Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
12/05/2023 09:52:52 AM

Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών – Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για τη διαχείριση κρατικής γης

12-05-2023 09:36

Σχετικά με την «Ειδική Έκθεση αρ. ΤΚΧ/1/2023, Διαχείριση Εκμισθώσεων Κρατικής Γης», της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ημερομηνίας 11.5.2023, το Υπουργείο Εσωτερικών και το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ) αναφέρουν τα ακόλουθα:

Η διάθεση της κρατικής γης διέπεται από σχετική Νομοθεσία και Κανονισμούς οι οποίοι πηγάζουν από το άρθρο 54(ε) του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ο τρόπος υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων, η εκτίμηση της ιδιοκτησίας και η όλη διαδικασία που αφορά στη διάθεση κρατικής γης προβλέπεται ρητά από σχετικούς Κανονισμούς. Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας εφαρμόζει τη νομοθεσία και η διάθεση της κρατικής γης γίνεται μετά από σχετική έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, αφού η αίτηση αξιολογηθεί σύμφωνα με τους Κανονισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τα φυσικά και νομικά χαρακτηριστικά του ακινήτου, των κανόνων των κρατικών ενισχύσεων για την καταβολή αγοραίου μισθώματος/τέλους χρήσης, όπου εφαρμόζεται και της σκοπούμενης χρήσης του ακινήτου.

Η διαχείριση της κρατικής γης δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου (Ν.73(Ι)/2016), ούτε αφορά σε ανάθεση δημόσιων συμβάσεων. Οι κανονισμοί που διέπουν τη διάθεση κρατικής γης είναι περιοριστικοί και εφαρμόζονται κατόπιν σχετικού ενδιαφέροντος από αιτητές. Ο σχεδιασμός πολιτικής για την αξιοποίηση της κρατικής γης για σκοπούς δημόσιου συμφέροντος αφορά υλοποίηση πολιτικών αποφάσεων της Κυβέρνησης και δεν αποτελεί αρμοδιότητα μόνο του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Το Τμήμα διαχειρίζεται περίπου 2.700 μισθώσεις και άδειες χρήσης κρατικής γης εφαρμόζοντας μηχανογραφικό σύστημα παρακολούθησης και περιορίζοντας με τον τρόπο αυτό ενδεχόμενα προβλήματα διαχείρισης των μισθώσεων και των αδειών χρήσης. Οι μισθωτές/αδειούχοι χρήσεις επιβαρύνονται επιπρόσθετα σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των μισθωμάτων/τελών χρήσης.

Με σκοπό την απλοποίηση της διαδικασίας και τη μείωση του χρόνου εξέτασης των αιτήσεων, το ΤΚΧ αναθεωρεί τις διαδικασίες του σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών.

Το ΤΚΧ λαμβάνει συνεχώς νομικά μέτρα για την είσπραξη καθυστερημένων μισθωμάτων αλλά και για παράνομες επεμβάσεις σε κρατική γη, για δεκάδες περιπτώσεις σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία του Δημοκρατίας και σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Λογίστριας. Για τις δύο περιπτώσεις όπου γίνεται αναφορά σε καταγγελία στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, το Τμήμα προέβη σε όλες τις ενδεδειγμένες διαδικασίες που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Το ΤΚΧ λαμβάνει πάντοτε υπόψη τις συστάσεις του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας και προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες όπου απαιτείται, για συμμόρφωση με αυτές. Τέλος, αναφέρεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών και το ΤΚΧ ξεκίνησαν τη μελέτη αναθεώρησης των υφιστάμενων Κανονισμών, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία και άλλα Τμήματα, ώστε να διασαφηνιστούν τυχόν κενά και ασάφειες στους Κανονισμούς και να θεσπιστούν νέοι κανονισμοί, οι οποίοι να λαμβάνουν υπόψη και τις παρατηρήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

(ΕΦυς/ΑΦ/ΣΧ)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα