Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
30/05/2022 02:14:07 PM

Δήλωση Ενδιαφέροντος Μη Κυβερνητικών Οργανισμών για Συμμετοχή στη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ένταξη των Μεταναστών

30-05-2022 10:19

Το Υπουργείο Εσωτερικών καλεί ενδιαφερόμενους Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς (ΜΚΟ) να υποβάλουν Δήλωση Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ένταξη των Μεταναστών, σύμφωνα και με την απόφαση ημερ. 22.04.2021 του Υπουργικού Συμβουλίου.

Στη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ένταξη των Μεταναστών συμμετέχουν μέχρι και τρεις ΜΚΟ για διετή θητεία.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, ως Πρόεδρος της Συμβουλευτική Επιτροπής για την Ένταξη των Μεταναστών, ορίζει τους ΜΚΟ που θα συμμετέχουν λαμβάνοντας υπόψη το έργο και τη δράση τους σε σχετικά με την ένταξη των μεταναστών θέματα.

Οι ενδιαφερόμενοι ΜΚΟ που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ένταξη των Μεταναστών θα πρέπει να δηλώσουν την πρόθεσή τους με γραπτή επιστολή, στην οποία να επισυνάπτεται το καταστατικό του Οργανισμού, καθώς και ελεγμένη οικονομική κατάσταση του προηγούμενου οικονομικού έτους.

Η επιστολή θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

· Στοιχεία επικοινωνίας του ΜΚΟ (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, τηλεομοιότυπο, ηλεκτρονική διεύθυνση).

· Νομική Υπόσταση, ημερομηνία και αριθμό εγγραφής. Πιστά αντίγραφα των σχετικών εγγράφων να υποβληθούν μαζί με τη δήλωση ενδιαφέροντος.

· Ιστορικό, σκοποί και επιδιώξεις του ΜΚΟ.

· Στοιχεία για το έργο/δράση του ΜΚΟ για τα τελευταία δύο τουλάχιστον χρόνια.

· Τομείς δραστηριότητας του ΜΚΟ.

· Τα άτομα που θα ασχοληθούν με το θέμα, τα προσόντα τους και πείρα που έχουν στο θέμα ή σε συναφή θέματα (να επισυναφθούν αντίγραφα των εγγράφων που αποδεικνύουν τα προσόντα και πείρα και, σε περίπτωση μη Κύπριων, αντίγραφο έγκυρης βεβαίωσης εγγραφής αν πρόκειται για πολίτη της ΕΕ, ή άδειας παραμονής αν πρόκειται για υπήκοο τρίτης χώρας).

· Τους λόγους βάσει των οποίων ο ΜΚΟ δηλώνει ενδιαφέρον.

Η επιστολή θα πρέπει να απευθύνεται προς την Αν. Διευθύντρια του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και να φέρει την υπόδειξη «Δήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ένταξη των Μεταναστών».

Η επιστολή μπορεί να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση mbeys@papd.mof.gov.cy ή στο τηλεομοιότυπο 22308819, με τελευταία ημερομηνία παραλαβής την Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2022.

(ΕΦυς)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα