Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
09/10/2023 02:17:58 PM

Αυξημένοι οι έλεγχοι στις συμβάσεις μίσθωσης τ/κ περιουσιών – Σειρά μέτρων για εξορθολογισμό της διαχείρισης των τ/κ περιουσιών


9 Οκτωβρίου 2023

Σειρά μέτρων λαμβάνει τους τελευταίους μήνες το Υπουργείο Εσωτερικών, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας και της διαχείρισης των τουρκοκυπριακών περιουσιών και την ίση μεταχείριση του προσφυγικού κόσμου. Τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν διαχρονικά, καθώς και τα κενά στις διαδικασίες και η έλλειψη των απαραίτητων εργαλείων, είχαν ως αποτέλεσμα σε ορισμένες περιπτώσεις να παρατηρείται εκμετάλλευση και παραβίαση των συμβάσεων μίσθωσης.

Οι ενέργειες του Υπουργείου Εσωτερικών επικεντρώνονται στην αύξηση των ελέγχων των συμβάσεων μίσθωσης, καθώς και στον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας που διέπει τη διαχείριση των τ/κ περιουσιών και στην εισαγωγή ποιοτικών και μετρήσιμων κριτηρίων για την αποδοτικότερη και ορθολογικότερη χρήση τους με αξιοκρατικό και διαφανή τρόπο.

Σε σχέση με τους ελέγχους στις συμβάσεις μίσθωσης υποστατικών για εμπορική χρήση, υπενθυμίζεται ότι με οδηγίες του Υπουργού Εσωτερικών έχει συσταθεί κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου, το οποίο έχει αναλάβει να αξιολογήσει όλες τις υφιστάμενες συμβάσεις, ώστε να διαπιστωθούν τυχόν ατασθαλίες. Σε αυτό το πλαίσιο, μέχρι και τον Σεπτέμβριο 2023, ελέγχθηκαν συνολικά 624 συμβάσεις μίσθωσης, παγκύπρια. Από τους ελέγχους προκύπτει ότι σε 65 περιπτώσεις αποδεδειγμένα παραβιάζονται οι όροι της σύμβασης, ενώ για άλλες 71 περιπτώσεις χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση.

Μέσα από την εντατικοποίηση των ελέγχων, κατέστη δυνατό να εισπραχθούν καθυστερημένες/συσσωρευμένες οφειλές περίπου €600.000 από μισθωτές προς το Ταμείο Τουρκοκυπριακών Περιουσιών. Επιπλέον, επιτεύχθηκε διακανονισμός για τη σταδιακή εξόφληση επιπλέον €1.5 εκ. και καταχωρήθηκαν αγωγές για οφειλές πέραν των €600.000.

Την ίδια ώρα, στρατηγική επιδίωξη του Υπουργείου Εσωτερικών είναι ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας που διέπει τη διαχείριση των τ/κ περιουσιών, με σκοπό την προσαρμογή της στις σημερινές συνθήκες και ανάγκες του προσφυγικού κόσμου. Προς αυτή την κατεύθυνση, έχει προωθηθεί και αναμένεται η ολοκλήρωση του νομοτεχνικού ελέγχου για την αναθεώρηση της διαχείρισης και των κριτηρίων παραχώρησης των τ/κ περιουσιών.

Επιπρόσθετα, βασικό πυλώνα στην προσπάθεια για διασφάλιση διαφάνειας στις διαδικασίες και εξορθολογισμό της οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης αποτελεί η αναδιάρθρωση και αναβάθμιση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών. Με στόχο την εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων καταγραφής, παρακολούθησης και επεξεργασίας των δεδομένων, έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός των τεχνικών προδιαγραφών για το νέο μηχανογραφικό σύστημα της Υπηρεσίας και εκτιμάται ότι εντός του 2023 θα προκηρυχθεί ο σχετικός διαγωνισμός. Παράλληλα, προωθούνται προς υλοποίηση αλλαγές στο διοικητικό και επιχειρησιακό μοντέλο της διαχείρισης τ/κ περιουσιών, με στόχευση στην ενίσχυση της στελέχωσης της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τ/Κ Περιουσιών και την τυποποίηση των διαδικασιών.

Επιπλέον, έχοντας εντοπίσει χρονίζουσες προβληματικές περιπτώσεις διαχείρισης τ/κ περιουσιών, δόθηκαν οδηγίες από τον Υπουργό Εσωτερικών για εκπόνηση Σχεδίων Δράσης, ώστε να δοθούν οριστικές λύσεις και να εξασφαλιστεί η σωστή διαχείριση των υποστατικών/περιουσιών αυτών, υπό το φως και της νέας νομοθεσίας που ψηφίστηκε από την Βουλή των Αντιπροσώπων σε σχέση με την υποχρέωση εξασφάλισης της στατικής επάρκειας όλων των υποστατικών, προτού αυτά δοθούν σε δικαιούχους.

Καταληκτικά, το Υπουργείο Εσωτερικών προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, σε συνεννόηση και συνεργασία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, έτσι ώστε να εισαχθούν εργαλεία που να απλοποιούν τις διαδικασίες και να διασφαλίζουν τη διαφάνεια και την αξιοκρατία στη διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών προς όφελος του προσφυγικού κόσμου.


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα