Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
12/02/2021 12:59:45 PM

Υποχρεώσεις σωματείων, ιδρυμάτων, Ομοσπονδιών και ΕνώσεωνΓια σκοπούς εναρμόνισης με τις πρόνοιες του περί σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα συναφή θέματα Νόμου, υπενθυμίζονται τα σωματεία, ιδρύματα, ομοσπονδίες ή ενώσεις για την υποχρέωση τους να ετοιμάσουν και να υποβάλουν στον οικείο Έφορο, δηλαδή στον Έπαρχο της επαρχίας στην οποία βρίσκεται η έδρα τους, τους οικονομικούς λογαριασμούς που απαιτούνται με βάση το άρθρο 46 του Νόμου, δηλαδή:

(α) Λογαριασμό του ακαθάριστου εισοδήματος του σωματείου ή του ιδρύματος ή της ομοσπονδίας ή ένωσης, ανάλογα με την περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικούς έτους·

(β) λογαριασμό του πιστωτικού του υπολοίπου κατά την έναρξη του οικονομικού έτους και όλων των χρημάτων που έχουν εισπραχθεί για λογαριασμό τους κατά τη διάρκεια αυτού·

(γ) λογαριασμό όλων των χρηματικών ποσών που οφείλονται από αυτά ή που τους οφείλονται και των πληρωμών που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του ίδιου οικονομικού έτους.

Τονίζεται επιπλέον ότι όλα τα ιδρύματα, ανεξαρτήτως ετήσιων εσόδων καθώς και τα σωματεία, ομοσπονδίες ή ενώσεις με ετήσια έσοδα που ξεπερνούν τις €40.000, οφείλουν όπως οι λογαριασμοί τους ελέγχονται από εγκεκριμένο ελεγκτή. Υπενθυμίζεται ότι οι λογαριασμοί πρέπει να υποβάλλονται στον οικείο Έφορο εντός των πρώτων επτά μηνών από την λήξη του οικονομικού έτους.

Τέλος σε σχέση με τα σωματεία, ομοσπονδίες ή ενώσεις, υπενθυμίζεται η υποχρέωση τους με βάση το άρθρο 10 για γνωστοποίηση προς τον οικείο Έφορο, μέχρι τέλος Μαρτίου των ακόλουθων

(α) Aριθμητικά, τυχόν διαγραφές μελών και εγγραφές νέων μελών οι οποίες έγιναν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους·

(β) σε περίπτωση που επήλθαν αλλαγές, τα εν ενεργεία μέλη της διοίκησης του σωματείου, με τα αντίστοιχα αξιώματά τους και τα στοιχεία επικοινωνίας τους· και

(γ)κατά πόσο κατά το προηγούμενο έτος πραγματοποιήθηκε ο ελάχιστος αριθμός ετήσιων γενικών συνελεύσεων που ορίζει το καταστατικό.

Επιπλέον, σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης του υποστατικού ή/και των στοιχείων επικοινωνίας του σωματείου, ιδρύματος, ομοσπονδίας ή ένωσης το διοικητικό συμβούλιο ή ο γραμματέας αυτού, γνωστοποιούν τη νέα διεύθυνση ή/και τα νέα στοιχεία επικοινωνίας αμέσως μόλις επέλθει η αλλαγή.


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα