logo

Προσοχή! Τα πιο κάτω κριτήρια έχουν αναθεωρηθεί στις 24.3.2021. Για τα νέα κριτήρια πατήστε εδώ


1. Νομικό Πλαίσιο:

1.1 Κατ' εφαρμογή των προνοιών του Κανονισμού 6(2) των περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κανονισμών, ο Υπουργός Εσωτερικών αποφάσισε, αφού ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο, να εκδίδει Άδεια Μετανάστευσης σε αιτητές υπηκόους τρίτων χωρών, σε περιπτώσεις που πληρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις:

2. Επενδυτικά / Οικονομικά Κριτήρια:

2.1 Ο αιτητής υποβάλλει βεβαίωση από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Κύπρου ότι έχει καταθέσει σε λογαριασμό ποσό ύψους τουλάχιστον €30.000, το οποίο θα είναι δεσμευμένο για περίοδο τριών ετών τουλάχιστον. Το εν λόγω ποσό πρέπει αποδεδειγμένα να προέρχεται από το εξωτερικό.

2.2 Ο αιτητής πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι έχει στη διάθεση του ασφαλισμένο ετήσιο εισόδημα ύψους τουλάχιστον €30.000. Το ετήσιο εισόδημα αυξάνεται κατά €5.000 για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και €8.000 για κάθε εξαρτώμενο γονέα (του ιδίου ή/και της/του συζύγου). Το εισόδημα αυτό μπορεί να προέρχεται από μισθούς για εργασία, συντάξεις, μερίσματα μετοχών, μόνιμες καταθέσεις, ενοίκια, κ.ο.κ. που προέρχονται από το εξωτερικό. Στον υπολογισμό του συνόλου του εισοδήματος μπορεί να λαμβάνεται υπόψη και το εισόδημα της/του συζύγου του αιτητή.

2.3 Ο αιτητής καταθέτει με την αίτηση τίτλο ιδιοκτησίας ή αγοραπωλητήριο έγγραφο στο όνομα του ή/και της/του συζύγου που κατατέθηκε στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για ακίνητο αγοραίας αξίας €300.000 τουλάχιστον (σε αυτή δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.) και επίσημες αποδείξεις για την εξόφληση ποσού €200.000 τουλάχιστον (χωρίς το Φ.Π.Α), ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης του ακινήτου. Νοείται ότι το υπόλοιπο της αξίας του ακινήτου θα εξοφληθεί σε λογαριασμό σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Κύπρου.

Τα προαναφερόμενα ποσά θα πρέπει αποδεδειγμένα να προέρχονται από το εξωτερικό.

Σημειώνεται ότι η αγορά ακινήτου θα γίνεται αποδεκτή ακόμα και όταν γίνεται από νομικό πρόσωπο στο οποίο ο αιτητής ή/και η σύζυγος του είναι οι αποκλειστικοί μέτοχοι ή οι τελικοί δικαιούχοι και το οποίο είναι εγκατεστημένο νόμιμα στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

2.4 Για σκοπούς εφαρμογής της παρούσας πολιτικής, ο αιτητής είναι δυνατό να αγοράσει μέχρι και δύο μονάδες κατοικίας (διαμερίσματα ή κατοικίες), είτε μια μονάδα κατοικίας και ένα κατάστημα με εμβαδόν μέχρι 100 τ.μ., είτε μια μονάδα κατοικίας και γραφείο με εμβαδόν μέχρι 250 τ.μ., νοουμένου ότι το σύνολο της αγοραίας αξίας πληροί τις πρόνοιες της παρ. 2.3 πιο πάνω.

Η εν λόγω αγορά πρέπει να αφορά ακίνητα που πωλούνται από την εταιρεία ανάπτυξης σε αγοραστή για πρώτη φορά. Από 7/05/2013, για σκοπούς εφαρμογής της παρούσας πολιτικής, δεν θα γίνονται αποδεκτές αιτήσεις που αφορούν μεταπωλήσεις ακινήτων.

Σημειώνεται ότι αγοραπωλητήρια έγγραφα που αφορούν σε μεταπωλήσεις ακινήτων και έχουν κατατεθεί στο Κτηματολόγιο πριν τις 07/05/2013 (η ημερομηνία κατάθεσης των αγοραπωλητήριων εγγράφων θα επιβεβαιώνεται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας), θα γίνονται αποδεκτά για σκοπούς εφαρμογής της παρούσας πολιτικής.

Νοείται ότι τα ακίνητα μπορούν να είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους, αλλά πρέπει να αγοράζονται από την ίδια εταιρεία.

Σε περίπτωση ζεύγους, η παρούσα προϋπόθεση θα ισχύει συνολικά για το ζεύγος, δηλαδή δεν θα επιτρέπεται η απόκτηση πέραν των δύο μονάδων από το ζεύγος, σύμφωνα με τους συνδυασμούς που περιγράφονται στις τέσσερις παραγράφους πιο πάνω.

Σημειώνεται ότι η οποιαδήποτε αποξένωση του κατόχου Άδειας Μετανάστευσης από το ακίνητο το οποίο αγοράζει χωρίς την άμεση αντικατάσταση του με άλλο ακίνητο, όπως φαίνεται στην παράγραφο 2.3, ίσης ή/και μεγαλύτερης αξίας το οποίο θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται στην παρούσα διαδικασία (δηλ. να είναι από εταιρεία ανάπτυξης γης και πρώτη πώληση), θα συνεπάγεται ενεργοποίηση της διαδικασίας ακύρωσης της Άδειας με βάση τις πρόνοιες του Κανονισμού 6 των περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κανονισμών.

3. Εξαρτώμενα πρόσωπα αιτητή

3.1 Εκδίδεται Άδεια Μετανάστευσης στον αιτητή με εξαρτώμενα πρόσωπα τη/το σύζυγο και τα παιδιά του με ηλικία κάτω των 18 ετών. Σε περίπτωση που το επιθυμούν, είναι δυνατόν να εκδοθούν δύο ξεχωριστές Άδειες Μετανάστευσης σε κάθε ένα από τα μέρη του ζευγαριού χωρίς την υποχρέωση και ο δεύτερος να πληροί το κριτήριο της ακίνητης ιδιοκτησίας, του ασφαλισμένου προσωπικού ετήσιου εισοδήματος και της κατάθεσης σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, νοούμενου ότι θα υποβληθεί ξεχωριστή αίτηση και θα καταβληθεί το αντίστοιχο τέλος. Τα ανήλικα παιδιά μπορούν να συμπεριληφθούν ως εξαρτώμενα και στις δύο Άδειες με την καταβολή του αντίστοιχου τέλους.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση θανάτου του κατόχου της Άδειας Μετανάστευσης, στη/στο σύζυγο και στα εξαρτώμενα ανήλικα παιδιά του αποθανόντος στα οποία δεν έχει εκδοθεί ξεχωριστή Άδεια Μετανάστευσης, παραχωρείται Άδεια Μετανάστευσης με βάση τον Κανονισμό 6(2), με την υποβολή της σχετικής αίτησης και καταβάλλοντας τα απαραίτητα τέλη, χωρίς να απαιτείται να πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια.

3.2 Άγαμα παιδιά με ηλικία από 18 μέχρι 25 ετών, μόνο όταν αυτά είναι αποδεδειγμένα φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό με εναπομείνασα φοίτηση τουλάχιστον 6 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και τα οποία είναι οικονομικά εξαρτώμενα του αιτητή, μπορούν να υποβάλουν δική τους, ξεχωριστή αίτηση για απόκτηση Άδειας Μετανάστευσης με την υποβολή του ανάλογου τέλους. Σε τέτοια περίπτωση ο πατέρας ή η μητέρα ή/και οι δυο γονείς μαζί θα πρέπει να παρουσιάζουν επιπλέον ετήσιο εισόδημα €5.000 για κάθε τέτοιο εξαρτώμενο παιδί. Σημειώνεται ότι, κάθε τέτοιο εξαρτώμενο παιδί θα υποβάλει μαζί με την αίτηση του όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ορίζονται στο σχετικό κατάλογο.

Η Άδεια θα ισχύει και μετά την συμπλήρωση των 25 ετών, έστω και αν το παιδί δεν εξακολουθεί να είναι άγαμο και/ή φοιτητής και/ή οικονομικά εξαρτώμενο των γονιών του. Νοείται ότι δεν θα μπορούν να συμπεριλαμβάνονται ως εξαρτώμενα πρόσωπα στην εν λόγω Άδεια οι σύζυγοι και τα ανήλικα παιδιά τους

Αν τα παιδιά είναι φοιτητές σε Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Δημοκρατίας θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για απόκτηση άδειας προσωρινής παραμονής στην Δημοκρατία ως φοιτητές βάσει της σχετικής νομοθεσίας (Οδηγία ΕΕ). Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους στην Κύπρο θα μπορούν να υποβάλουν δική τους αίτηση για απόκτηση Άδειας Μετανάστευσης, όπως αναφέρεται πιο πάνω, ανεξάρτητα από την ηλικία τους με μόνη προϋπόθεση ότι οι γονείς θα παρουσιάσουν επιπλέον ετήσιο εισόδημα €5.000.

3.3 Άδεια Μετανάστευσης είναι επίσης δυνατόν να παραχωρηθεί και στους γονείς του αιτητή/κατόχου Άδεια Μετανάστευσης και της/του συζύγου, με την υποβολή της σχετικής αίτησης και καταβάλλοντας το αντίστοιχο τέλος, με μόνη προϋπόθεση ότι ο αιτητής/κάτοχος Άδειας Μετανάστευσης θα παρουσιάσει επιπλέον ετήσιο εισόδημα €8.000 για κάθε εξαρτώμενο γονέα. Σημειώνεται ότι, έκαστος εξαρτώμενος γονέας θα υποβάλει μαζί με την αίτηση του όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ορίζονται στο σχετικό κατάλογο.

3.4. Άτομα τα οποία απόκτησαν Άδεια Μετανάστευσης χωρίς τα ίδια να πληρούν το κριτήριο της ακίνητης ιδιοκτησίας, του ασφαλισμένου προσωπικού ετήσιου εισοδήματος και της κατάθεσης σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, δεν θα μπορούν να περιλαμβάνουν στην Άδεια Μετανάστευσης τους συζύγους, τέκνα και γονείς.

4. Υψηλότερης Αξίας Επένδυση για συμπερίληψη και ενήλικων ανεξάρτητων τέκνων

4.1 Άδεια Μετανάστευσης είναι δυνατό να παραχωρηθεί και σε παιδιά αιτητή με ηλικία πέραν των 18 ετών, που δεν είναι οικονομικά εξαρτώμενα του, νοουμένου ότι σε καθένα από τα παιδιά αυτά αναλογεί αγοραία αξία της αποκτηθείσας ιδιοκτησίας €300.000 (δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α) τουλάχιστον, όπως περιγράφεται στην παρ. 2.3 πιο πάνω, (π.χ. σε περίπτωση που ο αιτητής έχει ένα παιδί ηλικίας 30 ετών και επιθυμεί να αποκτήσει Άδεια Μετανάστευσης, θα πρέπει να αγοράσει ακίνητο αξίας €600.000, αν έχει 2 ενήλικα παιδιά, οικονομικά ανεξάρτητα, θα πρέπει να αγοράσει ακίνητο αξίας €900.000 κ.ο.κ.). Σε τέτοιες περιπτώσεις, μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση πληρωμής ποσοστού τουλάχιστον 66% της αγοραίας αξίας του ακινήτου (π.χ. ποσό €400.000 για ακίνητο αγοραίας αξίας €600.000). Σημειώνεται ότι η αγορά του ακινήτου μπορεί να γίνει αποκλειστικά στο όνομα του ενός ή και των δύο γονιών, ή αποκλειστικά στο ενήλικο παιδί ή από κοινού οι γονείς με το ενήλικο παιδί τους.

Νοείται ότι σε τέτοια περίπτωση το κάθε παιδί θα υποβάλει μαζί με την αίτηση του όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (π.χ. ασφαλισμένο ετήσιο εισόδημα €30,000, κατάθεση σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Κύπρου ποσού €30,000 το οποίο θα παραμένει δεσμευμένο για 3 χρόνια).

5. Ποιοτικά Κριτήρια:

5.1 Ο αιτητής και η/ο σύζυγος του (όπου ισχύει) πρέπει να υποβάλουν βεβαίωση λευκού ποινικού μητρώου από τη χώρα παραμονής τους ή από τη Δημοκρατία στην περίπτωση που διαμένουν στην Κύπρο και γενικότερα να μην αποτελούν με οποιοδήποτε τρόπο απειλή κατά της δημόσιας τάξης ή της δημόσιας ασφάλειας.

5.2 Ο αιτητής και η/ο σύζυγος του (όπου ισχύει) θα βεβαιώνουν ότι δεν προτίθενται να απασχοληθούν με οποιονδήποτε άμεσο τρόπο στην Κύπρο.

Σημειώνεται ότι ο αιτητής ή/και η σύζυγος του μπορεί να είναι μέτοχος/οι σε Εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κύπρο και τα εισοδήματα από τα μερίσματα σε τέτοια εταιρεία στην Κύπρο δεν θεωρούνται ως κώλυμα για σκοπούς απόκτησης της Άδειας Μετανάστευσης.

5.3 Κάτοχος Άδειας Μετανάστευσης δυνάμει του Κανονισμού 6(2) οφείλει να αποκτήσει μόνιμη διαμονή στη Δημοκρατία εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία χορήγησης του πιστοποιητικού Άδειας Μετανάστευσης. Ταυτόχρονα, κάτοχος τέτοιας Άδειας οφείλει να επισκέπτεται τη Δημοκρατία τουλάχιστον μια φορά κάθε δύο (2) χρόνια, καθώς επίσης και τα μέλη της οικογένειας του που περιλαμβάνονται στην Άδεια του ιδίου. Σε αντίθετη περίπτωση η Άδεια Μετανάστευσης παύει να ισχύει δυνάμει του Κανονισμού 6(3) και/ή δύναται να ακυρωθεί δυνάμει του Κανονισμού 6(4).

5.4 Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία επισυνάπτονται με την αίτηση για Άδεια Μετανάστευσης όπως και οι μεταφράσεις τους στην ελληνική ή αγγλική πρέπει να είναι δεόντως επικυρωμένα.

6. Διαδικασία υποβολής και εξέτασης αίτησης:

6.1 Οι αιτήσεις, μαζί με τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα, θα υποβάλλονται κατευθείαν στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (ΤΑΠΜ) προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου (σχετικά τα τηλέφωνα 22-403921 και 22-403943). Με την υποβολή της αίτησης καταβάλλεται τέλος €500.
6.2 Στην περίπτωση υποβολής αίτησης μέσω αντιπροσώπου, αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή εξουσιοδότηση του αιτητή στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του αντιπροσώπου καθώς και η διεύθυνση και τα τηλέφωνα επικοινωνίας του.
6.3 Η αίτηση θα τυγχάνει ταχείας επεξεργασίας από το ΤΑΠΜ και θα υποβάλλεται στον Υπουργό Εσωτερικών, μέσω του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠΕΣ). Για τους σκοπούς του συγκεκριμένου τύπου Άδειας Μετανάστευσης, συνέντευξη με τον αιτητή θα πραγματοποιείται μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις που θα κριθεί αναγκαία από το Γενικό Διευθυντή του ΥΠΕΣ.
6.4 Το Υπουργείο Εσωτερικών θα ενημερώνει τον αιτητή ή τον αντιπρόσωπο του και το ΤΑΠΜ για την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.


7. Χρονοδιάγραμμα έκδοσης Άδειας Μετανάστευσης:

Υπογραμμίζεται ότι εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της παρούσας Ανακοίνωσης και εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι που αφορούν είτε στο ποινικό μητρώο του αιτητή, είτε σε λόγους δημόσιας τάξης και δημόσιας ασφάλειας, η αίτηση θα εξετάζεται από τον Υπουργό Εσωτερικών με θετικό τρόπο και θα εκδίδεται Άδεια Μετανάστευσης.

Εκτιμάται ότι με την εφαρμογή της διαδικασίας που περιγράφεται στην παρούσα Ανακοίνωση, η περίοδος εξέτασης της αίτησης από την ημερομηνία υποβολής της συμπληρωμένης αίτησης, δεν θα ξεπερνά τους δύο (2) μήνες.

8. Έντυπα Αιτήσεων:

Διατίθενται ηλεκτρονικά τα έντυπα που έχουν ως ακολούθως:
  • Έντυπο υποβολής Αίτησης (ΜIP1)
  • Κατάλογος των εγγράφων που υποβάλλονται μαζί με την αίτηση
  • Κατάλογος των εγγράφων που υποβάλλονται μαζί με την αίτηση για ενήλικα παιδιά
  • Κατάλογος των εγγράφων που υποβάλλονται μαζί με την αίτηση για γονείς αιτητή
  • Ένορκος ή Υπεύθυνη Δήλωση για το ετήσιο εισόδημα του αιτητή, μαζί με άλλα αποδεικτικά στοιχεία
  • Υπεύθυνη Δήλωση για τη βεβαίωση της μη απασχόλησης του αιτητή και του/της συζύγου του στην Κύπρο

9. Περισσότερες Πληροφορίες:

Αρμόδιος Λειτουργός:κα Παναγιώτα Ναθαναήλ – Διοικητικός Λειτουργός ΤΑΠΜ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:pnathanael@crmd.moi.gov.cy
Τηλέφωνο:22 804517
Τηλεομοιότυπο:22 804491
Ιστοσελίδα:www.moi.gov.cy


10. Έναρξη Ισχύος Αναθεωρημένης Πολιτικής:

Η παρούσα πολιτική τίθεται σε ισχύ στις 22 Φεβρουαρίου 2016.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2 Φεβρουαρίου 2016

AFFIDAVIT.doc
Check List- Required Documents - Reg.6(2) for Dependant Students 18-25 years old (new).doc
Check List- Required Documents - Reg.6(2) for Parents (new).doc
Check List- Required Documents -Certificates- Reg.6(2) (new).doc
ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ_ΤΕΛΙΚΟ_2 2 2016.doc
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Καν.6(2) (new).doc
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ -ΓΙΑ ΓΟΝΕA ΑΙΤΗΤΗ ΚΑΙ ΣΥΖΥΓΟΥ (new).doc
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ -ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ-ΦΟΙΤΗΤΗ 18-25 ΕΤΩΝ (new).doc
Statement for not Employment in Cyprus.doc