Το έργο ‘Cy e-Invoicing Local Authorities’ αποτελεί φυσική συνέχεια του έργου “Cy e-Invoicing”, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 31/12/2017, και βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα ευρήματα και τα αποτελέσματά του.

Κύριος στόχος του έργου είναι να χαρτογραφήσει τις υπάρχουσες διαδικασίες αλλά και να αναγνωρίσει τις ανάγκες των αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνουν Ηλεκτρονικά Τιμολόγια μέχρι τον Απρίλιο του 2020.

Το έργο θα υιοθετήσει το νέο Πρότυπο του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου που δημοσιεύθηκε την 18η Οκτωβρίου 2017 και θα πραγματοποιηθεί πιλοτική εφαρμογή της εύρυθμης λειτουργίας στο σύστημα του Δήμου Λευκωσίας.

Θα πραγματοποιηθεί επίσης μια προκαταρκτική ανάλυση κόστους και απαιτήσεων ώστε να υλοποιηθεί σε μεταγενέστερη φάση ένα κεντρικό λογιστικό σύστημα, το οποίο μπορεί να καλύπτει πλήρως ανάγκες ηλεκτρονικής τιμολόγησης των μη-μηχανογραφημένων αρχών. Το κεντροποιημένο σύστημα θα έχει ως στόχο να καλύψει όλες τις Κοινότητες, ενώ στοιχεία της ανάλυσης θα αξιοποιηθούν στη δρομολογημένη διαδικασία ανάπτυξης κεντροποιημένου συστήματος για τους Δήμους.

Γενικές πληροφορίες για το έργο:

· Ημερομηνία Έναρξης: 1 Ιανουαρίου 2018

· Συνολικός Προϋπολογισμός έργου: 1,069,512 ευρώ

· Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: 75% του συνολικού προϋπολογισμού

· Διάρκεια: 12 μήνες

· Συγχρηματοδοτείται στα πλαίσια του προγράμματος «Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF - Connecting Europe Facility), με Αριθμό Συμβολαίου: 2016-CY-IA-0105

Για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για την ηλεκτρονική τιμολόγηση, μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα του έργου ‘Cy e-Invoicing’ στο www.e-invoicing.gov.cyBack To Top