Μονάδα Ευρωπαϊκών ΤαμείωνΗ Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 4(2)(δ) του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), που αφορά στην εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας, προκύπτει ανάγκη για απασχόληση τεσσάρων (4) Εκτελεστικών Μηχανικών για κάλυψη αναγκών στελέχωσης συγχρηματοδοτούμενων έργων του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και της Πολιτικής Συνοχής (Πρόγραμμα Θ.Α.λ.Ε.Ι.Α.) για μέγιστη περίοδο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2029 ή ενωρίτερα μέχρι ολοκλήρωσης της ανάγκης. Το υπό αναφορά προσωπικό θα εδρεύει στην έδρα της υπό αναφορά Υπηρεσίας στη Λευκωσία. Η μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι η Α9, Α11 και Α12, σύμφωνα με τις εκάστοτε προβλέψεις της σχετικής Νομοθεσίας.

Α. Καθήκοντα και Ευθύνες:
  1. Αξιολογεί μελέτες και έγγραφα διαγωνισμών υποψηφίων συγχρηματοδοτούμενων έργων και ετοιμάζει σχετικές εκθέσεις και εκδίδει Πιστοποιητικά Ελέγχου Ποιότητας.
  2. Κατευθύνει, ελέγχει και επιβλέπει την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων, για την διασφάλιση της συμμόρφωσης με την περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νομοθεσία, την τήρηση των κατευθυντήριων γραμμών χρηματοδότησης των κατά περίπτωση Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των όρων των κατασκευαστικών συμβολαίων και όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για τη διασφάλιση της βέλτιστης υλοποίησης των έργων εντός των προκαθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων και προϋπολογισμών.
  3. Αξιολογεί την εκτελεσθείσα εργασία και τα παραδοτέα των συγχρηματοδοτούμενων έργων και βεβαιώνει τις σχετικές δαπάνες σε συνεργασία με άλλα αρμόδια τμήματα.
  4. Ελέγχει τις διαδικασίες πραγματοποίησης τροποποιήσεων των συμβάσεων κατά την διάρκεια τους, με βάση την περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νομοθεσία και τους σχετικούς Κανονισμούς.
  5. Συλλέγει τα απαραίτητα στοιχεία και ετοιμάζει τις προβλεπόμενες εκθέσεις και επαληθεύσεις σε σχέση με τη συγχρηματοδότηση έργων και επεξεργάζεται στοιχεία μέσω του ηλεκτρονικού Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) για συγχρηματοδοτούμενα έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  6. Ελέγχει την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων για την διασφάλιση της συμμόρφωσης των Κανονισμών για Ασφάλεια στην Χρήση και Προσβασιμότητα σύμφωνα με την σχετική Νομοθεσία.
  7. Καθοδηγεί τις Αναθέτουσες Αρχές για την ορθή διαχείριση Δημοσιών Συμβάσεων έργων και την τήρηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  8. Συμμετέχει σε σχετικά εκπαιδευτικά σεμινάρια και τεχνικά εργαστήρια για εκτέλεση των καθηκόντων του.
  9. Συμμετέχει και εκπροσωπεί την Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων σε συναντήσεις, συνεδρίες και παρουσιάσεις που αφορούν το Τεχνικό/ Οικοδομικό αντικείμενο των συγχρηματοδοτούμενων έργων και την διαχείριση των Συμβάσεων.
  10. Συντονίζει, εποπτεύει, καθοδηγεί, ελέγχει και εκπαιδεύει προσωπικό χαμηλότερης ιεραρχικής βαθμίδας
  11. Για την εκτέλεση των καθηκόντων του, χρησιμοποιεί τον απαραίτητο τεχνολογικό και άλλο εξοπλισμό περιλαμβανομένων και λογισμικών ηλεκτρονικών υπολογιστών.
  12. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Β. Απαιτούμενα προσόντα:
  1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Πολιτική Μηχανική.
  2. Εγγραφή ως μέλους του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στον κλάδο Πολιτικής Μηχανικής, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία.
  3. Αποδεδειγμένη πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας, διαπιστώνεται με βάση τα αποδεκτά τεκμήρια που κατέχει ο υποψήφιος και που απαιτεί η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας.
  4. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
  5. Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους- (i) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου ή της Ελλάδας που έχει ως βασική γλώσσα διδασκαλίας την Ελληνική και (ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Γ. Επιπρόσθετα προσόντα:
  1. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα σχετικό με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης.
  2. Αποδεδειγμένη γενική μεταπτυχιακή πείρα στην Πολιτική Μηχανική.
  3. Αποδεδειγμένη μεταπτυχιακή πείρα στη διαχείριση/ επίβλεψη/ συντονισμό κατασκευαστικών έργων Δημοσίων Συμβάσεων.
  4. Πείρα στη διαχείριση, έλεγχο και επαλήθευση συγχρηματοδοτούμενων έργων των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων ή/ και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

  Δ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

  ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  Μεταπτυχιακό/Master σε θέμα συναφές με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης (Πολιτική Μηχανική). 2 Λαμβάνεται υπόψη η κατοχή μέχρι ενός Μεταπτυχιακού.
  Γενική Μεταπτυχιακή πείρα στη Πολιτική Μηχανική1-121 μονάδα για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα έξι χρόνια
  Ειδική μεταπτυχιακή πείρα στη διαχείριση/ επίβλεψη/ συντονισμό κατασκευαστικών έργων Δημοσίων Συμβάσεων.1-121 μονάδα για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα έξι χρόνια
  Ειδική μεταπτυχιακή πείρα στη διαχείριση, έλεγχο και επαλήθευση συγχρηματοδοτούμενων έργων των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων ή/ και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 2-242 μονάδες για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα έξι χρόνια.

  Σημείωση 1: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά προτεραιότητας τα ακόλουθα:
   i. Ο χρόνος της πείρας σε θέματα διαχείρισης, ελέγχου και επαλήθευσης συγχρηματοδοτούμενων έργων των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων ή/ και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
   ii. Ο χρόνος της πείρας στη διαχείριση/ επίβλεψη/ συντονισμό κατασκευαστικών έργων Δημοσίων Συμβάσεων.
   iii. Ο χρόνος της γενικής πείρας στον οικείο κλάδο σπουδών της Πολιτικής Μηχανικής (θα προσμετρηθούν σε ημερολογιακές ημέρες).

  Σημείωση 2: Σε περίπτωση πρόωρης διακοπής συμβολαίου, θα γίνεται προσφορά της θέσης σε αιτητές του καταλόγου, πάντα με βάση της σειρά κατάταξης του δημοσιευμένου καταλόγου.
  Σημείωση 3: Διευκρινίζεται ότι η μεταπτυχιακή πείρα που εμπίπτει σε πέραν του ενός κριτηρίου αξιολόγησης προσόντων, θα βαθμολογείται μόνο για ένα κριτήριο, με προτεραιότητα το κριτήριο που μοριοδοτείται με ψηλότερη βαθμολογία.

  Ε. Υποβολή αιτήσεων:

   1. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν ή να αποσταλούν, έναντι απόδειξης παραλαβής, με έναν από τους εξής τρόπους:

    i. Με το χέρι στα Γραφεία της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών (οδός Μνασιάδου 10, Elma House, 4oς όροφος, 1065 Λευκωσία) μεταξύ των ωρών 7.30 π.μ. και 2.30 μ.μ.

    ii. Μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών (οδός Μνασιάδου 10, Elma House, 4oς όροφος, 1065 Λευκωσία).
    iii. Μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση efu@moi.gov.cy. Στην περίπτωση αυτή το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται και να σαρώνεται, ώστε να φέρει υπογραφή του αιτητή. Σαρωμένα πρέπει να αποστέλλονται και τα απαραίτητα πιστοποιητικά/τεκμήρια.

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στην κα Έφη Παπαδοπούλου στο τηλέφωνο 22409926.

   2. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το Ειδικό Έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ», στην οποία να συμπληρώνεται η θέση για την οποία υποβάλλεται η αίτηση και το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από την ιστοσελίδα https://www.moi.gov.cy/MOI/eufundsunit.nsf στην ενότητα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ»/«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ».

   3. Οι συμπληρωμένες αιτήσεις υποβάλλονται όχι αργότερα από την Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2024 και ώρα 2.30 μ.μ. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές. Για το σκοπό αυτό θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία που θα φέρει η σφραγίδα του Ταχυδρομείου.

   4. Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία, περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών προηγούμενης και τρέχουσας απασχόλησης του αιτητή και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά (αντίγραφο απολυτηρίου, αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας, αντίγραφο απόδειξης πληρωμής εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, λευκό ποινικό μητρώο, βεβαιώσεις γνώσης γλωσσών, εγγραφή και ενεργή άδεια ΕΤΕΚ κ.ά.). Τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να παρουσιαστούν, όταν θα ζητηθούν για έλεγχο.

  Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται πέραν της υποβολής γενικών αποδεικτικών στοιχείων (π.χ. τα στοιχεία των Κοινωνικών Ασφαλίσεων) και από την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάσθηκε ο αιτητής, η οποία να αναφέρει τη θέση την οποία κατείχε (με ημερομηνίες, ημέρα/μήνα/έτος), τα καθήκοντα της θέσης, τα έργα στα οποία συμμετείχε (με αναφορά στα βασικά τους στοιχεία όπως, το όνομα, η χρονική διάρκεια, το περιεχόμενο, ο προϋπολογισμός, η πηγή χρηματοδότησης τους κ.τ.λ.) και το ρόλο που είχε σε αυτά, ώστε να τεκμηριώνεται επαρκώς η απόκτηση της εξειδικευμένης πείρας στην Πολιτική Μηχανική που απαιτείται. Πείρα σε ακαδημαϊκό περιβάλλον δεν προσμετρείται για σκοπούς της παρούσας αξιολόγησης. Τονίζεται ότι η απουσία αποδεικτικών για τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα ή με βάση τις απαιτήσεις του εντύπου της αίτησης σημαίνει αποκλεισμό από τη διαδικασία. Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.

  Έντυπο Αίτησης ΕΟΧ- ΜΕΤ.pdf