logo


Η λήψη βιομετρικών στοιχείων βασίζεται σε εθνική νομοθεσία που προκύπτει από το ευρωπαϊκό δίκαιο. Βιομετρικά στοιχεία είναι η εικόνα προσώπου καθώς και τα δακτυλικά αποτυπώματα. Στο πλαίσιο λήψης των στοιχείων αυτών, γίνεται και λήψη της υπογραφής του αιτητή. Βασικός σκοπός της λήψης των βιομετρικών στοιχείων είναι η ταυτοποίηση του προσώπου και η αποτελεσματική αντιμετώπιση της χρήσης πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων και της πλαστοπροσωπίας.

Στην περίπτωση που πολίτης είναι επιφυλακτικός ή αρνείται να παραχωρήσει τα βιομετρικά του στοιχεία, ο Λειτουργός λήψης θα αφιερώσει λογικό χρόνο για να εξηγήσει τους λόγους που λαμβάνονται τα βιομετρικά στοιχεία, τον χρόνο που αυτά φυλάσσονται στις βάσεις δεδομένων αλλά και ότι η λήψη βιομετρικών στοιχείων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση του εγγράφου, αφού προκύπτει τόσο από το δίκαιο της ΕΕ όσο και από το εθνικό δίκαιο. Υπενθυμίζεται ότι τα δακτυλικά αποτυπώματα διαγράφονται από τις βάσεις δεδομένων του κράτους εντός 48 ωρών από την έκδοση του εγγράφου και είναι μόνο αποθηκευμένα στο έγγραφο που έχει ο ίδιος στην κατοχή του. Αν δεν ληφθούν βιομετρικά στοιχεία η αίτηση θα απορριφθεί και το έγγραφο δεν θα εκδοθεί.

Για τα διαβατήρια και τις ταυτότητες λαμβάνονται δακτυλικά αποτυπώματα από όλους εκτός από άτομα που κατά την υποβολή της αίτησης δεν έχουν συμπληρώσει το δωδέκατο έτος της ηλικίας τους και στις περιπτώσεις μόνιμης αδυναμίας λήψης δακτυλικών αποτυπομάτων (βλέπε σχετική ερώτηση πιο κάτω). Για τις άδειες/ έγγραφα διαμονής από όλους εκτός από και άτομα που κατά την υποβολή της αίτησης δεν έχουν συμπληρώσει το έκτο έτος της ηλικίας τους, από τους πολίτες της Ε.Ε. και στις περιπτώσεις μόνιμης αδυναμίας λήψης δακτυλικών αποτυπομάτων (βλέπε σχετική ερώτηση πιο κάτω).

Κατά κανόνα λαμβάνονται δύο δακτυλικά αποτυπώματα από το κάθε πρόσωπο και συγκεκριμένα λαμβάνεται το δακτυλικό αποτύπωμα του δείκτη από κάθε χέρι.

Όχι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία τα δακτυλικά αποτυπώματα θα διαγράφονται από τα αρχεία του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης εντός 48 ωρών από την έκδοση του εγγράφου. Τα δακτυλικά αποτυπώματα συνεχίζουν να είναι αποθημευμένα στο ηλεκτρονικό chip που φέρουν τα έγγραφα.

Στις περιπτώσεις μόνιμης αδυναμία λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων λόγω ακρωτηριασμού: i. Εάν είναι αδύνατη η λήψη ενός ή και των δύο καθορισμένων δακτυλικών αποτυπωμάτων (δείκτης δεξιού και δείκτης αριστερού χεριού) λόγω απουσίας δείκτη, τότε λαμβάνεται αποτύπωμα από το αμέσως επόμενο διαθέσιμο δάκτυλο ακολουθώντας τη σειρά προτεραιότητας μέσος, παράμεσος, μικρό και αντίχειρας. Εφαρμόζεται το ίδιο και για τα δύο χέρια εάν απαιτείται. ii. Σε περίπτωση που είναι δυνατή η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων μόνο από ένα χέρι τότε λαμβάνονται δύο δακτυλικά από το χέρι αυτό με την ίδια σειρά προτεραιότητας. iii. Εάν υπάρχει μόνο ένα δάκτυλο τότε λαμβάνονται βιομετρικά μόνο από το δάκτυλο αυτό. iv. Σε περίπτωση πλήρους ακρωτηριασμού των χεριών προφανώς δεν λαμβάνονται δακτυλικά αποτυπώματα. Στις περιπτώσεις προσωρινή αδυναμία λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων: i. Όταν ένα πρόσωπο παρουσιάζει προσωρινό πρόβλημα στις άκρες των δακτύλων (π.χ. φουσκάλες, κοψίματα, εγκαύματα) δεν εξαιρείται από τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και πρέπει να δώσει βιομετρικά νοουμένου ότι υπάρχουν δύο διαθέσιμα δάκτυλα όπως αναφέρεται πιο πάνω. ii. Εάν προσωρινώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα δάκτυλα είτε στο ένα ή και στα δύο χέρια (π.χ. τα χέρια είναι πλήρως καλυμμένα με νάρθηκα) τότε η αίτηση παραμένει σε εκκρεμότητα και το ενδιαφερόμενο πρόσωπο πρέπει να παρουσιασθεί εκ νέου στο γραφείο εξυπηρέτησης για διεξαγωγή της διαδικασίας λήψης βιομετρικών στοιχείων μόλις αυτό καταστεί δυνατό. Πρακτικά ζητήματα που μπορεί να προκύψουν: Η δυνατότητα λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων ενδέχεται να επηρεάζεται στις περιπτώσεις όπου τα δάκτυλα είναι πολύ υγρά ή πολύ ξηρά. Για το λόγο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθούν, κατά περίπτωση, υγρά μαντηλάκια και χαρτομάντηλα.

Αναλφάβητα πρόσωπα ή ηλικιωμένοι που δεν μπορούν να υπογράψουν δεν εξαιρούνται από τη λήψη υπογραφής. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικό τρόπο υπογραφής, υποβάλλοντας ένα σύμβολο που χρησιμοποιούν συνήθως στη θέση της υπογραφής (π.χ. «+» ή «Χ»). Στις περιπτώσεις μόνιμης αδυναμία λήψης υπογραφής για ιατρικούς λόγους δεν είναι απαραίτητη η λήψη υπογραφής. Στις περιπτώσεις προσωρινής αδυναμίας λήψης υπογραφής (π.χ. χέρι/δάκτυλα σε νάρθηκα) που δεν του επιτρέπει σε καμία περίπτωση να υπογράψει ο αιτητής δεν εξαιρείται από τη λήψη υπογραφής. Σε αυτή την περίπτωση η αίτησή παραμένει σε εκκρεμότητα και το ενδιαφερόμενο πρόσωπο πρέπει να παρουσιασθεί εκ νέου στο γραφείο εξυπηρέτησης για διεξαγωγή της διαδικασίας λήψης υπογραφής μόλις αυτό καταστεί δυνατό.

Ναί νοουμένου ότι η φωτογραφία πληροί τις προδιαγραφές βιομετρικών φωτογραφιών. Μπορείτε να δείτε τις προδιαγραφές στο σύνδεσμο που ακολουθεί. Προδιαγραφές βιομετρικών φωτογραφιών

Ο γενικός κανόνας λήψης βιομετρικών φωτογραφιών είναι αυτές να αποδίδουν με ακρίβεια τα πραγματικά χαρακτηριστικά του προσώπου. Οι φωτογραφίες υψηλής ποιότητας είναι απαραίτητες για την ορθή αναπαραγωγή της εικόνας που θα χρησιμοποιηθεί στα έγγραφα ταυτοποίησης. Για αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό οι σχετικές προδιαγραφές να τηρούνται αυστηρώς ώστε να αποφεύγεται η απόρριψη τους στο στάδιο του ποιοτικού ελέγχου. Μπορείτε να δείτε τις προδιαγραφές στο σύνδεσμο που ακολουθεί. Προδιαγραφές βιομετρικών φωτογραφιών

Ο γενικός κανόνας είναι ότι η διαδικασία λήψης βιομετρικών ακολουθείται κάτω από τις ίδιες συνθήκες και κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο σε όλες τις περιπτώσεις. Παρόλα αυτά, οι θρησκευτικές ή πολιτισμικές ευαισθησίες ενός προσώπου γίνονται σεβαστές και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για ικανοποίηση τους. Για παράδειγμα, εάν για θρησκευτικούς/ πολιτισμικούς λόγους πρόσωπο ζητήσει η λήψη βιομετρικών στοιχείων να γίνει από Λειτουργό του ίδιου φύλου, όπου είναι δυνατόν αυτό ικανοποιείται. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό του ιδίου φύλου αυτό θα εξηγηθεί στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο και θα του δοθούν εναλλακτικές επιλογές (π.χ. διευθέτηση ραντεβού όταν υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό του ιδίου φύλου ή συνεννόηση με άλλο γραφείο λήψης βιομετρικών στοιχείων για παραπομπή του ενδιαφερόμενου προσώπου). Κατά τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζονται άλλες περιπτώσεις όπως για παράδειγμα όταν ζητηθεί από ενδιαφερόμενο πρόσωπο η διαδικασία να γίνει χωρίς την εγγύς παρουσία άλλων προσώπων πέραν του Λειτουργού λήψης βιομετρικών στοιχείων. Τα πιο πάνω δεν εξαιρούν τους ενδιαφερόμενους από τις προδιαγραφές των βιομετρικών φωτογραφιών ή τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και υπογραφής.