Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
17/08/2023 07:25:35 PM

Αλλαγή στις σφραγίδες των Πιστοποιούντων Υπαλλήλων και διευκρινήσεις αναφορικά με τις χρεώσεις και τα καθήκοντα τους


Το Υπουργείο Εσωτερικών επιθυμεί να ενημερώσει το κοινό ότι από την 1η Οκτωβρίου 2023 οι πιστοποιήσεις υπογραφής ή/και σφραγίδας από Πιστοποιούντες Υπαλλήλους θα γίνονται με τη χρήση νέας σφραγίδας.

Οι νέες σφραγίδες, όπως φαίνεται στο σχετικό Δείγμα, είναι στρογγυλές με τρεις ομόκεντρους κύκλους. Στον εξωτερικό κύκλο θα αναγράφεται «Πιστοποιών Υπάλληλος» στην Ελληνική, Τουρκική και Αγγλική Γλώσσα, ενώ θα αναγράφεται επίσης ένας μοναδικός επταψήφιος κωδικός για κάθε Πιστοποιών Υπάλληλο. Στον μεσαίο κύκλο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του Πιστοποιούντος Υπαλλήλου σε Ελληνική και Λατινική γραφή. Τέλος, στον εσωτερικό κύκλο ο Πιστοποιών Υπάλληλος θα πρέπει να υπογράψει, να αναγράψει το ποσό χρέωσης της πιστοποίησης και να γράψει την ημερομηνία.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 του Περί Πιστοποιούντων Υπαλλήλων Νόμου του 2012, καταβάλλεται στον Πιστοποιούντα Υπάλληλο «[…]δικαίωμα δύο ευρώ (€2) σχετικά με κάθε υπογραφή ή σφραγίδα που πιστοποιείται. Νοείται ότι σε περίπτωση που πιστοποιών υπάλληλος καλείται να πιστοποιήσει υπογραφή ή/και σφραγίδα σε οποιοδήποτε άλλο τόπο ή περιοχή, σύμφωνα με την επιφύλαξη του εδαφίου (1) του άρθρου 5, καταβάλλεται το δικαίωμα των πέντε ευρώ (€5) για κάθε τέτοια υπογραφή ή σφραγίδα.» Σημειώνεται επιπρόσθετα, ότι στις τιμές που αναφέρονται στο άρθρο 10, δεν περιλαμβάνεται το κόστος χαρτοσήμων. Ως εκ τούτου καμία άλλη χρέωση πέραν των ποσών που αναφέρονται στο άρθρο 10 του περί Πιστοποιούντων Υπαλλήλων Νόμου δεν μπορεί να ζητηθεί για πιστοποίηση υπογραφής ή/και σφραγίδας και καλείται το κοινό να είναι προσεκτικό.

Σημειώνεται επίσης, ότι οι Πιστοποιούντες Υπάλληλοι είναι και οι μόνοι που μπορούν να πιστοποιήσουν υπογραφή ή/και σφραγίδα, ως οι πρόνοιες του «Περί Πιστοποιούντων Υπαλλήλων Νόμου» και έγγραφα στα οποία οι υπογραφές είναι πιστοποιημένες από άτομο που δεν είναι διορισμένος Πιστοποιών Υπάλληλος, δεν θα γίνονται αποδεκτά από τις κυβερνητικές υπηρεσίες. Εξαίρεση των πιο πάνω αποτελούν οι περιπτώσεις που εμπίπτουν στις πρόνοιες των «περί Διαχείρισης Κληρονομιών Αποθανόντων Νόμου (Κεφ. 189)» άρθρο 48, «περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου (Κεφ. 224)» άρθρο 82, «περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου του 1965 (9/1965)» άρθρο 10 και «περί Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Νόμου του 1968 (56/1968)» άρθρο 6.

Ενημερώνουμε επίσης, ότι οι Πιστοποιούντες Υπάλληλοι, στη βάση των προνοιών του «Περί Πιστοποιούντων Υπαλλήλων Νόμου του 2012» διορίζονται μόνο για να πιστοποιούν υπογραφή ή/και σφραγίδα που τίθεται ενώπιον τους σε έγγραφα. Ως εκ τούτου καθίσταται σαφές ότι απαγορεύεται σε Πιστοποιούντες Υπαλλήλους να πιστοποιούν πιστά αντίγραφα οποιουδήποτε εγγράφου, τη γνησιότητα εγγράφων και άλλα παρόμοια, όπως αντίγραφα πτυχίων ή άλλων πιστοποιητικών ή πιστοποίησης αντιγράφων ταυτοτήτων ή διαβατηρίων. Πιστά αντίγραφα μπορούν να ζητούνται μόνο από την εκάστοτε εκδίδουσα αρχή.

Τέλος, τονίζεται ότι δεν υπάρχουν ειδικότητες στους Πιστοποιούντες Υπαλλήλους, οπόταν όλοι μπορούν να πιστοποιήσουν υπογραφή που τίθεται ενώπιον τους σε οποιασδήποτε φύσης έγγραφο απαιτεί πιστοποίηση υπογραφής. Κατάλογος με τους διορισμένους Πιστοποιούντες Υπαλλήλους υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Υπουργείο Εσωτερικών

17/08/2023


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Δείγμα Νέας σφραγίδας Πιστοποιούντων Υπαλλήλων.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Word Αλλαγή στις σφραγίδες των Πιστοποιούντων Υπαλλήλων - Δελτίο Τύπου.doc

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα