Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο ΕσωτερικώνΣτεγαστικά Σχέδια
Επιδότηση Ενοικίου
Σχετική Νομοθεσία
Έντυπα
Ανακοινώσεις
Επικοινωνία
Σχέδιο Δημοσίευσης

Ιστορικό


Ιστορικό -

Η Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων (ΥΜΑΠΕ) ιδρύθηκε μετά την τουρκική εισβολή, στις 18 Αυγούστου, 1974 με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, για την αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος που είχε δημιουργηθεί και την παροχή βοήθειας και στήριξης στους εκτοπισθέντες και παθόντες.

Το Νοέμβριο του 1975, με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου Αρ. 14.471, συστάθηκε η Κεντρική Επιτροπή Επιλογής και Κριτηρίων (ΚΕΕΚ), η οποία με τη ψήφιση του περί Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και Άλλα Πρόσωπα Νόμου, έχει μετονομασθεί σε Επιτροπή Στεγαστικής Βοήθειας (Ε.Σ.Β.), με αρμοδιότητα να εξετάζει αιτήσεις και να αποφασίζει για την παροχή στεγαστικής βοήθειας σε δικαιούχους εκτοπισθέντες και παθόντες με βάση τις εκάστοτε αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου. Σήμερα η ΕΣΒ εξετάζει τα αιτήματα των εκτοπισθέντων και παθόντων στη βάση κριτηρίων που αποφασίστηκαν στις 3 Ιουλίου 2019 από Υπουργικό Συμβούλιο.

Από τον Ιανουάριο του 2009 περιήλθε στην αρμοδιότητα της Υ.Μ.ΑΠ.Ε. και το Σχέδιο Επιδότησης Ενοικίου που απευθύνεται αποκλειστικά σε εκτοπισθέντες και παθόντες σύμφωνα και με τις πρόνοιες του Περί Ενοικιοστασίου Νόμου και των σχετικών κανονισμών εκδοθέντων βάσει αυτού. Σημειώνεται δε ότι από το 2006 και μετέπειτα βάσει των Περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Παραχώρηση Τίτλων Ιδιοκτησίας σε Εκτοπισθέντες και άλλα Πρόσωπα) Κανονισμών και των περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Παραχώρηση Συμβάσεων Μίσθωσης σε Εκτοπισθέντες και άλλα Πρόσωπα) Κανονισμών, η ΥΜΑΠΕ ανέλαβε την αρμοδιότητα για τον καθορισμό των δικαιούχων στο όνομα των οποίων θα εκδίδεται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας τίτλος ιδιοκτησίας ή πιστοποιητικό μίσθωσης.

Με τις νομοθετικές ρυθμίσεις που ισχύουν από 27/12/2013 έχουν εξισωθεί πλήρως οι εκ μητρογονίας εκτοπισμένοι με τους εξ αρρενογονίας εκτοπισμένους σε σχέση με όλα τα στεγαστικά σχέδια που προσφέρονται από την ΥΜΑΠΕ.Τομέας Δράσης ΥΜΑΠΕ

Στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΥΜΑΠΕ έχει καθοριστεί ως Στρατηγικός Στόχος η υλοποίηση της προσφυγικής πολιτικής του κράτους όσον αφορά τη στέγαση των εκτοπισθέντων, παθόντων διασφαλίζοντας έτσι τη στέγαση του κάθε δικαιούχου εκτοπισθέντα/παθόντα. Στα πλαίσια υλοποίησης του στρατηγικού στόχου, η ΥΜΑΠΕ διαχειρίζεται 3 τομείς:

Α. Στεγαστικά σχέδια που περιλαμβάνουν:
- Παροχή Οικονομικής βοήθειας για αγορά διαμερίσματος / κατοικίας.
- Παροχή Οικονομικής βοήθειας για αυτοστέγαση σε ιδιόκτητο οικόπεδο.
- Παροχή Οικονομικής βοήθειας για Επιδιόρθωση Ιδιόκτητης Κατοικίας

Β. Επιδότηση ενοικίου.
- Επιδότηση Ενοικίου σε εκτοπισθείσες οργανικές οικογένειες.
- Επιδότηση Ενοικίου σε εκτοπισθέντες φοιτητές.

Γ. Καθορισμός δικαιούχων για έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και Πιστοποιητικών Μίσθωσης.
- Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και Πιστ. Μίσθωσης σε οικίες που ανεγέρθηκαν σε κυβερνητικά οικόπεδα αυτοστέγασης.
- Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και Πιστ. Μίσθωσης σε κυβερνητικές οικιστικές μονάδες σε κυβερνητικούς οικισμούς.

Αρμόδιο όργανο εξέτασης αιτήσεων

Α. Η Επιτροπή Στεγαστικής Βοήθειας καθορίζεται ως το αρμόδιο όργανο εξέτασης των αιτήσεων παροχής στεγαστικής βοήθειας στα πλαίσια των στεγαστικών σχεδίων που αφορούν την:
- Παροχή Οικονομικής βοήθειας για αγορά διαμερίσματος / κατοικίας.
- Παροχή Οικονομικής βοήθειας για αυτοστέγαση σε ιδιόκτητο οικόπεδο.
- Παροχή Οικονομικής βοήθειας για Επιδιόρθωση Ιδιόκτητης Κατοικίας.

Η Επιτροπή απαρτίζεται από τα ακόλουθα πρόσωπα:
- το Διευθυντή της Υπηρεσίας Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων, ο οποίος ενεργεί ως Πρόεδρος,
- έναν εκπρόσωπο του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως,
- έναν εκπρόσωπο του Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας,
- έναν εκπρόσωπο της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων,
- έναν εκπρόσωπο της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκατάστασης Παθόντων,
- έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής Ανακουφίσης Παθόντων.

Κριτήρια

Τα κριτήρια που καθορίζουν τους όρους και προϋποθέσεις των στεγαστικών σχεδίων, εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, με τα κριτήρια αυτά καθορίζονται εισοδηματικά κριτήρια, η σύνθεση της οικογένειας, το εμβαδό της κατοικίας, και άλλα.

Β. Αρμόδιος για την εξέταση αιτημάτων για Επιδότηση ενοικίου σε εκτοπισθείσες οργανικές οικογένειες και σε εκτοπισθέντες φοιτητές, είναι ο Διευθυντής της ΥΜΑΠΕ και οι τρεις Επαρχιακοί Λειτουργοί Επιδότησης Ενοικίου.

Γ. Αρμόδιος για τον καθορισμό δικαιούχων για έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και Πιστοποιητικών Μίσθωσης, είναι ο Διευθυντής ΥΜΑΠΕ ο οποίος αναθέτει στους Επαρχιακούς Συντονιστές ΥΜΑΠΕ και σε άλλους λειτουργούς την εκτέλεση της εν λόγω εργασίας.Οι εν λόγω συνοπτικές πληροφορίες δεν αποτελούν το σύνολο των ισχυόντων κριτηρίων, παρά μόνο παρέχονται για σκοπούς διευκόλυνσης των αιτητών. Προτρέπεται το κοινό όπως αναζητήσει και μελετήσει τη σχετική νομοθεσία/κανονισμούς/κριτήρια.


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα