ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αποστολή


Το Πολεοδομικό Συμβούλιο, συστήθηκε το 1979 από το Υπουργικό Συμβούλιο, και απαρτίζεται συνολικά από δεκατρία (13) Μέλη. Τα τέσσερα Μέλη του Πολεοδομικού Συμβουλίου, μεταξύ των οποίων, ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Πολεοδομικού Συμβουλίου, διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από Πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, και είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και αξιοπιστίας, με γνώση σε θέματα πολεοδομίας, χωροταξίας, περιβάλλοντος και ανάπτυξης. Τα υπόλοιπα Μέλη του Πολεοδομικού Συμβουλίου, τα οποία επίσης διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, είναι: (α) ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων ή εκπρόσωπός του (εκ των αιρετών Μελών), (β) ο Πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου ή εκπρόσωπός του (εκ των αιρετών Μελών), (γ) ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Ε.Τ.Ε.Κ) ή εκπρόσωπός του (εκ των αιρετών Μελών), (δ) ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών ή εκπρόσωπός του, (ε) ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ή εκπρόσωπός του, (στ) ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ή εκπρόσωπός του, (ζ) ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ή εκπρόσωπός του, (η) ο Γενικός Διευθυντής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ή εκπρόσωπός του και (θ) ο Διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως ή εκπρόσωπός του.

Με βάση το περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Εκχώρηση Εξουσιών) Διάταγμα, ο Υπουργός Εσωτερικών, έχει εκχωρήσει τις εξουσίες του, που καθορίζονται στο Τέταρτο Μέρος του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου αναφορικά με την εκπόνηση, αναθεώρηση και τροποποίηση Τοπικών Σχεδίων και Σχεδίων Περιοχής, στο Πολεοδομικό Συμβούλιο.

Ως εκ τούτου, το Πολεοδομικό Συμβούλιο έχει την αρμοδιότητα, μέσα από την τεχνική υποστήριξη του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, του σχεδιασμού της ανάπτυξης μέσα από τα Τοπικά Σχέδια και τα Σχέδια Περιοχής, τα οποία αποσκοπούν στον ορθολογικό χωροταξικό και πολεοδομικό προγραμματισμό, στην προαγωγή και ρύθμιση της ανάπτυξης και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κυπριακού χώρου. Τα Τοπικά Σχέδια περιλαμβάνουν, ένα ευρύ φάσμα προνοιών που αναφέρονται στους διάφορους επιτρεπόμενους τύπους ανάπτυξης, στα δίκτυα υποδομής, καθώς και στα πρότυπα, επιτρεπόμενα μεγέθη και ένταση της ανάπτυξης και αφορούν ευρείες γεωγραφικές περιοχές που λειτουργούν ως ενιαία σύνολα στο χώρο, ενώ τα Σχέδια Περιοχής περιλαμβάνουν λεπτομερέστερα μέτρα πολιτικής και πρόνοιες και αφορούν κατά κανόνα, μικρότερες σε έκταση γεωγραφικές περιοχές

_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2023
Υπουργείο Εσωτερικών
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής