Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
28/08/2020 12:26:54 PM

Σχέδιο Περιοχής πρώην Διυλιστηρίων στην Αστική Περιοχή των Δήμων Λάρνακας και ΛειβαδιώνΟ Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής με την ΑΔΠ 482/2020, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4983, Παράρτημα Τρίτο, Μέρος ΙΙ, ημερομηνίας 14 Αυγούστου 2020, γνωστοποίησε, με βάση το άρθρο 18(2) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, το Σχέδιο Περιοχής Πρώην Διυλιστηρίων στην Αστική περιοχή των Δήμων Λάρνακας και Λειβαδιών. Τα έγγραφα και σχέδια του Σχεδίου Περιοχής είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως www.moi.gov.cy/tph.
Ενημέρωση για τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων, εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης, όπως προβλέπεται στη σχετική πρόνοια του Νόμου, δηλαδή μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου 2020, υπάρχει στο σχετικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως http://www.moi.gov.cy/MOI/tph/tph.nsf/All/A0F1F703B6855427C22585C4003BEB23?OpenDocument

------------------------------------------------

Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ

Γνωστοποίηση με βάση το άρθρο 18(2)
Με την παρούσα γνωστοποιείται ότι με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 18(2) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, ο Υπουργός Εσωτερικών έχει εκπονήσει το Σχέδιο Περιοχής πρώην Διυλιστηρίων στην Αστική Περιοχή των Δήμων Λάρνακας και Λειβαδιών, το οποίο ρυθμίζει την ανάπτυξη σε τμήματα των δημοτικών περιοχών Λάρνακας και Λειβαδιών.
2. Το Σχέδιο Περιοχής πρώην Διυλιστηρίων στην Αστική Περιοχή των Δήμων Λάρνακας και Λειβαδιών περιλαμβάνει ως αναπόσπαστα μέρη του:
(α) Το κυρίως έγγραφο με τίτλο «Σχέδιο Περιοχής πρώην Διυλιστηρίων στην Αστική Περιοχή των Δήμων Λάρνακας και Λειβαδιών – Πρόνοιες και Μέτρα Πολιτικής» με ημερομηνία Αύγουστος 2020.
(β) Το έγγραφο με τίτλο «Παραρτήματα Τοπικών Σχεδίων» με την ένδειξη «Εγκριμένο» και ημερομηνία 2012 και οι εκάστοτε τροποποιήσεις/ εγκρίσεις του.
(γ) Σειρά σχεδίων διαφόρων κλιμάκων, όπως περιγράφονται στο κυρίως έγγραφο του Σχεδίου Περιοχής.
3. Αντίγραφα του Σχεδίου Περιοχής πρώην Διυλιστηρίων στην Αστική Περιοχή των Δήμων Λάρνακας και Λειβαδιών έχουν κατατεθεί στα Γραφεία των Δήμων Λάρνακας και Λειβαδιών, στην Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας και στα Κεντρικά Γραφεία και στο Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, και είναι διαθέσιμα για επιθεώρηση από κάθε ενδιαφερόμενο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τα έγγραφα και σχέδια του Σχεδίου Περιοχής είναι επίσης αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως με την ηλεκτρονική διεύθυνση www.moi.gov.cy/tph.
4. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 18(5) του Νόμου, μέσα σε χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών (4) από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Γνωστοποίησης, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει στον Υπουργό Εσωτερικών αιτιολογημένες ενστάσεις κατά των προνοιών του Σχεδίου Περιοχής πρώην Διυλιστηρίων στην Αστική Περιοχή των Δήμων Λάρνακας και Λειβαδιών, βασιζόμενες σε συγκεκριμένους λόγους.

Έγινε στις 12 Αυγούστου 2020

Νίκος Νουρής
Υπουργός Εσωτερικών


(Υ.Ε. 05.33.022.018.016.014)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα