logo


Νομοθεσία και πολιτική
Σύμφωνα με τον περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κανονισμό 14, άδεια επισκέπτη εκδίδεται σε υπήκοο τρίτης χώρας με σκοπό (α) να εισέλθει στη Δημοκρατία για σύντομες ή μακράς διάρκειας διακοπές, (β) να περιοδεύσει ή (γ) να διερευνήσει τη δυνατότητα εγκατάστασης στη Δημοκρατία. Σύμφωνα με τον ίδιο Κανονισμό, οι κάτοχοι άδειας επισκέπτη δεν μπορούν να ασκούν οικονομική δραστηριότητα στη Δημοκρατία. Βάσει της πολιτικής οι κατηγορίες των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για άδεια προσωρινής διαμονής επισκέπτη είναι οι εξής:
 • Επισκέπτης- Αυτόνομη άδεια επισκέπτη
 • Επισκέπτης – Εξαρτώμενος Σύζυγος Επισκέπτη
 • Επισκέπτης – Εξαρτώμενο Ανήλικο Τέκνο Επισκέπτη
 • Επισκέπτης– Ιερέας, Μοναχός/ή της Ορθόδοξης Εκκλησίας ή των Εκκλησιών των Θρησκευτικών Μειονοτήτων στην Κυπριακή Δημοκρατία
 • Επισκέπτης – Εξαρτώμενος Ενήλικας Μέλος Οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας με Άδεια Μετανάστευσης (απευθείας ανιόντας/απευθείας κατιόντας)
 • Επισκέπτης – Εξαρτώμενος Σύντροφος Κύπριου πολίτη με δεόντως αποδεδειγμένη διαρκή σχέση με σκοπό την τέλεση γάμου. Η συγκεκριμένη άδεια προσωρινής διαμονής εκδίδεται για τρεις μήνες και αφορά υπήκοο τρίτης χώρας οι οποίος διατηρούσε δεόντως αποδεδειγμένα μακροχρόνια σχέση με Κύπριο πολίτη (τουλάχιστον ενός έτους) και ο οποίος εισήλθε από νόμιμη είσοδο στην Δημοκρατία με θεώρηση και δεν διέμεινε στην Δημοκρατία πέραν των τριών μηνών μετά τη λήξη της θεώρησής του.
Για οποιαδήποτε άλλη κατηγορία επισκέπτη ο οποίος σχετίζεται με Κύπριο ή Ευρωπαίο Πολίτη ή υπήκοο τρίτης χώρας με διαφορετική άδεια προσωρινής παραμονής στη Δημοκρατία από τις πιο πάνω, η σχετική ενημέρωση και τα σχετικά έντυπα μπορούν να εντοπιστούν στους αντίστοιχους συνδέσμους της ιστοσελίδας του Τμήματος που αφορά τον συντηρούντα (π.χ Μέλη Οικογένειας Κυπρίου Πολίτη, Μέλη οικογένειας εργαζομένων σε εταιρείες ξένων συμφερόντων, Μέλη οικογένειας πολιτών της Ε.Ε. κτλ).

Είσοδος στη Δημοκρατία
Η είσοδος στη Δημοκρατία επιτρέπεται μέσω των νόμιμων σημείων εισόδου με θεώρηση εισόδου (Visa) που εκδίδεται από τις Προξενικές Αρχές της Δημοκρατίας και με την επίδειξη ισχύοντος ταξιδιωτικού εγγράφου. Πριν την λήξη της θεώρησης του, θα πρέπει να υποβάλει την αίτησή για άδεια προσωρινής παραμονής επισκέπτη στα κεντρικά γραφεία του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ή στα επαρχιακά κλιμάκια της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, ανάλογα με την επαρχία που διαμένει. Όσον αφορά την ανανέωση της άδειας επισκέπτη, οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται μέχρι και ένα μήνα πριν την λήξη της υφιστάμενης άδειάς τους.

Διαδικασία υποβολής αίτησης
 • Για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής επισκέπτη, υποβάλλεται αίτηση (MVIS) καθώς και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα, που καταγράφονται στις λίστες συνοδευτικών εγγράφων.
 • Όλα τα συνοδευτικά έγγραφα που υποβάλλονται στο πλαίσιο αιτήσεων πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα και δεόντως πιστοποιημένα/ επικυρωμένα.
 • Για την υποβολή της αίτησης καταβάλλονται τα απαραίτητα σε κάθε περίπτωση τέλη όπως καταγράφονται πιο κάτω.
 • Οι αιτήσεις για χορήγηση ή ανανέωση άδειας, μαζί με τα απαιτούμενα έγγραφα, κατατίθενται στα σημεία υποβολής αιτήσεων. Για το κατά πόσο απαιτείται διευθέτηση ραντεβού πατήστε εδώ.
 • Κατά την υποβολή της αίτησης γίνεται και εγγραφή στο Μητρώο Αλλοδαπών στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει προηγούμενη εγγραφή και χορηγείται Δελτίο Εγγραφής Αλλοδαπού (ARC).
 • Κατά την υποβολή της αίτησης είναι απαραίτητη η λήψη βιομετρικών στοιχείων (φωτογραφίας και δακτυλικών αποτυπωμάτων) και η υπογραφή του υπηκόου τρίτης χώρας, με την παρουσίαση της απόδειξης παραλαβής και ταξιδιωτικού εγγράφου. Από άτομα που κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχουν συμπληρώσει τα 6 έτη λαμβάνεται μόνο φωτογραφία.
 • Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης θα σας αποσταλεί ειδοποίηση παραλαβής της άδειας διαμονής.
 • Σε περίπτωση απόρριψης θα λάβετε επιστολή με τους λόγους απόρριψης.
Tέλη
 • Έκδοση ή ανανέωση άδειας διαμονής: €70
 • Εγγραφή στο μητρώο αλλοδαπών (μόνο στις περιπτώσεις πρώτης εγγραφής): €70
Xρόνος εξέτασης αίτησης
Συνήθως εντός τεσσάρων (4) μηνών νοουμένου ότι οι πληροφορίες ή τα έγγραφα που υποβάλλονται προς υποστήριξη της αίτησης είναι επαρκή.

Διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής

Στους επισκέπτες χορηγείται πρώτη άδεια προσωρινής διαμονής διάρκειας ενός (1) έτους εκτός από τις άδειες διαμονής ιερέων/μοναχών/καλογριών της ορθόδοξης εκκλησίας ή των εκκλησιών των άλλων θρησκευτικών μειονοτήτων στη Δημοκρατία όπου επεκτείνεται σε τρία (3) έτη εάν υπάρχει σχετικό αίτημα από την εκκλησία και προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση λήξης του διαβατηρίου, η άδεια διαμονής εκδίδεται με ισχύ τρεις μήνες πριν από την λήξη του διαβατηρίου του αιτούντα. Για τις συζύγους και τέκνα ή και απευθείας ανιόντες, όπου υφίσταται, οι οποίοι που διαμένουν με άδεια διαμονής επισκέπτη, εκδίδεται άδεια διαμονής, μέχρι την ισχύ της άδειας διαμονής του συντηρούντα, νοουμένου ότι το ταξιδιωτικό έγγραφο του υπηκόου τρίτης χώρας είναι σε ισχύ και ότι δεν ξεπερνούνται οι προαναφερθέντες χρονικοί περιορισμοί.

Οι πιο πάνω άδειες είναι ανανεώσιμες νοουμένου ότι πληρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις.
Σημειώνεται ότι οι άδειες που εκδίδονται σε επισκέπτες με σκοπό τον γάμο με Κύπριο Πολίτη, έχουν ισχύ για τρεις (3) μήνες για την τέλεση του γάμου.