Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας

Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Άλλα Ανακοινώσεις

ΑνακοινώσειςΔελτίο Τύπου για την Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστευτικών Πτηνών12/05/2011

Tο Ταμείο Θήρας του Υπουργείου Εσωτερικών, στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Μεταναστευτικών Πτηνών, που φέτος έχει καθοριστεί η 14η και 15η Μαΐου 2011 και έχει ως θέμα της «Αλλαγές των χρήσεων γης από την ματιά των πουλιών», ανακοινώνει την υποστήριξη του στην πρωτοβουλία αυτή και δεσμεύεται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του να εντάξει το εν λόγω θέμα ως κεντρικό άξονα των δράσεων και δραστηριοτήτων του, για το έτος 2011. Είναι αποδεδειγμένο σε παγκόσμια κλίμακα ότι η κυριότερη απειλή των ειδών εστιάζεται στις αλλαγές των χρήσεων γης και της υποβάθμισης σημαντικών περιοχών των πτηνών και των μεταναστευτικών τους διαδρόμων. Η συντριπτική πλειοψηφία των αλλαγών αυτών προέρχονται από ανθρωπογενείς επεμβάσεις εντός σημαντικών περιοχών για τα πτηνά και οι οποίες διαταράσσουν τις μεταναστευτικές τους οδούς. Παρόλο που ο άνθρωπος εξαρτάται από την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της γης, αυτή η χρήση θα πρέπει να είναι βιώσιμη και να μην καταστρέφει σε ρυθμό μη αναστρέψιμο, τους φυσικούς πόρους όπως το νερό, το έδαφος, τα φυτά και τα ζώα – μεταξύ των οποίων και τα μεταναστευτικά πτηνά. Στην Κύπρο η αλλαγή των χρήσεων γης την τελευταία 20ετία έχει λάβει πολύ μεγάλες διαστάσεις και έχει επηρεάσει δυσμενώς τα πουλιά. Η διάσπαρτη δόμηση, η εγκατάλειψη της παραδοσιακής γεωργίας ή ακόμα η παντελής εγκατάλειψη της στις ορεινές περιοχές, η εντατική γεωργία ή και η μονοκαλλιέργεια στις πεδινές περιοχές, οι μεμονωμένες κατοικίες στο ύπαιθρο, το εκτεταμένο οδικό δίκτυο, τα καλώδια μεταφοράς υψηλής τάσης και η χωροθέτηση μεγάλων αναπτύξεων εντός σημαντικών περιοχών για τα πουλιά καθώς και εντός μεταναστευτικών διαδρομών, έχουν ως αποτέλεσμα τον κατακερματισμό και την καταστροφή σημαντικών βιοτόπων με τις επιπτώσεις τους να είναι άμεσες. Ήδη μερικά είδη πτηνών που απαντούν στην Κύπρο βρίσκονται «υπό απειλή» όπως ο γύπας, το περδικοσιάχινο, ο νησόγλαρος και η πουρτάλλα. Επίσης πολλά άλλα είδη (ακόμα και είδη που θεωρούνταν κοινά τα προηγούμενα χρόνια), βρίσκονται σε φθίνουσα κατάσταση λόγω των αλλαγών των χρήσεων γης όπως π.χ το βανέλλη ή γιαννής, η κράγκα και ο κορυδαλλός. Η Κυπριακή Δημοκρατία, βάσει των υποχρεώσεων της όπως αυτές απορρέουν από τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τη σχετική Εθνική Νομοθεσία, έχει καθορίσει 29 περιοχές ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) οι οποίες αποτελούν μέρος του Πανευρωπαϊκού δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, καθώς και χάρτη διέλευσης μεταναστευτικών πτηνών, με απώτερο στόχο τη διατήρηση των πτηνών και των οικοτόπων τους.
Ανανέωση Άδειας

Υπουργείο Εσωτερικών

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών (Υποβολή αιτήσεων & ανανεώσεις αδειών)

LIFE with Vultures

LIFE Bonelli eastMed

Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστευτικών Πτηνών

Life For Birds

Πρόγραμμα LIFE+ για την αποκατάσταση και διαχείριση της Ζώνης Ειδικής Προστασίας

Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU

International Council for Game and Wildlife Conservation

Διαχειριστικά Σχέδια για Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)

Διαβουλεύσεις / ενημερώσεις για τα Διαχειριστικά Σχέδια των περιοχών ΖΕΠ

Κυβερνητική Πύλη

eProcurement

Μετεωρολογική Υπηρεσία