Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
20/12/2023 01:22:41 PM

Παράταση ισχύος του Σχεδίου Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων για Ανάκαμψη της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας στην Κύπρο

Με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την ανάκαμψη της οικονομίας, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα την πρόταση για παράταση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024 της ισχύος του Σχεδίου Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων για Ανάκαμψη της Επιχειρηματικότητας στην Κύπρο. Το Σχέδιο αφορά κυρίως τουριστικές αναπτύξεις ή άλλες αναπτύξεις για επιχειρηματικούς σκοπούς σε περιοχές παγκύπρια. Από την πρώτη εφαρμογή του Σχεδίου τον Μάιο του 2013 μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2023 υποβλήθηκαν συνολικά 1.044 πολεοδομικές αιτήσεις για αναπτύξεις σε όλες τις Επαρχίες, εκ των οποίων εγκρίθηκαν οι 845 αιτήσεις.

Η απόφαση για επέκταση της ισχύος του Σχεδίου για έναν επιπλέον χρόνο λήφθηκε μετά από αξιολόγηση των μέχρι στιγμής θετικών αποτελεσμάτων των κινήτρων στην ενθάρρυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Κύπρο. Επιπλέον, κρίθηκε σκόπιμο όπως το Σχέδιο ενισχυθεί, με την ενσωμάτωση σε αυτό τροποποιήσεων σε ευθυγράμμιση και με τους νέους στόχους και πολιτικές που προωθούνται από την Κυβέρνηση και αφορούν, μεταξύ άλλων, τον τομέα της στέγασης, την απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης της ανάπτυξης, κοκ.

Συγκεκριμένα, στο Σχέδιο εισήχθησαν οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
1. αύξηση του αντισταθμίσματος ανάλογα με τον τύπο/κατηγορία ανάπτυξης (προσθήκη σε τουριστική ανάπτυξη, νέα τουριστική ανάπτυξη ή άλλη νέα ανάπτυξη) από 10%-20% της αξίας υπέρβασης του συντελεστή δόμησης, σε 50% για όλες ανεξαιρέτως τις περιπτώσεις και σε 70% στις περιπτώσεις αναπτύξεων εκτός καθορισμένων περιοχών εφαρμογής των Κινήτρων.
2. καταβολή του ποσού πριν την έκδοση άδειας οικοδομής, σε Ειδικό Ταμείο που θα δημιουργηθεί για ενίσχυση της στεγαστικής πολιτικής του Κράτους αντί σε Ειδικό Ταμείο του ΚΟΑΓ, με τη χρήση ειδικού Εντύπου.
3. υποβολή της αίτησης για άδεια οικοδομής εντός δύο ετών από τη χορήγηση της πολεοδομικής άδειας, για όλες ανεξαιρέτως τις αναπτύξεις, ώστε να παρέχεται ο απαιτούμενος χρόνος ετοιμασίας των τεχνικών μελετών και δημιουργίας συνθηκών σταθερότητας για τους επενδυτές.
4. υποχρέωση υποβολής όλων των απαιτούμενων μελετών και διαβουλεύσεων με τα αρμόδια Τμήματα/Αρχές κατά την κατάθεση της πολεοδομικής αίτησης.

Το αναθεωρημένο Σχέδιο αναμένεται να συμβάλει στην προσπάθεια του Κράτους για την προσέλκυση ενδιαφέροντος από ξένους επενδυτές για μεγάλης κλίμακας και στρατηγικής σημασίας αναπτύξεις και, κατ’ επέκταση, στην ενίσχυση της οικονομία του τόπου.


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα