Πολιτική Άμυνα


Πρόγραμμα Ανταλλαγής Εμπειρογνωμόνων

Σύμφωνα με το πρόγραμμα ανταλλαγής εμπειρογνωμόνων, κάθε φορέας πολιτικής προστασίας των χωρών που συμμετέχουν στον Μηχανισμό μπορεί να προσκαλέσει εμπειρογνώμονες πολιτικής προστασίας για να δείξουν τις μεθόδους εργασίας τους και να ανταλλάξουν εμπειρίες στον τομέα της ειδικότητάς τους. Επίσης είναι δυνατή η συμμετοχή εμπειρογνωμόνων πολιτικής προστασίας των φορέων αυτών στο πρόγραμμα με σκοπό την εκμάθηση νέων τεχνικών και μεθόδων εργασίας σε χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Πληροφορίες για το πρόγραμμα παρέχονται στην ιστοσελίδα http://www.exchangeofexperts.eu

Η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας έχει τον συντονιστικό ρόλο στο πρόγραμμα ανταλλαγής εμπειρογνωμόνων για την Κύπρο.

Share