Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών


Επισκεφθείτε εδώ την Ιστοσελίδα της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων


Το Υπουργείο Εσωτερικών, διαχειρίζεται, μέσω της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων (ΜΕΤ), ευρωπαϊκά κονδύλια για υλοποίηση έργων που εμπίπτουν στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του.

Τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων - τα οποία χωρίζονται σε δυο χρηματοδοτικά εργαλεία: το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας- το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και για άλλα Διασυνοριακά και Διαπεριφερειακά Προγράμματα τελούν υπό τη διαχειριστική εποπτεία της ΜΕΤ για υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Η Μονάδα εκτελεί καθήκοντα Υπεύθυνης Αρχής για τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων 2014-2020, ενώ για τα Διαρθρωτικά Ταμεία - Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης έχει αρμοδιότητες Ενδιάμεσου Φορέα. Όσον αφορά στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, η ΜΕΤ ενεργεί ως Ανάδοχος Φορέας.


Στόχος της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών είναι, μέσα από το στρατηγικό σχεδιασμό και προγραμματισμό, στη βάση των αποφάσεων που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και μέσα από την προσαρμογή και παρακολούθηση της κυβερνητικής πολιτικής, να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή απορροφητικότητα των ευρωπαϊκών κονδυλίων που διατίθενται από την ΕΕ προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ειδικότερα, η Μονάδα στοχεύει με την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων να επιτύχει τη:

- Δημιουργία έργων ανάπτυξης και υποδομής

- Υλοποίηση έργων που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας, αλλά και της κοινωνίας ευρύτερα

- Διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης

- Διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, προόδου και ευημερίας των πολιτών σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα