Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
07/07/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΤΟΛΗ του Υπουργού Εσωτερικών με αρ. 1/2020 Χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε σχέση με Αναπτύξεις


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΟΛΗ του Υπουργού Εσωτερικών με αρ. 1/2020

Χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε σχέση με Αναπτύξεις


Στο πλαίσιο των δράσεων και πρωτοβουλιών εκσυγχρονισμού και μεταρρύθμισης του αναπτυξιακού θεσμικού πλαισίου και σε συνέχεια της έκδοσης του περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Απαιτήσεις Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης) Διατάγματος από τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ημερομηνίας 26.3.2020 (Κ.Δ.Π. 121/2020), με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 1η Ιουλίου 2020, ο Υπουργός Εσωτερικών προχώρησε στην έκδοση της Εντολής 1 του 2020 για σκοπούς προσαρμογής και εναρμόνισης της αναπτυξιακής αδειοδότησης με τις πρόνοιες του Διατάγματος. Η Εντολή 1/2020 αντικαθιστά την Εντολή 1 του 2014 και με αυτή καθορίζονται οι δυνατότητες εξασφάλισης κινήτρου αύξησης του υφιστάμενου, κατά περίπτωση, συντελεστή, κατά 5%, υπό προϋποθέσεις και ειδικότερα όταν η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου θα υπερβαίνει τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης του Διατάγματος. Οι απαιτήσεις της ενεργειακής απόδοσης που θέτει η Εντολή περιγράφονται στον Πίνακα 2 της Εντολής και το κίνητρο αφορά όλους τους τύπους αναπτύξεων που εμπίπτουν εντός Ορίου ή Περιοχής Ανάπτυξης και Αναπτύξεις μεγάλων και σύνθετων χρήσεων, αναπτύξεις μεγάλων και σύνθετων αστικών χρήσεων και εξειδικευμένες αναπτύξεις εκτός Ορίου και Περιοχής Ανάπτυξης (με εξαίρεση τις κατηγορίες με α/α 3 έως 5 στον Πίνακα, ήτοι βιομηχανίες, βιοτεχνίες και αποθήκες, ψηλά κτίρια όπως αυτά ορίζονται στα αντίστοιχα Σχέδια Ανάπτυξης και Αναπτύξεις με επιθυμητές χρήσεις σε κεντρικές περιοχές).

Η Πολεοδομική Αρχή δύναται, σε περίπτωση υποβολής αίτησης για εξασφάλιση Πολεοδομικής Άδειας που αφορά τα είδη ανάπτυξης που καταγράφονται στους Πίνακες 1 και 2, να εγκρίνει υπό προϋποθέσεις την παροχή πρόσθετου συντελεστή δόμησης ως κινήτρου, νοουμένου ότι η ανάπτυξη ταυτόχρονα: (α) θα εφαρμόσει μέτρα ενεργειακής απόδοσης, και (β) θα δημιουργήσει εγκαταστάσεις για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, όπως καθορίζεται στους Πίνακες 1 και 2 της Εντολής.

Για όσες πολεοδομικές αιτήσεις υποβλήθηκαν μέχρι και την 30η Ιουνίου 2020 θα ισχύουν οι απαιτήσεις του Πίνακα 1 της νέας Εντολής, οι οποίες ουσιαστικά είναι οι ίδιες που καθορίζονταν στην Εντολή 1/2014 που αντικαταστάθηκε.Υπουργείο Εσωτερικών

2 Ιουλίου 2020


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΝΤΟΛΗ 1 του 2020 ΥπουργούΕσωτερικών - Χρήση ΑΠΕ σε σχέση με Αναπτύξεις.pdf

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα