logo


Είσοδος στην Κυπριακή Δημοκρατία
Για να εισέλθει τρίτος υπήκοος στη Δημοκρατία με σκοπό την απασχόληση, απαιτείται, η εξασφάλιση άδειας εισόδου για το σκοπό αυτό από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, σύμφωνα με τον περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμο.
Εξαιρούνται οι Αθλητές/Προπονητές Ατομικών και Ομαδικών Αθλημάτων , οι ιερείς και οι τουριστικοί αντιπρόσωποι, οι οποίοι μπορούν να εισέλθουν με θεώρηση εισόδου από τις προξενικές αρχές της Δημοκρατίας στο εξωτερικό.

Διαμονή
Μετά από την άφιξη στη Δημοκρατία, απαιτείται η εγγραφή στο Μητρώο Αλλοδαπών και η εξασφάλιση της άδειας προσωρινής διαμονής και απασχόλησης με την υποβολή αίτησης και τελών ή συμπληρωματικών στοιχείων σε περίπτωση που η είσοδος έγινε με άδεια εισόδου.

Υποβολή αιτήσεων
 • Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορεί να εντοπισθεί εδώ.
 • Η υποβολή αιτήσεων γίνεται στα σημεία υποβολής αιτήσεων. Για το κατά πόσο απαιτείται διευθέτηση ραντεβού πατήστε εδώ.
 • Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα. Όλα τα συνοδευτικά έγγραφα που υποβάλλονται στο πλαίσιο αιτήσεων πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα και δεόντως πιστοποιημένα/ επικυρωμένα.
 • Για την υποβολή της αίτησης καταβάλλονται τα απαραίτητα σε κάθε περίπτωση τέλη όπως καταγράφονται πιο κάτω.
 • Για την υποβολή αίτησης είναι απαραίτητη η λήψη βιομετρικών στοιχείων (φωτογραφίας και δακτυλικών αποτυπωμάτων) και η υπογραφή του υπηκόου τρίτης χώρας, με την παρουσίαση της απόδειξης παραλαβής και έγκυρου ταξιδιωτικού εγγράφου. Η λήψη των βιομετρικών στοιχείων είναι απαραίτητη και για την ανανέωση άδειας.
 • Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης αποστέλλεται ειδοποίηση παραλαβής της άδειας διαμονής.
 • Σε περίπτωση απόρριψης αποστέλλεται επιστολή με τους λόγους απόρριψης.
Τέλη και χαρτόσημα
 • Έκδοση άδειας εισόδου και άδειας διαμονής, με ισχύ 1 – 3 έτη: €120
 • Έκδοση ή ανανέωση άδειας διαμονής, με ισχύ 1 – 3 έτη: €130
 • Εγγραφή στο μητρώο αλλοδαπών (μόνο στις περιπτώσεις πρώτης εγγραφής): €70
 • Χαρτόσημα: τα συμβόλαια απασχόλησης θα πρέπει να είναι χαρτοσημασμένα. Το ακριβές ποσό εξαρτάται από το ύψος του συμβολαίου και μπορεί να εξασφαλισθεί από το Τμήμα Φορολογίας.
Χρόνος εξέτασης αιτήσεων
Οι αιτήσεις εξετάζονται εντός τεσσάρων μηνών, νοουμένου ότι είναι δεόντως συμπληρωμένες. Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει εάν οι πληροφορίες ή τα έγγραφα που υποβάλλονται στις αιτήσεις είναι ανεπαρκή και σε τέτοια περίπτωση ο χρόνος εξέτασης αυξάνεται.

Διάρκεια άδειας διαμονής
Η διάρκεια της άδειας εξαρτάται από τη διάρκεια του συμβολαίου απασχόλησης και μπορεί να είναι μέχρι τρία συναπτά έτη.

Μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια διαμονής
Η ανώτατη περίοδος παραμονής υπηκόου τρίτης χώρας για σκοπούς απασχόλησης είναι τα τέσσερα (4) χρόνια.
Για τους εκπαιδευόμενους λογιστές, η μέγιστη διάρκεια έχει καθοριστεί στα τρία χρόνια.

Δεν υπάρχει μέγιστη διάρκεια διαμονής για τους πιο κάτω εργαζόμενους:
 • Αθλητές και προπονητές ατομικών και ομαδικών αθλημάτων.
 • Εργάτες γεωργίας/ κτηνοτροφίας.
 • Σύρους Κρητικής καταγωγής- Κούρδους (εγκεκριμένοι κατάλογοι).
 • Ομογενείς.
 • Μάγειρες εξειδικευμένης κουζίνας.
Αμοιβαία λύση συμβολαίου και αλλαγή εργοδότη
Κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας ανάμεσα στον εργαζόμενο και τον εργοδότη, μπορεί να λυθεί το μεταξύ τους συμβόλαιο απασχόλησης και να συμπληρωθεί και υπογραφεί από κοινού, παρουσία μαρτύρων, το έγγραφο αποδέσμευσης. Η αμοιβαία λύση του συμβολαίου και η συμπλήρωση του εγγράφου αποδέσμευσης μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε στιγμή υπάρξει τέτοια συμφωνία ανάμεσα στα δύο μέρη. Το έγγραφο αποδέσμευσης επιτρέπει στον εργαζόμενο να αναζητήσει δουλειά για περίοδο ενός μήνα.

Επανείσοδος στη Δημοκρατία από κατόχους άδειας διαμονής ή όταν έχει υποβληθεί αίτηση για ανανέωση άδειας διαμονής
 • Σε περίπτωση που υπάρχει άδεια διαμονής σε ισχύ η επανείσοδος στην Κύπρο μπορεί να γίνει με την επίδειξη της άδειας και του ισχύοντος διαβατηρίου, νοουμένου ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δεν παρέμεινε εκτός Δημοκρατίας για περισσότερους από τρεις μήνες.
 • Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί αίτηση για εξασφάλιση άδειας διαμονής η οποία δεν έχει ακόμα εξετασθεί, τότε μπορεί να επιτευχθεί επανείσοδος στη Δημοκρατία με την απόδειξη πληρωμής που δόθηκε με την πληρωμή των τελών για υποβολή της αίτησης, στην οποία υπάρχει σφραγίδα που επιτρέπει την επανείσοδο στην Κύπρο.Η απόδειξη αυτή και θα πρέπει να παρουσιασθεί μαζί με το ισχύον διαβατήριο στο ταξίδι επιστροφής. Σε περίπτωση απώλειας της απόδειξης πληρωμής, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει πριν την αναχώρησή τους από τη Δημοκρατία, να αποταθούν στο Τμήμα με αίτημα εξασφάλισης άδειας επανεισόδου, επεξηγώντας τους λόγους για τους οποίους πρέπει να ταξιδέψει ενώ εκκρεμεί η αίτηση. Το έντυπο δίδεται επί τόπου για συμπλήρωση και κατά την υποβολή του πρέπει να παρουσιασθεί ισχύον διαβατήριο και χαρτόσημα ύψους €10,25. Συνήθως το αίτημα εξετάζεται επί τόπου. Κατά κανόνα, παραχωρείται άδεια επανεισόδου μόνο για σοβαρούς λόγους (π.χ. υγείας).

Επανείσοδος στη Δημοκρατία για εκ νέου απασχόληση
 • Αλλοδαπός που δεν είναι απαγορευμένος μετανάστης και δεν συμπλήρωσε τη μέγιστη διαμονή κατά την προηγούμενη διαμονή του στην Κύπρο, μπορεί να επανέλθει με τη σύνηθη διαδικασία.
 • Αλλοδαπός που για οποιοδήποτε λόγο αναχώρησε από την Κύπρο ενώ είχε συμβόλαιο σε ισχύ, μπορεί να επανέλθει και να απασχοληθεί από άλλο εργοδότη μετά από τρίμηνη παραμονή στο εξωτερικό, στο πλαίσιο όμως της μέγιστης περιόδου διαμονής, η οποία υπολογίζεται αθροιστικά μαζί με την περίοδο απασχόλησης στον πρώτο εργοδότη. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται η συγκατάθεση του προηγούμενου εργοδότη για αλλαγή εργασίας.
 • Σε περίπτωση που αλλοδαπός κατά την προηγούμενη διαμονή του απασχολείτο ως καλλιτέχνης σε νυχτερινό κέντρο και επιθυμεί με την επάνοδό του να απασχοληθεί σε μπυραρία, καμπαρέ μουσικοχορευτικό κέντρο, εστιατόριο, ξενοδοχείο κλπ, μπορεί επανέλθει μόνο μετά την πάροδο δύο ετών από την αναχώρησή του.