Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
15/04/2021 12:13:23 PM

Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών για τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων που αφορούσε στη διαχείριση τουρκοκυπριακών περιουσιών στον Δήμο Πάφου

15-04-2021 11:54


Αναφορικά με τις δηλώσεις που ακολούθησαν τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, σε σχέση με τη διαχείριση τουρκοκυπριακών περιουσιών από τον Δήμο Πάφου, το Υπουργείο Εσωτερικών διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζουμε το έργο που επιτελεί ο Δήμος Πάφου, στην προσπάθεια βελτίωσης της εικόνας της πόλης, την αναβάθμιση υποβαθμισμένων περιοχών, τη βελτίωσης της δημόσιας ασφάλειας και την υλοποίηση έργων κοινής ωφελείας με αξιόλογα και σημαντικά αποτελέσματα, μετά από καταγγελίες ο Υπουργός Εσωτερικών, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, ζήτησε τη διεξαγωγή διοικητικής έρευνας.

Ως αποτέλεσμα της έρευνας προέκυψαν διαπιστώσεις και συμπεράσματα, για καταστρατήγηση της εφαρμογής της νομοθεσίας, που διέπει την παραχώρηση και διαχείριση των Τ/κ περιουσιών σε μια συγκεκριμένη περίπτωση και έχει σταλεί σχετική επιστολή στον Δήμαρχο Πάφου.

Με την επιστολή ο Δήμαρχος Πάφου καλείται να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις για αποκατάσταση περιουσίας που αυθαίρετα έχει κατεδαφιστεί από τα συνεργεία του Δήμου και παράλληλα, τονίζεται ότι για οποιοδήποτε μελλοντικό αίτημα του Δήμου για μίσθωση τουρκοκυπριακής περιουσίας, καλείται εφεξής να τηρεί τις νενομισμένες διαδικασίες πριν προβεί στην οποιαδήποτε επέμβαση ή και κατασκευή έργου, στην εν λόγω περιουσία.

Πρόσθετα επισημαίνεται ότι για διασφάλιση της δεοντολογίας και της χρηστής διοίκησης σε όλες τις Επαρχίες, από τούδε και στο εξής κατά την διαδικασία εξέτασης αιτημάτων για παραχώρηση Τ/κ περιουσίων, δεν θα επιτρέπεται η συμμετοχή οποιουδήποτε εκπροσώπου Τοπικής Αρχής, ή οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, όταν είναι ενδιαφερόμενοι για τις υπό εξέταση/παραχώρηση Τ/κ περιουσίες, ώστε να τηρούνται οι αρχές της φυσικής δικαιοσύνης και ιδιαίτερα η αρχή της αμεροληψίας.

Τέλος, η έρευνα έχει επιβεβαιώσει την ανάγκη για εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου, που διέπει την παραχώρηση και διαχείριση των Τ/κ περιουσιών, για το οποίο ο Υπουργός Εσωτερικών έχει ήδη λάβει απόφαση και είναι σε διαδικασία συζήτησης για αλλαγές, μέσα από σειρά προτάσεων και μέτρων για την ολιστική αντιμετώπισή των πολλών διαχρονικών προβλημάτων.


(ΕΦυς)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα