logo

Το Υπουργείο Εσωτερικών θέτει σε δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στη Δημοκρατία με σκοπό την ερευνά, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα Νομός».

Το νομοσχέδιο στοχεύει την μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία ΕΕ 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair)».

Βασικός στόχος της Οδηγίας 2016/801 είναι να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου του προγράμματος της Στοκχόλμης για προσέγγιση των εθνικών νομοθεσιών που αφορούν τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εισόδου και διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών. Βασική αρχή της είναι ότι η μετανάστευση από χώρες εκτός της Ένωσης αποτελεί μια πηγή εισροής ατόμων υψηλής ειδίκευσης, και ειδικότερα οι σπουδαστές και οι ερευνητές αποτελούν όλο και πιο περιζήτητες ομάδες, οι οποίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην κατάρτιση του ανθρώπινου κεφαλαίου, κύριου πλεονεκτήματος της Ένωσης, και στη διασφάλιση έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και, κατά συνέπεια, συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Στόχος είναι να καταστεί η Ένωση ως ελκυστικός χώρος για την έρευνα και την καινοτομία στο πλαίσιο του παγκόσμιου ανταγωνισμού για προσέλκυση ταλέντων και, με τον τρόπο αυτό, να οδηγεί σε αύξηση της συνολικής ανταγωνιστικότητας της Ένωσης και των ρυθμών ανάπτυξης. Περαιτέρω, η Οδηγία στοχεύει να απλουστεύσει και να εξορθολογήσει τις ισχύουσες διατάξεις για τις εν λόγω κατηγορίες σε μία ενιαία πράξη (αντικαθιστά υφιστάμενες Οδηγίες).

Σε αυτή τη βάση η Οδηγία ΕΕ 2016/801 στοχεύει να απλουστεύσει και να εξορθολογήσει τις ισχύουσες διατάξεις για τις εν λόγω κατηγορίες σε μία ενιαία πράξη (αντικαθιστά υφιστάμενες Οδηγίες). Αντίστοιχα, οι υφιστάμενες διατάξεις στο εθνικό δίκαιο (περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμος) τροποποιούνται με την εισαγωγή νέου Νόμου που στοχεύει στην αντικατάσταση των υφιστάμενων διατάξεων.

Μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο:

(α) Καθιερώνει διαδικασία εισόδου για τους υπηκόους τρίτων χωρών και τις οικογένειές τους, στη βάση συγκεκριμένων ορισμών και κριτηρίων,

(β) προβλέπει διαδικασία για την κινητικότητά τους εντός της ΕΕ,

(γ) παρέχει την ευχέρεια καθορισμού όγκων εισδοχής, εφόσον οι υπήκοοι τρίτων χωρών διατελούν ή θα διατελέσουν σε σχέση απασχόλησης,

(δ) εξασφαλίζει στους υπηκόους τρίτων χωρών ίση μεταχείριση με τους πολίτες της Δημοκρατίας σε συγκεκριμένους τομείς.


Οι κύριες αλλαγές, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, που επιφέρει το νομοσχέδιο είναι οι ακόλουθες:

(α) Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας ή των σπουδών, οι ερευνητές και οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν στο έδαφος της Δημοκρατίας, με βάση άδεια διαμονής που προβλέπει το νομοσχέδιο, για περίοδο εννέα μηνών προκειμένου να αναζητήσουν απασχόληση ή να συστήσουν επιχείρηση στην βαθμίδα της έρευνας ή των σπουδών που ολοκληρώθηκαν. Σημειώνεται ότι η άδεια αυτή δεν παρέχει αυτομάτως κανένα δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας καθώς διατηρείται το δικαίωμα των κρατών μελών να λαμβάνουν υπόψη την κατάσταση της αγοράς εργασίας τους.

(β) Θεσπίζεται καθεστώς κινητικότητας εντός της ΕΕ σύμφωνα με το οποίο υπήκοος τρίτης χώρας ο οποίος διαθέτει άδεια για τους σκοπούς της έρευνας ή των σπουδών που έχει εκδοθεί από πρώτο κράτος μέλος έχει δικαίωμα εισόδου, παραμονής και πραγματοποίησης μέρους της ερευνητικής δραστηριότητας ή των σπουδών του σε ένα ή περισσότερα δεύτερα κράτη μέλη στη βάση των διατάξεων του νομοσχεδίου. Στόχος είναι να αυξηθεί η δυνατότητα μετακίνησης εντός της ΕΕ, πράγμα που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους σπουδαστές και τους ερευνητές που είναι εγγεγραμμένοι σε κοινά προγράμματα. Ορισμένα δικαιώματα κινητικότητας θα χορηγούνται επίσης στα μέλη των οικογενειών των ερευνητών.

(γ) Αίρεται ο περιορισμός που υπήρχε για πρόσβαση των σπουδαστών στην απασχόληση κατά τους πρώτους έξι μήνες των σπουδών τους.

(δ) Επιτρέπεται στα μέλη της οικογένειάς των ερευνητών να συνοδεύουν τους ερευνητές και να επωφελούνται από τις διατάξεις για την κινητικότητα και επιτρέπεται η πρόσβαση στην απασχόληση, πλην εξαιρετικών περιστάσεων όπως ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα ανεργίας, όπου τα κράτη μέλη διατηρούν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν έλεγχο που να αποδεικνύει ότι η θέση δεν μπορεί να πληρωθεί από το εθνικό εργατικό δυναμικό για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν από σήμερα στη δημόσια διαβούλευση επί του νομοσχεδίου, προκειμένου να αποστείλουν συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο, τυχόν απόψεις/εισηγήσεις/παρατηρήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση aconstantinou@moi.gov.cy, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 12:00.

Μπορείτε να κατεβάσετε το κείμενο του νομοσχεδίου και το ειδικό έντυπο, από το κάτω μέρος της σελίδας αυτής.

Έντυπο για Σχόλια επί Νομοσχεδίου.doc
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜ ΔΙΑΒ ΦΟΙΤΗΤΩΝ_11.12.2017.pdf