χώρες εκτός ΕΕ και εκτός ΕΟΧ και τους επιτρέπει να διαμένουν στην Κύπρο με την προϋπόθεση ότι οι εργασίες τους παρέχονται μέσω τεχνολογιών πληροφορικής για εταιρείες ή πελάτες που είναι εγκατεστημένοι στο εξωτερικό.

Σκοπός του Σχεδίου είναι η ενίσχυση της Κύπρου ως κέντρου παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπου σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα πλεονεκτήματα που προσφέρει η Κύπρος, η προσέλκυση ψηφιακών νομάδων θα συμβάλει στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού οικοσυστήματος και κατά συνέπεια στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Η εισαγωγή του σχεδίου "Cyprus Digital Nomad Visa" αποτελεί δράση της Στρατηγικής Προσέλκυσης Εταιρειών για Δραστηριοποίηση ή/και επέκταση των Δραστηριοτήτων τους στην Κύπρο.

Ποιοι μπορούν να επωφεληθούν
Υπήκοος χώρας εκτός ΕΕ και εκτός ΕΟΧ ο οποίος
 • Μπορεί να εκτελέσει την εργασία του εξ αποστάσεως μέσω τεχνολογιών πληροφορικής.
 • Είναι μισθωτός σε δική του ή άλλη εταιρεία εγκατεστημένη στο εξωτερικό, για την οποία μπορεί να παρέχει την εργασία του εξ αποστάσεως, ή είναι αυτοτελώς εργαζόμενος παρέχοντας υπηρεσίες εξ αποστάσεως σε πελάτες που είναι εγκατεστημένοι στο εξωτερικό.
 • Μπορεί να αποδείξει ότι διαθέτει σταθερούς και επαρκείς μηνιαίους πόρους διαβίωσης ύψους τουλάχιστον €3500, όπως προκύπτουν μετά την αποκοπή εισφορών και φόρων.
Ποια ωφελήματα προκύπτουν
Τα πρόσωπα στα οποία χορηγείται άδεια προσωρινής διαμονής Ψηφιακού Νομά, επωφελούνται των πιο κάτω:
 • Δικαίωμα διαμονής στη Δημοκρατία για ένα χρόνο με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα δύο χρόνια.
 • Δικαίωμα διαμονής στη Δημοκρατία για τα μέλη της οικογένειας τους, για περίοδο ίση με αυτή του συντηρούντα, χωρίς ωστόσο το δικαίωμα μισθωτής εργασίας ή άλλης μορφής οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα.
 • Εάν διαμένουν στη Δημοκρατία για μια ή περισσότερες περιόδους που στο σύνολο τους υπερβαίνουν τις 183 ημέρες εντός του ίδιου φορολογικού έτους, τότε θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου νοουμένου δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι σε οποιονδήποτε άλλο Κράτος.
Μέλη οικογένειας
 • Τα μέλη οικογένειας των Ψηφιακών Νομάδων μπορούν να διαμείνουν στη Δημοκρατία για το ίδιο χρονικό διάστημα όπως ο Ψηφιακός Νομάς, χωρίς να έχουν πρόσβαση στην απασχόληση ή σε οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα στην Κύπρο.
 • Τα μέλη οικογένειας περιλαμβάνουν συζύγους/ συμβίους στο πλαίσιο πολιτικής συμβίωσης και ανήλικα τέκνα.
 • Τα μέλη οικογένειας επίσης χρειάζεται να εξασφαλίσουν άδεια προσωρινής διαμονής ακολουθώντας την πιο κάτω διαδικασία.
Διαδικασία
 • Εντός 3 μηνών από την άφιξη, ο αιτών θα πρέπει να υποβάλει τη σχετική αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα έγγραφα, όπως αναφέρεται στις καταστάσεις συνοδευτικών εγγράφων, στα κεντρικά γραφεία του Τμήματος στη Λευκωσία για να εξασφαλίσει προσωρινή άδεια διαμονής. Για το κατά πόσο απαιτείται διευθέτηση ραντεβού πατήστε εδώ. Όλα τα συνοδευτικά έγγραφα θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα και δεόντως πιστοποιημένα/ επικυρωμένα.
 • Σε περίπτωση που ο αιτών διαμένει νόμιμα στην Κύπρο υπό διαφορετικό καθεστώς, έχει το δικαίωμα να υποβάλει τη σχετική αίτηση για χορήγηση προσωρινής άδειας διαμονής ως Ψηφιακός Νομάς, στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης στη Λευκωσία.
 • Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν προσωπικά ή μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.
 • Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα έγγραφα δεν γίνονται δεκτές για εξέταση.
 • Οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία του αιτούντος κατά την εξέταση της αίτησης θα πρέπει να κοινοποιείται αμέσως στο Τμήμα.
 • Για την υποβολή της αίτησης, καταβάλλεται το ποσό των εφαρμοστέων τελών όπως αναφέρεται κατωτέρω.
 • Για την έκδοση της προσωρινής άδειας διαμονής απαιτείται η λήψη βιομετρικών στοιχείων (φωτογραφίας και δακτυλικών αποτυπωμάτων) και η υπογραφή του υπηκόου τρίτης χώρας, η οποία πραγματοποιείται με την προσκόμιση της απόδειξης υποβολής αίτησης και ενός έγκυρου ταξιδιωτικού εγγράφου. Τα βιομετρικά στοιχεία μπορούν να ληφθούν ταυτόχρονα ή μετά την υποβολή της αίτησης, στα γραφεία του Τμήματος στη Λευκωσία ή στο επαρχιακό Κλιμάκιο της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αστυνομίας της επαρχίας διαμονής. Από άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 6ο έτος της ηλικίας τους κατά την υποβολή της αίτησης λαμβάνεται μόνο φωτογραφία.  Τα στοιχεία αυτά λαμβάνονται επίσης και για την ανανέωση της προσωρινής άδειας διαμονής.
 • Οι αιτήσεις ανανέωσης θα πρέπει να υποβάλλονται στο Τμήμα μαζί με τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα, τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ημερομηνία λήξης της προσωρινής άδειας διαμονής. Για την υποβολή της αίτησης, καταβάλλεται το ποσό των εφαρμοστέων τελών όπως αναφέρεται κατωτέρω.
 • Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, ο αιτών θα λάβει επιστολή με την οποία θα ενημερώνεται για τον τρόπο παραλαβής  της  προσωρινής άδειας διαμονής.
 • Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, ο αιτών θα λάβει επιστολή με την οποία θα ενημερώνεται για τους λόγους απόρριψης.
Τέλη
 • Έκδοση ή ανανέωση άδειας προσωρινής διαμονής: €70
 • Εγγραφή στο Μητρώο Αλλοδαπών (μόνο για περιπτώσεις πρώτης εγγραφής): €70
Χρόνος εξέτασης
Ο χρόνος εξέτασης των αιτήσεων είναι μεταξύ 5 – 7 εβδομάδων.

Διάρκεια άδειας προσωρινής διαμονής
 • Η πρώτη άδεια προσωρινής διαμονής εκδίδεται με διάρκεια ισχύος ενός έτους.
 • Σε περίπτωση ανανέωσης, εκδίδεται άδεια προσωρινής διαμονής με μέγιστη διάρκεια ισχύος τα δύο χρόνια.