Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας

Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Άλλα Ανακοινώσεις

ΑνακοινώσειςΔελτίο Τύπου αναφορικά με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που αφορά το Ταμείο Θήρας08/06/2011

Αναφορικά με την πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου και των σχετικών άρθρων που δημοσιεύτηκαν στον ημερήσιο τύπο τις τελευταίες μέρες, το Ταμείο Θήρας δηλώνει κατηγορηματικά ότι σέβεται απόλυτα την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου αλλά έχει την άποψη πως δεν υπήρξε η οποιαδήποτε παραβίαση της νομοθεσίας. Εκφράζει όμως την ετοιμότητα του να συνεργαστεί με τη Νομική Υπηρεσία για να λάβει όλες τις αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις. Επιπρόσθετα το Ταμείο Θήρας επιθυμεί όπως πληροφορήσει το κοινό τα πιο κάτω: Το Ταμείο Θήρας ιδρύθηκε με Νόμο το 1990, Ν. 158/90, αφού τελεσφόρησαν οι προσπάθειες αρκετών ετών των οργανωμένων κυνηγών (Κ.Ο.Κ & Δ.Α.Ζ) που στόχο είχαν τα χρήματα, που καταβάλλονταν στο Κράτος μέσω της ανανέωσης των αδειών κυνηγίου, να προορίζονται για την προστασία και τη διαχείριση των θηραμάτων και της άγριας πανίδας του τόπου και όχι σε άλλους άσχετους με το κυνήγι και την πανίδα τομείς. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις πρόνοιες της πιο πάνω νομοθεσίας, της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου Θήρας προεδρεύει ο εκάστοτε Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών και μέλη της είναι ο Διευθυντής του Γραφείου Προγραμματισμού ή εκπρόσωπος του, ο Γενικός Λογιστής του Κράτους ή εκπρόσωπος του και τρεις εκπρόσωποι της Κ.Ο.Κ & Δ.Α.Ζ. Ο νομοθέτης αποφάσισε την εν λόγω σύνθεση με σκοπό τα χρήματα που καταβάλλονται από τους κυνηγούς μέσω της ανανέωσης των αδειών κυνηγίου, τα οποία είναι και ο κύριος οικονομικός πόρος του Ταμείου Θήρας, να συνδιαχειρίζονται από το Κράτος και τους οργανωμένους κυνηγούς. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Κ.Ο.Κ & Δ.Α.Ζ έχει αναγνωριστεί διαχρονικά, (από το 1964) μέσω των νομοθεσιών, ως η οργάνωση που εκπροσωπεί τους Κύπριους κυνηγούς. Καμία δαπάνη του Ταμείου Θήρας δεν καταβάλλεται εάν δεν προβλέπεται στον Προϋπολογισμό του Ταμείου Θήρας. Ο Προϋπολογισμός του Ταμείου Θήρας, σύμφωνα και με τη σχετική νομοθεσία ,καταρτίζεται από τη Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου Θήρας, εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και ψηφίζεται σε νόμο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Το Ταμείο τελεί υπό τη φύλαξη του Γενικού Λογιστή, ο οποίος τηρεί τους αναγκαίους λογαριασμούς, εκδίδει τις αναγκαίες αποδείξεις και προβαίνει στις εγκρινόμενες από την Επιτροπή, πληρωμές. Οι λογαριασμοί του Ταμείου καταρτίζονται το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου του αμέσως επόμενου οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρονται και ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή. Η Επιτροπή αποστέλλει στον Υπουργό Οικονομικών αντίγραφο της ετήσιας κατάστασης των λογαριασμών που ελέγχθηκαν μαζί με την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή. Αντίγραφο της ετήσιας κατάστασης λογαριασμών του Ταμείου και της έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή κατατίθενται από τον Υπουργό Οικονομικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Επίσης, σύμφωνα πάντα με τον Νόμο 158/90, το Ταμείο Θήρας τελεί κάτω από την επίβλεψη και καθοδήγηση του Υπουργού Εσωτερικών. Στο παρελθόν η Βουλή των Αντιπροσώπων, για τη συγκεκριμένη δαπάνη που προοριζόταν για την Κ.Ο.Κ & Δ.Α.Ζ, είχε ζητήσει εξηγήσεις για τους λόγους και τους σκοπούς της δαπάνης. Αφού έγινε συζήτηση και αφού η Κ.Ο.Κ & Δ.Α.Ζ κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, η Βουλή αποφάσισε ότι καλώς εγκρίνονταν οι πιο πανω δαπάνες και εξείρε το φιλοπεριβαλλοντικό και φιλοθηραματικό έργο της Κ.Ο.Κ & Δ.Α.Ζ και ζήτησε όπως κάθε χρόνο η Κ.Ο.Κ & Δ.Α.Ζ καταθέτει στη Βουλή τους εξελεγμένους λογαριασμούς της μέσω των οποίων διαφαίνονται ο τρόπος αξιοποίησης της συγκεκριμένης χορηγίας, κάτι που γίνεται ανελλιπως τα τελευταία χρόνια. Τελειώνοντας το Ταμείο Θήρας δηλώνει ότι θα μελετήσει σε βάθος την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου και θα λάβει άμεσα όλες τις αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις.
Ανανέωση Άδειας

Υπουργείο Εσωτερικών

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών (Υποβολή αιτήσεων & ανανεώσεις αδειών)

LIFE with Vultures

LIFE Bonelli eastMed

Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστευτικών Πτηνών

Life For Birds

Πρόγραμμα LIFE+ για την αποκατάσταση και διαχείριση της Ζώνης Ειδικής Προστασίας

Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU

International Council for Game and Wildlife Conservation

Διαχειριστικά Σχέδια για Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)

Διαβουλεύσεις / ενημερώσεις για τα Διαχειριστικά Σχέδια των περιοχών ΖΕΠ

Κυβερνητική Πύλη

eProcurement

Μετεωρολογική Υπηρεσία