Συμβούλιο Ανοικοδόμησης και ΕπανεγκατάστασηςΟικονομία

Η Οικονομία αποτελεί μια σημαντική πτυχή της εκπόνησης Στρατηγικής για την Ανοικοδόμηση και Επανεγκατάσταση. Η σπειροειδής επίδραση στην οικονομία του τόπου, που θα προκληθεί από τον οικοδομικό οργασμό και τα μέτρα επαναδραστηριοποίησης των πολιτών, αναμένεται να είναι κατά κανόνα μεγάλη, και θα απαιτηθεί να ληφθούν μέτρα για να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις σε οποιουσδήποτε επιμέρους τομείς.

Για να καταστεί δυνατή η διαμόρφωση στρατηγικής για τα θέματα οικονομίας θα πρέπει να γίνουν τα ακόλουθα:

  • Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης της οικονομίας
  • Μελέτη των αναγκών που θα προκύψουν για επαναδραστηριοποίηση των κατοίκων στις περιοχές επανεγκατάστασης
  • Μελέτη των επιπτώσεων στην οικονομία, τόσο τοπικά όσο και γενικά, που θα έχει η τυχόν μετακίνηση μεγάλου μέρους του πληθυσμού από μια περιοχή σε άλλη
  • Μελέτη για τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης έργων
  • Μελέτη τρόπων χρηματοδότησης τόσον ιδιωτικών όσο και δημοσίων έργων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - Ο ρόλος του ΣΑΕ

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση