Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
22/03/2021 08:17:11 AM

Οδηγία που αφορά στα Σωματεία, Ιδρύματα, Ομοσπονδίες και Αγαθοεργή Ιδρύματα

Δημοσίευθηκε στην επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας από το Υπουργείο Εσωτερικών Οδηγία με τίτλο:

"Oδηγία για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Σωματείων, Ιδρυμάτων, Ομοσπονδιών ή Ενώσεων, Αγαθοεργών Ιδρυμάτων και μη κυβερνητικών Οργανισμών με νομική προσωπικότητα σε άλλο κράτος)".

Η οδηγία δημοσιεύθηκε δυνάμει του άρθρου 61Β του περί της Παραμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου και της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018.

Αφορά σε Σωματεία, Ιδρύματα, Ομοσπονδίες ή άλλους ΜΚΟ εγγεγραμμένα με βάση τον περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα συναφή θέματα Νόμο και Αγαθοεργή ιδρύματα και εμπιστεύματα με βάση τον περί Αγαθοεργών Ιδρυμάτων Νόμο.

Υφιστάμενες οντότητες έχουν στην διάθεσή τους έξι μήνες για να ετοιμάσουν και να κοινοποιήσουν στον Έφορο το μητρώο πραγματικών δικαιούχων. Σε επόμενη ανακοίνωση θα δημοσιευθούν έντυπα και οδηγίες για υποβοήθηση των οντοτήτων.


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Οδηγία δημοσιευμένη.pdf

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα