Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
27/11/2023 09:05:43 AM

Διαβούλευση για αλλαγή των δικαιωμάτων που καταβάλλονται προς τους Πιστοποιούντες Υπαλλήλους, δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου (10) του περί Πιστοποιούντων Υπαλλήλων Νόμου του 2012

Ο Υπουργός Εσωτερικών προτίθεται να αναθεωρήσει τα δικαιώματα που καταβάλλονται προς τους Πιστοποιούντες Υπαλλήλους. Ο Υπουργός προτίθεται να προβεί σε σχετική γνωστοποίηση στη βάση του εδαφίου (2) του άρθρου (1) του περί Πιστοποιούντων Υπαλλήλων Νόμου του 2012 (Ν. 165(I)/2012) (εφεξής ο Νόμος).

Παρακαλούμε όπως έχουμε τις απόψεις σας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@moi.gov.cy το αργότερο μέχρι 22/12/2023.


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Διαβούλευση για τιμές_Pdf.pdf

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα