Όλες οι αιτήσεις που θα υποβάλλονται, θα εξετάζονται σύμφωνα με τη νενομισμένη διαδικασία και τα κριτήρια που καθορίζουν οι Περί Τ/κ Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμοι Αρ. 139/91 έως 68(Ι)/2012 και οι Περί Τ/κ Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Κανονισμοί του 1992 έως 2003 και οι μετέπειτα Τροποποιητικοί Κανονισμοί.

Επισημαίνεται ότι αιτήσεις από Μη-Εκτοπισθέντες δεν θα γίνονται αποδεκτές (δεν θα παραλαμβάνονται).
Σημειώνεται ότι με βάση τον κανονισμό 4(2) της Κ.Δ.Π.68/92 «τηρουμένων των προνοιών του άρθρου 7 του Νόμου τουρκοκυπριακές περιουσίες μπορούν να ενοικιάζονται σε εκτοπισμένους δήμους ή κοινότητες ή σε κατοίκους ακριτικών κοινοτήτων που δεν είναι πρόσφυγες, αλλά σημαντικό μέρος της γεωργικής γης τους κατελήφθη ή είναι απροσπέλαστο λόγω της τουρκικής εισβολής …..».


Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους κατά τόπους Κλάδους Διαχείρισης Τ/κ Περιουσιών των Επαρχιακών Διοικήσεων στα τηλέφωνα:

         • Λευκωσία: 22 804169
         • Λεμεσού: 25 878411

         • Λάρνακας: 24 805101
         • Πάφου: 26 822140

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα
Back To Top