logo

    
Κριτήρια που αφορούν στην ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε αιτητές που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και επενδύουν στην Κύπρο
Τέταρτη Αναθεώρηση Κριτηρίων, 2 Μαΐου 2023


1  ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1.1  Κατ' εφαρμογή των προνοιών του Κανονισμού 6(2) των περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κανονισμών, ο Υπουργός Εσωτερικών αποφάσισε, αφού ενημέρωσε σχετικά το Υπουργικό Συμβούλιο, να εκδίδει Άδεια Μετανάστευσης σε αιτητές υπηκόους τρίτων χωρών, σε περιπτώσεις επενδύσεων οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας πολιτικής.

1.2  Ο αιτητής πρέπει να πληροί ένα εκ των επενδυτικών κριτηρίων της Παραγράφου 2.1, καθώς επίσης τα ποιοτικά κριτήρια της Παραγράφου 3 πιο κάτω. 

Νοείται ότι τα χρήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την επένδυση θα πρέπει αποδεδειγμένα να προέρχονται από το εξωτερικό, από τραπεζικό λογαριασμό του ιδίου του αιτητή ή/και της συζύγου του, εφόσον θα συμπεριλαμβάνεται ως εξαρτώμενο πρόσωπο στην αίτηση του. Το ποσό της αξίας της επένδυσης θα πρέπει να καταβάλλεται από τον τραπεζικό λογαριασμό του αιτητή σε λογαριασμό του πωλητή σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Κύπρου.

2  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

2.1  Ο αιτητής θα πρέπει να προβεί σε επένδυση ύψους τουλάχιστον €300,000 σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες επενδύσεων:

(Α)  Επένδυση σε οικία/διαμέρισμα:

Αγορά οικίας ή διαμερίσματος από εταιρεία ανάπτυξης γης, η οποία θα πρέπει  να αφορά πρώτη πώληση ύψους τουλάχιστον €300,000 (πλέον Φ.Π.Α.).

(Β) Επένδυση σε ακίνητα (εξαιρουμένων οικιών/διαμερισμάτων):

Αγορά άλλης μορφής ακινήτων όπως γραφείων, καταστημάτων, ξενοδοχείων ή παρόμοιας φύσης αναπτύξεις ή συνδυασμός αυτών συνολικής αξίας €300,000.  Τα εν λόγω ακίνητα μπορούν να αφορούν και μεταπωλήσεις.

(Γ) Επένδυση σε μετοχικό κεφάλαιο Κυπριακής Εταιρείας με δραστηριότητες  και προσωπικό στην Κύπρο:
Αρχική επένδυση σε μετοχικό κεφάλαιο νέας εταιρείας αξίας €300,000 ή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αξίας €300,000 σε υφιστάμενη εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία εδρεύει και δραστηριοποιείται στην Κυπριακή Δημοκρατία και έχει αποδεδειγμένα φυσική παρουσία στην Κύπρο και απασχολεί τουλάχιστον πέντε (5) άτομα.
(Δ) Επένδυση σε μερίδια Κυπριακού Επενδυτικού Οργανισμού Συλλογικών Επενδύσεων (τύπου AIF, AIFLNP, RAIF):
Επένδυση αξίας €300,000 σε μερίδια Κυπριακού Επενδυτικού Οργανισμού Συλλογικών Επενδύσεων των οποίων οι επενδύσεις θα πρέπει να διενεργούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Νοείται ότι, η οποιαδήποτε αποξένωση του κατόχου της Άδειας Μετανάστευσης από την επένδυση στην οποία έχει προβεί χωρίς την άμεση αντικατάσταση της με άλλη της ίδιας ή  μεγαλύτερης αξίας, η οποία θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται στην παρούσα διαδικασία, θα συνεπάγεται ενεργοποίηση της διαδικασίας ακύρωσης της Άδειας με βάση τις πρόνοιες του Κανονισμού 6 των περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κανονισμών.  

2.2  Ο αιτητής θα πρέπει, επιπρόσθετα της επένδυσης με βάση την Παράγραφο 2.1 πιο πάνω, να είναι σε θέση να αποδείξει ότι έχει στη διάθεση του προσωπικό ασφαλισμένο ετήσιο εισόδημα ύψους τουλάχιστον €50.000. Το ετήσιο εισόδημα αυξάνεται κατά €15.000 για την/τον σύζυγο και €10.000 για κάθε ανήλικο τέκνο του αιτητή ή/και της συζύγου του. Το εισόδημα αυτό μπορεί να πηγάζει από μισθούς για εργασία, συντάξεις, μερίσματα μετοχών, τόκους καταθέσεων, ενοίκια, κοκ που προέρχονται από το εξωτερικό, το οποίο θα αποδεικνύεται μόνο μέσω της φορολογικής του δήλωσης από τη χώρα στην οποία δηλώνει φορολογικός κάτοικος, για τις περιπτώσεις που ο αιτητής επιλέξει να επενδύσει ως η Παράγραφος 2.1.(Α). Στον υπολογισμό του συνόλου του εισοδήματος μπορεί να λαμβάνεται υπόψη και το εισόδημα της συζύγου του αιτούντος.  
Στις περιπτώσεις όπου ο αιτητής επιλέξει να επενδύσει ως οι Παράγραφοι 2.1.(Β), 2.1.(Γ) ή 2.1.(Δ), το συνολικό εισόδημα του ή μέρος του μπορεί να προκύπτει και από πηγές που προέρχονται από δραστηριότητες εντός της Δημοκρατίας, νοουμένου ότι φορολογείται στη Δημοκρατία.

3  ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

3.1  Ο αιτητής και η σύζυγος του πρέπει να υποβάλουν βεβαίωση λευκού ποινικού μητρώου από τη χώρα καταγωγής καθώς και από τη χώρα παραμονής τους σε περίπτωση διαφέρει, και γενικότερα να μην αποτελούν με οποιοδήποτε τρόπο απειλή κατά της δημόσιας τάξης ή της δημόσιας ασφάλειας.

3.2  Ο αιτητής και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας του πρέπει να προσκομίζουν Πιστοποιητικό Ασφάλισης Υγείας για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που να καλύπτει ενδονοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη.

3.3  Ο αιτητής και η σύζυγος του θα βεβαιώνουν ότι δεν προτίθενται να απασχοληθούν στη Δημοκρατία με εξαίρεση την απασχόληση τους ως Διευθυντές σε Εταιρεία στην οποία έχουν επιλέξει να επενδύσουν στα πλαίσια της παρούσας πολιτικής.

3.4  Στις περιπτώσεις που η επένδυση δεν αφορά σε μετοχικό κεφάλαιο Εταιρείας, ο αιτητής ή/και η σύζυγος του μπορούν να είναι μέτοχοι σε Εταιρείες εγγεγραμμένες στην Κύπρο και τα εισοδήματα από τα μερίσματα σε τέτοιες εταιρείες να μην θεωρούνται ως κώλυμα για σκοπούς απόκτησης της Άδειας Μετανάστευσης.  Επίσης μπορεί να κατέχουν αμισθί τη θέση του Διευθυντή σε τέτοιες εταιρείες.

3.5       Στις περιπτώσεις όπου ο αιτητής επιλέξει να επενδύσει ως οι Παράγραφοι 2.1.(Β), 2.1.(Γ) ή 2.1.(Δ), θα πρέπει να παρουσιάσει στοιχεία σχετικά με το χώρο διαμονής του ιδίου και των μελών της οικογένειας του στη Δημοκρατία (π.χ. τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου, αγοραπωλητήριο έγγραφο, ενοικιαστήριο έγγραφο).

Στις περιπτώσεις όπου ο αιτητής επιλέξει να επενδύσει ως η Παράγραφος 2.1.(Α), αλλά ο αριθμός των υπνοδωματίων του ακινήτου της επένδυσης δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας του, θα πρέπει να υποδείξει άλλο ή άλλα ακίνητα τα οποία θα αποτελούν τον χώρο διαμονής των ατόμων αυτών (π.χ. τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου, αγοραπωλητήριο έγγραφο, ενοικιαστήριο έγγραφο).

4  ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

4.1  Επένδυση σε οικία/διαμέρισμα ή άλλα ακίνητα:

Ο αιτητής υποβάλλει με την αίτηση του τίτλο ιδιοκτησίας ή αγοραπωλητήριο έγγραφο στο όνομα του ή/και της συζύγου του που κατατέθηκε στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για κατοικία ή άλλη οικοδομή αγοραίας αξίας €300.000 τουλάχιστον (πλέον Φ.Π.Α. αν εφαρμόζεται) και επίσημες αποδείξεις για την εξόφληση ποσού €300.000 τουλάχιστον (χωρίς το Φ.Π.Α), ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης του ακινήτου.
Νοείται ότι κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να προσκομίζονται αποδεικτικά στοιχεία ότι τα χρήματα της επένδυσης έχουν προέλθει από το εξωτερικό και δεν αποτελούν προϊόν εσωτερικού δανεισμού (εμβάσματα, αποδείξεις πληρωμής με κάρτα του εξωτερικού, βεβαίωση τράπεζας) τα οποία θα πρέπει να συνδέονται με τις ανάλογες επενδύσεις. Το υπόλοιπο της αξίας της επένδυσης θα πρέπει να εξοφληθεί σε λογαριασμό του πωλητή σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Κύπρου.

Σημειώνεται ότι η αγορά ακινήτου θα γίνεται αποδεκτή ακόμα και όταν γίνεται από νομικό πρόσωπο στο οποίο ο αιτητής ή/και η σύζυγος του είναι οι αποκλειστικοί μέτοχοι ή οι τελικοί δικαιούχοι και το οποίο είναι εγκατεστημένο νόμιμα στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Για σκοπούς εφαρμογής της Παραγράφου 2 σε σχέση με την αγορά οικίας/διαμερίσματος διευκρινίζεται ότι:

(α) Ο αιτητής είναι δυνατόν να αγοράσει μέχρι και δύο (2) μονάδες κατοικίας (διαμερίσματα ή κατοικίες), νοουμένου ότι το σύνολο της αγοραίας αξίας πληροί τις πρόνοιες της Παραγράφου 4.1 πιο πάνω.  Σε περίπτωση ζεύγους, η ανωτέρω προϋπόθεση ισχύει συνολικά για το ζεύγος.
(β) Η εν λόγω αγορά πρέπει να αφορά κατοικίες που πωλούνται από την εταιρεία ανάπτυξης σε αγοραστή για πρώτη φορά, εκτός και αν η αγορά των κατοικιών πραγματοποιήθηκε πριν τις 07/05/2013.  Αγοραπωλητήρια έγγραφα που αφορούν σε μεταπωλήσεις κατοικιών και έχουν κατατεθεί στο Κτηματολόγιο πριν τις 07/05/2013 (η ημερομηνία κατάθεσης των αγοραπωλητήριων εγγράφων θα επιβεβαιώνεται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας), θα γίνονται αποδεκτά για σκοπούς εφαρμογής της παρούσας πολιτικής.
Σημειώνεται ότι τα ακίνητα δεν είναι απαραίτητο να αγοράζονται από την ίδια εταιρεία ανάπτυξης γης.

Στις περιπτώσεις όπου το αγοραπωλητήριο έγγραφο έχει υπογραφεί ή ο τίτλος ιδιοκτησίας για το ακίνητο έχει εκδοθεί σε περίοδο που υπερβαίνει το ένα έτος από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ο αιτητής υποχρεούται να προσκομίζει μαζί με την αίτηση του πρόσφατο Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.


4.2  Επένδυση σε μετοχικό κεφάλαιο Κυπριακής Εταιρείας με επιχειρηματικές δραστηριότητες και προσωπικό στην Κύπρο: 
Για σκοπούς εφαρμογής της παρούσας πολιτικής απαιτείται από τον αιτητή συνολική επένδυση ύψους €300.000, φυσική παρουσία της εταιρείας στη Δημοκρατία και απασχόληση από αυτή τουλάχιστον πέντε (5) υπαλλήλων.  Σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να προσκομιστούν τα ακόλουθα έγγραφα:
  • Πιστοποιητικό μετόχων και Πιστοποιητικό Σύστασης Εταιρείας από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη
  • Επιχειρηματικό προφίλ της εταιρείας που να περιλαμβάνει επιχειρηματικούς στόχους κλπ 
  • Απόδειξη πληρωμής (π.χ. τραπεζικό έμβασμα)
  • Αποδεικτικά στοιχεία για την απασχόληση υπαλλήλων από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
4.3  Επένδυση σε μερίδια Κυπριακού Επενδυτικού Οργανισμού Συλλογικών Επενδύσεων (τύπου AIF, AIFLNP, RAIF):
Για σκοπούς εφαρμογής της παρούσας πολιτικής απαιτείται από τον αιτητή συνολική επένδυση ύψους €300.000 σε επενδυτικά μερίδια των οποίων οι επενδύσεις θα πρέπει να διενεργούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία και η προσκόμιση των ακόλουθων εγγράφων:
  • Τίτλοι ή άλλη επιβεβαίωση για τις μονάδες που αγοράστηκαν
  • Απόδειξη πληρωμής (π.χ. τραπεζικό έμβασμα)
  • Επιβεβαίωση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη σύσταση του Ταμείου
  • Μνημόνιο του Ταμείου ή του Επενδυτικού Σχεδίου.
5  ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΙΤΗΤΗ

5.1       Η Άδεια Μετανάστευσης εκδίδεται στον αιτητή.  Σε αυτή συμπεριλαμβάνονται τα εξαρτώμενα πρόσωπα του αιτητή που είναι η σύζυγος και τα ανήλικα παιδιά τους κάτω των 18 ετών.

Σε περίπτωση που το επιθυμούν, είναι δυνατόν να εκδοθούν δύο ξεχωριστές Άδειες Μετανάστευσης σε κάθε ένα από τα μέρη του ζευγαριού χωρίς την υποχρέωση και ο δεύτερος να πληροί τα πιο πάνω κριτήρια, με την προϋπόθεση ότι  θα υποβληθεί ξεχωριστή αίτηση και θα καταβληθεί το αντίστοιχο τέλος. 

Νοείται ότι σε περίπτωση που η Άδεια Μετανάστευσης που έχει παραχωρηθεί στον επενδυτή ακυρωθεί για οποιοδήποτε λόγο, θα συνεπάγεται ενεργοποίηση της διαδικασίας ακύρωσης της Άδειας για το άλλο μέρος του ζευγαριού, με βάση τις πρόνοιες του Κανονισμού 6 των περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κανονισμών. 

5.2   Άγαμα παιδιά με ηλικία από 18 μέχρι 25 ετών, μόνο όταν αυτά είναι αποδεδειγμένα φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και τα οποία είναι οικονομικά εξαρτώμενα του αιτητή, μπορούν να υποβάλουν δική τους, ξεχωριστή αίτηση για απόκτηση Άδειας Μετανάστευσης με την υποβολή του ανάλογου τέλους. Σε τέτοια περίπτωση ο πατέρας ή η μητέρα ή/και οι δυο γονείς μαζί θα πρέπει να παρουσιάζουν επιπλέον ετήσιο εισόδημα €10.000 για κάθε τέτοιο εξαρτώμενο παιδί.  

Αν τα παιδιά είναι φοιτητές σε Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Δημοκρατίας θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για απόκτηση άδειας προσωρινής παραμονής στην Δημοκρατία ως φοιτητές βάσει της σχετικής νομοθεσίας (Οδηγία ΕΕ).  Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους στην Κύπρο θα μπορούν να υποβάλουν δική τους αίτηση για απόκτηση Άδειας Μετανάστευσης, όπως αναφέρεται πιο πάνω με την καταβολή του ανάλογου τέλους, ανεξάρτητα από την ηλικία τους με μόνη προϋπόθεση ότι οι γονείς θα παρουσιάσουν επιπλέον ετήσιο εισόδημα €10.000.
Η εν λόγω Άδεια θα εξακολουθεί να ισχύει και μετά την συμπλήρωση των 25 ετών έστω και αν το παιδί δεν εξακολουθεί να είναι άγαμο και/ή φοιτητής και/ή οικονομικά εξαρτώμενο των γονιών του. Νοείται ότι δεν θα μπορούν να συμπεριλαμβάνονται ως εξαρτώμενα πρόσωπα στην εν λόγω Άδεια ο/η σύζυγος και τα ανήλικα παιδιά τους.  Νοείται επίσης ότι σε περίπτωση που η Άδεια Μετανάστευσης που έχει παραχωρηθεί στον επενδυτή / γονέα ακυρωθεί για οποιοδήποτε λόγο, θα συνεπάγεται ενεργοποίηση της διαδικασίας ακύρωσης της Άδειας για αυτό το παιδί, με βάση τις πρόνοιες του Κανονισμού 6 των περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κανονισμών. 

6 ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ
Άδεια Μετανάστευσης είναι δυνατό να παραχωρηθεί και σε ενήλικα τέκνα αιτητή που δεν είναι οικονομικά εξαρτώμενα του νοουμένου ότι πραγματοποιηθεί επένδυση υψηλότερης αξίας, στη βάση των προνοιών της Παραγράφου 2, όπως καθορίζεται πιο κάτω: 
Η αγοραία αξία της επένδυσης ύψους €300.000 θα πρέπει να πολλαπλασιάζεται ανάλογα με τον αριθμό των ενήλικων τέκνων, τα οποία θα επικαλεστούν την ίδια επένδυση για σκοπούς απόκτησης Άδειας Μετανάστευσης.  Για παράδειγμα, σε περίπτωση που ο αιτητής έχει ένα ενήλικο παιδί θα πρέπει να προβεί σε επένδυση αξίας  €600.000, αν έχει δύο ενήλικα παιδιά η αξία της επένδυσης θα πρέπει να ανέρχεται σε €900.000 κοκ. 

Σε περίπτωση που η επένδυση θα αφορά στην αγορά ακινήτων, δηλαδή όπου ο αιτητής επιλέξει να επενδύσει ως οι Παράγραφοι 2.1.(Α) και 2.1.(Β), μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται βεβαίωση πληρωμής ποσοστού τουλάχιστον 66% της αγοραίας αξίας των ακινήτων. 

Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση το κάθε ενήλικο τέκνο θα να είναι σε θέση να αποδείξει ότι έχει στη διάθεση του ασφαλισμένο ετήσιο εισόδημα ύψους τουλάχιστον €50.000, το οποίο θα αυξάνεται κατά €15.000 και €10.000 αναλόγως για κάθε εξαρτώμενο πρόσωπο, ως οι πρόνοιες της Παραγράφου 2.2.  Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι η επένδυση μπορεί να πραγματοποιηθεί από κοινού στο όνομα του αιτητή και του ενήλικου τέκνου ή αποκλειστικά στο όνομα του αιτητή.

Επισημαίνεται ότι, στις περιπτώσεις όπου ο αριθμός των υπνοδωματίων του ακινήτου της επένδυσης δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας του επενδυτή, θα πρέπει να υποδείξει άλλο ή άλλα ακίνητα τα οποία θα αποτελούν τον χώρο διαμονής των ατόμων αυτών (π.χ. τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου, αγοραπωλητήριο έγγραφο, ενοικιαστήριο έγγραφο).

7  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Οι αιτήσεις, μαζί με τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα, θα υποβάλλονται στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (ΤΑΠΜ) προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου κατόπιν διευθέτησης ραντεβού ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αποφασιστεί. Με την υποβολή της αίτησης καταβάλλεται τέλος €500, καθώς και τέλος €70 για κάθε άτομο που συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση για την έκδοση του Δελτίου Εγγραφής Αλλοδαπού (ΔΕΑ) για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει.

Στην περίπτωση υποβολής αίτησης μέσω αντιπροσώπου, αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή πιστοποιημένη εξουσιοδότηση του αιτητή στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του αντιπροσώπου καθώς και η διεύθυνση και τα τηλέφωνα επικοινωνίας του.

Η αίτηση θα τυγχάνει ταχείας επεξεργασίας από το ΤΑΠΜ και θα υποβάλλεται στον Υπουργό Εσωτερικών, μέσω του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠΕΣ).

8  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
Εφόσον πληρούνται όλα τα κριτήρια της παρούσας πολιτικής και εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι που αφορούν είτε στο ποινικό μητρώο του αιτητή, είτε σε λόγους δημόσιας τάξης και δημόσιας ασφάλειας, η αίτηση θα προωθείται για εξέταση και λήψη απόφασης από τον Υπουργό Εσωτερικών. 

Εκτιμάται ότι η περίοδος εξέτασης της αίτησης από την ημερομηνία υποβολής της συμπληρωμένης αίτησης, θα κυμαίνεται περίπου στους δύο (2) μήνες.

9 ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Τα έντυπα διατίθενται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και έχουν ως ακολούθως:         
 • Έντυπο υποβολής Αίτησης (ΜIP1)
 • Κατάλογος των εγγράφων που υποβάλλονται μαζί με την αίτηση
 • Υπεύθυνη Δήλωση για το ετήσιο εισόδημα του αιτητή,
 • Υπεύθυνη Δήλωση για τη βεβαίωση της μη απασχόλησης του αιτητή και του/της συζύγου του στην Κύπρο με εξαίρεση την απασχόληση τους ως Διευθυντές σε Εταιρεία στην οποία έχουν επιλέξει να επενδύσουν στα πλαίσια της παρούσας πολιτικής.
Τα έγγραφα που συνοδεύουν την αίτηση θα πρέπει να είναι δεόντως μεταφρασμένα και επικυρωμένα.

10 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 
Ο αιτητής υποχρεούται να προσκομίζει στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, σε ετήσια βάση από την ημερομηνία απόκτησης της Άδειας Μετανάστευσης, στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διατηρεί την επένδυση, ότι διατηρεί το απαιτούμενο εισόδημα που έχει καθοριστεί για τον ίδιο και την οικογένεια του και ότι αυτός και τα μέλη της οικογένειας του είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ασφάλισης υγείας, σε περίπτωση που δεν συνεχίζουν να είναι δικαιούχοι στο ΓΕΣΥ.  Επιπρόσθετα από τα πιο πάνω, ο αιτητής και τα ενήλικα μέλη της οικογένειας του υποχρεούνται να προσκομίζουν σε ετήσια βάση βεβαίωση λευκού ποινικού μητρώου από τη χώρα καταγωγής, καθώς και από τη χώρα παραμονής τους.
Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο κάτοχος της Άδειας Μετανάστευσης αποτύχει να αποδείξει τα πιο πάνω, θα συνεπάγεται ενεργοποίηση της διαδικασίας ακύρωσης της Άδειας του ιδίου και των μελών της οικογένειας του με βάση τις πρόνοιες του Κανονισμού 6 των περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κανονισμών.  

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Η παρούσα πολιτική τίθεται σε ισχύ την 02/05/2023.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Διευκρινιστική ανακοίνωση για την 4η αναθεώρηση των κριτηρίων που αφορούν στην ταχεία διαδικασία χορήγησης άδειας μετανάστευσης σε αιτητές που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και επενδύουν στην Κύπρο – 17/5/2023
Αναφορικά με την 4η Αναθεώρηση των κριτήριων που αφορούν στην ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε αιτητές που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και επενδύουν στην Κύπρο που τέθηκε σε εφαρμογή στις 02/05/2023, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Παράγραφος 1.2
Τα χρήματα από το εξωτερικό που θα χρησιμοποιηθούν για πληρωμή της επένδυσης μπορούν να προέρχονται και από τραπεζικό λογαριασμό εταιρείας της οποίας ο αιτητής ή/και η σύζυγος του είναι οι αποκλειστικοί μέτοχοι, νοουμένου ότι ο/η μέτοχος θα συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση.  Το ίδιο ισχύει και για το ποσό της αξίας της επένδυσης που θα καταβάλλεται στο λογαριασμό του πωλητή σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Κύπρου. 

Παράγραφος 2.2
Το ετήσιο  εισόδημα του αιτητή μπορεί να αποδεικνύεται είτε μέσω της φορολογικής του δήλωσης από τη χώρα στην οποία δηλώνει φορολογικός κάτοικος είτε μέσω επίσημων  βεβαιώσεων από ανεξάρτητο ορκωτό λογιστή.

Παράγραφος 10
Για τον μηχανισμό ελέγχου τήρησης των κριτηρίων και διατήρησης της επένδυσης, η απαίτηση για ετήσια προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων ότι ο αιτητής διατηρεί το εισόδημα που έχει καθοριστεί για τον ίδιο και τα μέλη της οικογένειας του, καταργείται. 

Ο αιτητής και τα ενήλικα μέλη της οικογένειας του υποχρεούνται να προσκομίζουν σε τριετή βάση βεβαίωση λευκού ποινικού μητρώου από τη χώρα καταγωγής και τη χώρα παραμονής τους, αντί σε ετήσια βάση.  Η απαίτηση για προσκόμιση στοιχείων από τον αιτητή που να αποδεικνύουν τη διατήρηση της επένδυσης του σε ετήσια βάση, καθώς και ότι ο αιτητής και τα μέλη της οικογένειας του είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ασφάλισης υγείας σε περίπτωση που δεν συνεχίζουν να είναι δικαιούχοι του ΓΕΣΥ συνεχίζει να ισχύει.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΔΕΙΑΣ
 • Το δικαίωμα διαμονής που δίδεται με την έγκριση της αίτησης στον επενδυτή και στα ενήλικα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς του είναι απεριόριστης ισχύος. Ωστόσο, η άδεια διαμονής (κάρτα) φέρει ημερομηνία λήξης 10 έτη από την έκδοσή της και με τη λήξη της πρέπει να αντικαθίσταται.
 • Η άδεια διαμονής που εκδίδεται στα ανήλικα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς του έχει διάρκεια ισχύος μέχρι την ενηλικίωσή τους (18 έτη).
Απαραίτητες ενέργειες μετά την έγκριση
Άτομα των οποίων η αίτηση τους για απόκτηση Άδεια Μετανάστευσης εγκρίνεται, υποχρεούνται με βάση τους περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κανονισμούς, αν βρίσκονται στο εξωτερικό, να έλθουν στην Κύπρο για μόνιμη εγκατάσταση μέσα σε ένα χρόνο από την ημερομηνία γνωστοποίησης της έγκρισης της αίτησης.

Απώλεια δικαιώματος μόνιμης διαμονής
Άτομα που παραμένουν εκτός της Δημοκρατίας για περίοδο τουλάχιστο δύο χρόνων, χάνουν το δικαίωμα μόνιμης διαμονής στη Δημοκρατία, όπως και άτομα έχουν αποκτήσει μόνιμη διαμονή σε άλλη χώρα.