ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ανακοινώσεις

Έκθεση Εκπόνησης Τοπικού Σχεδίου Πέγειας - Πρόσκληση υποβολής εισηγήσεων (Άρθρο 12Γ)
06/12/2019

Σύμφωνα με το άρθρο 12Γ του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, κατά την εκπόνηση ή τροποποίηση Τοπικού Σχεδίου, ο Υπουργός Εσωτερικών λαμβάνει υπόψη τις απόψεις και εισηγήσεις οποιουδήποτε προσώπου, σώματος ή αρχής, που υποβάλλονται γραπτώς σε αυτόν, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης που δημοσιεύεται. Η πρόνοια αποσκοπεί στη διασφάλιση της δυνατότητας έγκαιρης συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία εκπόνησης Τοπικού Σχεδίου.

Με την παρούσα πρόσκληση, κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, σώμα ή αρχή, δύναται να υποβάλει από τις 09.12.2019 μέχρι και τις 07.02.2020, στο Πολεοδομικό Συμβούλιο εγγράφως αιτιολογημένες απόψεις ή εισηγήσεις αναφορικά με την εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου για ολόκληρη τη διοικητική περιοχή του Δήμου Πέγειας.

Για την υποβολή των εισηγήσεων θα πρέπει να χρησιμοποιείται το συνημμένο Ειδικό Έντυπο.

_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2023
Υπουργείο Εσωτερικών
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής