Πολιτική Άμυνα


Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας

Σημαντική πρωτοβουλία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αποτέλεσε η καθιέρωση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος θεσπίστηκε το 2001 και αναθεωρήθηκε το 2007. Ο Μηχανισμός παρέχει ένα πλαίσιο συνεργασίας και παροχής βοήθειας σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών και μπορεί να ενεργοποιηθεί τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης. Προωθεί τη συνεργασία των κρατών μελών της Ε.Ε. στον τομέα της πολιτικής προστασίας και στηρίζει τις προσπάθειες των κρατών μελών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, παρέχοντας αποτελεσματικά «εργαλεία» για την πρόληψη, την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών. Κάθε χώρα που πλήττεται από μεγάλες καταστροφές μπορεί να ζητήσει βοήθεια από τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας είναι ο φορέας της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω του οποίου ζητείται ή παρέχεται η διεθνής βοήθεια.

Η λειτουργία του Μηχανισμού υποστηρίζεται κυρίως από:
    · το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (Emergency Response Coordination Center - ERCC)
    · το Κοινό Σύστημα Επείγουσας Επικοινωνίας και Πληροφόρησης (Common Emergency Communication and Information System – CECIS),
    · τις βάσεις δεδομένων (Ομάδες Επέμβασης, Μονάδες Πολιτικής Προστασίας και Μονάδες Τεχνικής Υποστήριξης) με τους διαθέσιμους πόρους και
    · το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα ανταλλαγής εμπειρογνωμόνων
Share