logo


Σε περίπτωση που κατέχετε άδεια προσωρινής διαμονής σε ισχύ η επανείσοδος στην Κύπρο μπορεί να γίνει με την επίδειξη της άδειας και του ισχύοντος διαβατηρίου, νοουμένου ότι δεν έχετε παραμείνει στο εξωτερικό για διάστημα πέραν των τριών μηνών.

Θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση για ανανέωση/ επανέκδοση της άδειας διαμονής σας με τα νέα στοιχεία που αναγράφονται στο διαβατήριο σας, προσκομίζοντας το νέο διαβατήριο και αντίγραφο του και το προηγούμενο διαβατήριο ή αντίγραφο του. Νοείται ότι ισχύουν τα σχετικά τέλη ανανέωσης/ επανέκδοσης και η σχετική διαδικασία περιλαμβανομένης της λήψης βιομετρικών στοιχείων και υπογραφής.

Αρμόδια Αρχή είναι ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ). Για πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους ΓΕΣΥ: Πατήστε εδώ.

Θα πρέπει να δηλώσετε την απώλεια του εγγράφου σας στην Αστυνομία και να υποβάλετε αίτηση και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα.

Η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται στα σημεία εξυπηρέτησης.

Μέχρι να εξετασθεί η αίτησή σας δεν θα αντιμετωπίσετε κανένα πρόβλημα με την Αστυνομία εφόσον σε περίπτωση ελέγχου παρουσιάσετε την απόδειξη υποβολής της αίτησής σας. Αυτό δεν ισχύει για τις περιπτώσεις που αφορούν αιτήσεις για άδεια μετανάστευσης και αιτήσεις για απόκτηση του καθεστώτος του επι μακρόν διαμένοντος.

Θα πρέπει να υποβάλλετε αίτηση για ανανέωση της άδειας διαμονής σας ένα τουλάχιστον μήνα πριν τη λήξη της άδειας διαμονής που κατέχετε και για το σκοπό αυτό θα πρέπει να φροντίσετε να διευθετήσετε έγκαιρα το ραντεβού σας.

Οποιοδήποτε πρόσωπο ανεύρει έγγραφο το οποίο δεν του ανήκει θα πρέπει να το παραδώσει στην αρχή που το εξέδωσε, ή στην πλησιέστερη Αστυνομική ή Προξενική Αρχή της Δημοκρατίας.

Θα πρέπει να επισκεφθείτε τα σημεία εξυπηρέτησης των κεντρικών γραφείων του Τμήματος και να παρουσιάσετε την άδειά σας επεξηγώντας στο λειτουργό εξυπηρέτησης το λάθος που εντοπίσατε. Θα πρέπει να αφήσετε και τηλέφωνο επικοινωνίας σας. Ο λειτουργός εξυπηρέτησης θα κρατήσει την άδεια διαμονής σας και θα ενημερώσει τον αρμόδιο λειτουργό του Τμήματος, ο οποίος θα ελέγξει την υπόθεση. Εάν πράγματι υπάρχει λάθος που έγινε εξ υπαιτιότητας του Τμήματος, ο λειτουργός θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας εξηγήσει τα επόμενα βήματα για διόρθωση του λάθους. Εάν δεν υπάρχει τελικά λάθος και ο λειτουργός και πάλι θα επικοινωνήσει μαζί σας για τα περαιτέρω.

Ελέγξετε εάν στην απόδειξη πληρωμής που σας δόθηκε όταν πληρώσατε τα τέλη για την αίτησή σας, υπάρχει μία σφραγίδα που επιτρέπει την επανείσοδο στην Κύπρο. Αν ναι, τότε θα πρέπει να πάρετε μαζί σας την απόδειξη αυτή και να την επιδείξετε μαζί με το διαβατήριό σας στο ταξίδι επιστροφής. Πριν το ταξίδι σας θα πρέπει να βεβαιωθείτε με τη χώρα προορισμού (πρεσβεία) αν χρειάζεται να εξασφαλίσετε και θεώρηση (visa) της χώρας εκείνης. Εάν για την αίτησή σας για άδεια διαμονής δεν υπήρχαν τέλη (δηλαδή τα τέλη ήταν €0) και έτσι δεν έχετε απόδειξη, τότε θα πρέπει να αποταθείτε στα κεντρικά γραφεία του Τμήματος για να υποβάλετε αίτηση για άδεια επανεισόδου. Το έντυπο εντοπίζεται εδώ. Αίτηση για άδεια επανεισόδου.
Πρέπει να πάρετε μαζί σας το διαβατήριο σας, χαρτόσημα ποσού €10,25 χαρτόσημα. Συνήθως η αίτηση εξετάζεται επί τόπου. Αν χάσατε την απόδειξή σας ή εάν σε αυτή δεν υπάρχει σφραγίδα, θα πρέπει να αποταθείτε στο Τμήμα με αίτημα εξασφάλισης άδειας επανεισόδου επεξηγώντας τους λόγους για τους οποίους πρέπει να ταξιδέψετε ενώ εκκρεμεί η αίτησή σας. Κατά κανόνα παραχωρείται άδεια επανεισόδου μόνο για σοβαρούς λόγους (πχ υγεία) και για ταξίδι για άλλους λόγους θα πρέπει να περιμένετε την έκδοση της άδειας διαμονής σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ειδοποιήσεις SMS.

Σε περίπτωση που η αίτηση έχει εγκριθεί, θα λάβετε ειδοποίηση παραλαβής της άδειας διαμονής. Σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί θα λάβετε σχετική επιστολή. Όλη η αλληλογραφία θα αποσταλεί στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί στην αίτηση.

Η διαδικασία απασχόλησης αλλοδαπών στην Κύπρο εξαρτάται από τη συγκεκριμένη κατηγορία απασχόλησης. - Για ορισμένες κατηγορίες ο εργοδότης πρέπει να κατέχει άδεια απασχόλησης υπηκόων τρίτων χωρών από το Τμήμα Εργασίας. Τέτοιες περιπτώσεις είναι για παράδειγμα οι εργάτες στην γεωργία-κτηνοτροφία, οι εποχιακοί εργάτες κ.α. - Για κατηγορίες όπου ο αλλοδαπός έχει ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας δεν απαιτείται από τον εργοδότη να κατέχει άδεια απασχόλησης υπηκόων τρίτων χωρών από το Τμήμα Εργασίας. Τέτοιες περιπτώσεις είναι για παράδειγμα οι υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι μέλη οικογένειας κύπριου πολίτη ή πολίτη της Ε.Ε. και οι επί μακρόν διαμένοντες. - Υπάρχουν επίσης κατηγορίες στις οποίες ο εργοδότης πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία ελέγχονται από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης στο πλαίσιο εξέταση της αίτησης για εξασφάλιση άδειας διαμονής και απασχόλησης. Τέτοια περίπτωση είναι για παράδειγμα η οικιακή εργασία. - Υπάρχουν πρόσθετα κατηγορίες στις οποίες ο εργοδότης πρέπει να εξασφαλίσει άδεια/ εγγραφή/ έγκριση από άλλες αρχές. Τέτοιες περιπτώσεις είναι για παράδειγμα οι απασχόληση σε εταιρείες ξένων συμφερόντων που εξασφαλίζουν έγκριση από την Μονάδα Διευκόλυνσης Εταιρειών που λειτουργεί στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας , οι αθλητές/ προπονητές που πρέπει να εξασφαλίζουν άδεια από την αρμόδια Ομοσπονδία. Για την απασχόληση αλλοδαπού πρέπει να εξασφαλισθεί σχετική άδεια διαμονής. Για άλλες περιπτώσεις και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια και τις διαδικασίες μπορείτε να επισκεφθείτε τους σχετικούς συνδέσμους της ιστοσελίδας μας.

Επισκεφθείτε το σημείο που υποβάλατε την αίτηση σας, παρουσιάστε το μήνυμα SMS που λάβατε, ώστε να παραλάβετε την άδεια διαμονής σας.

Όχι, μπορείτε να εργαστείτε μόνο στον εργοδότη που αναγράφεται στην άδεια διαμονής σας.

Όχι, η άδεια διμαονής επισκέπτη δεν επιτρέπει την απασχόληση.

Από το γραφείο εξυπηρέτησης στο οποίο υποβάλατε τη σχετική αίτηση.