Κυπριακή Δημοκρατία
Πολεοδομικό Συμβούλιο

Ανακοινώσεις


Έκθεση Εκπόνησης Τοπικού Σχεδίου Πέγειας - Πρόσκληση υποβολής εισηγήσεων (Άρθρο 12Γ)
06/12/2019


Σύμφωνα με το άρθρο 12Γ του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, κατά την εκπόνηση ή τροποποίηση Τοπικού Σχεδίου, ο Υπουργός Εσωτερικών λαμβάνει υπόψη τις απόψεις και εισηγήσεις οποιουδήποτε προσώπου, σώματος ή αρχής, που υποβάλλονται γραπτώς σε αυτόν, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης που δημοσιεύεται. Η πρόνοια αποσκοπεί στη διασφάλιση της δυνατότητας έγκαιρης συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία εκπόνησης Τοπικού Σχεδίου.

Με την παρούσα πρόσκληση, κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, σώμα ή αρχή, δύναται να υποβάλει από τις 09.12.2019 μέχρι και τις 07.02.2020, στο Πολεοδομικό Συμβούλιο εγγράφως αιτιολογημένες απόψεις ή εισηγήσεις αναφορικά με την εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου για ολόκληρη τη διοικητική περιοχή του Δήμου Πέγειας.

Για την υποβολή των εισηγήσεων θα πρέπει να χρησιμοποιείται το συνημμένο Ειδικό Έντυπο.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υποβολής εισηγήσεων.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ (Άρθρο 12Γ).pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΈκθεση Εκπόνησης Τοπικού Σχεδίου Πέγειας.pdf

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη Δημόσιες Συμβάσεις