Με βάση τους περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμους Αρ. 139/91 έως 68(I)/2012 ο Υπουργός Εσωτερικών ως Κηδεμόνας Τουρκοκυπριακών Περιουσιών διαχειρίζεται τις Τουρκοκυπριακές περιουσίες με στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών των προσφύγων με την προσωρινή διάθεσή τους και παράλληλα προστατεύει ή/και μεριμνά να μην παραβλάπτονται τα δικαιώματα των Τουρκοκύπριων ιδιοκτητών μέχρι τη λήξη της έκρυθμης κατάστασης που δημιουργήθηκε λόγω της τουρκικής εισβολής.

Στα πλαίσια εξυπηρέτησης των σκοπών του Νόμου καθιδρύθηκε η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, ενώ σε κάθε Επαρχιακή Διοίκηση λειτουργεί Κλάδος Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών. Στο Διευθυντή της Υπηρεσίας και στους Επάρχους ο Κηδεμόνας εκχώρησε ορισμένες από τις αρμοδιότητές του, με στόχο την ταχύτερη εξυπηρέτηση και διεκπεραίωση των υποθέσεων προς όφελος των εκτοπισμένων και των ιδιοκτητών των υπό κηδεμονία περιουσιών.

Παράλληλα, με βάση το Νόμο έχει καθιδρυθεί Συμβουλευτική Επιτροπή η οποία μελετά και παρέχει συμβουλές στον Κηδεμόνα Τ/Κ Περιουσιών, προτού αποφασίσει, σχετικά με οποιοδήποτε θέμα που αφορά τη διαχείριση των Τ/Κ περιουσιών. Στις εκάστοτε συνεδρίες της Συμβουλευτικής Επιτροπής εξετάζονται αιτήματα για εκμίσθωση/παραχώρηση Τουρκοκυπριακής περιουσίας στην Κυβέρνηση, σε Οργανισμούς Δημόσιας Ωφελείας, σε Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (άρθρο 6Β του Νόμου) και σε φυσικά ή άλλα νομικά πρόσωπα.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

- Τον Κηδεμόνα ή εκπρόσωπό του, ως Πρόεδρο

- το Διευθυντή της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών

- εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών

- εκπρόσωπο του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και

Περιβάλλοντος

- εκπρόσωπο της Παγκύπριας Επιτροπής Προσφύγων

- εκπρόσωπο της Παναγροτικής Ένωσης Κύπρου (ΠΕΚ)

- εκπρόσωπο της Ένωσης Κυπρίων Αγροτών (ΕΚΑ)

- εκπρόσωπο της Αγροτικής

- εκπρόσωπο του Παναγροτικού Συνδέσμου

- εκπρόσωπο του Ευρωαγροτικού

- εκπρόσωπο της ΠΟΒΕΚ και

- ανά ένα εκπρόσωπο των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων


Για σκοπούς δικαιότερης διαχείρισης των Τουρκοκυπριακών περιουσιών και ταχύτερης ανταπόκρισης της διοίκησης σε προβλήματα που σχετίζονται με τις Τ/Κ περιουσίες, σε κάθε Επαρχία συστάθηκαν τρεις Ειδικές Επιτροπές οι οποίες εξετάζουν αιτήματα που αφορούν την:

(α) Παραχώρηση Τουρκοκυπριακών κατοικιών για σκοπούς στέγασης προσφύγων.

(β) Παραχώρηση Τουρκοκυπριακών γεωργικών κλήρων.

(γ) Παραχώρηση επαγγελματικής στέγης (Τ/Κ υποστατικά και κενοί χώροι).


Οι αποφάσεις της κάθε Ειδικής Επιτροπής καταγράφονται σε πρακτικό το οποίο υποβάλλεται στον Κηδεμόνα Τ/Κ Περιουσιών για επικύρωση. Η απόφαση του Κηδεμόνα κοινοποιείται στους οικείους Επάρχους για ενέργεια και στον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, καθώς και στα Μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής για ενημέρωση.

ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ Τ/Κ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Τ/Κ ΟΙΚΙΩΝΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΩΝ
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Προσωπικό.pdf


Back To Top