Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
24/06/2020

Παράταση Σχεδίου Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων - Μέτρα για Νομιμοποίηση και Αδειοδότηση Αυθαίρετων/ Νέων Κατασκευών σε Εγκριμένες Αναπτύξεις


24/06/2020

Παράταση Σχεδίου Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων για Σκοπούς Ανάπτυξης της Τουριστικής Βιομηχανίας


Παράταση Σχεδίου Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων για Σκοπούς Ανάκαμψης της Αναπτυξιακής Δραστηριότητας


Παρατάσεις Ισχύος Πολεοδομικών Αδειών και Αδειών ΟικοδομήςΗ κυβέρνηση με σειρά στοχευμένων παρεμβάσεων στηρίζει την ανάπτυξη, ανανεώνοντας σχέδια που αποδείχθηκαν επωφελή αλλά και προτείνοντας νέες ρυθμίσεις και κίνητρα.


Πέραν των ήδη εγκριθέντων σχεδίων το Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα προχώρησε με την έγκριση δύο νέων στοχευμένων παρεμβάσεων


1. Σχέδιο Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων. Μέτρα για Νομιμοποίηση και Αδειοδότηση Αυθαίρετων/ Νέων Κατασκευών σε Εγκριμένες Αναπτύξεις.


Θυμίζω ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο, στη συνεδρία του ημερομηνίας 5.02.2020, ενέκρινε την παράταση του πιο πάνω Σχεδίου, μέχρι τις 31.12.2021, με το οποίο ήδη επωφελήθηκαν 1454 αιτητές.2. Σχέδιο Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων για Σκοπούς Ανάκαμψης της Τουριστικής Βιομηχανίας.


Πρόσθετα, το Υπουργικό Συμβούλιο, στη συνεδρία του ημερομηνίας 29.04.2020, ενέκρινε την παράταση του πιο πάνω Σχεδίου, μέχρι τις 31.12.2021, με το οποίο δίνεται η δυνατότητα διατήρησης του Συντελεστή Δόμησης παλιάς ξενοδοχειακής μονάδας εάν αυτή κατεδαφιστεί με σκοπό την ανέγερση νέας.


3. Σχέδιο Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων για Σκοπούς Ανάκαμψης της Αναπτυξιακής Δραστηριότητας.


Με την σημερινή απόφαση του Υπουργικού, το Σχέδιο Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων που τέθηκε σε εφαρμογή για πρώτη φορά με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 75.172 στις 29/5/2013, και τροποποιήθηκε το 2015 αλλά και το 2018, με σκοπό την ενθάρρυνση της αναπτυξιακής δραστηριότητας κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, παρατείνεται μέχρι τις 31/12/2021.


Το Σχέδιο ως τροποποιήθηκε το 2018, διαλαμβάνει τον καθορισμό αντισταθμίσματος μέρους του επωφελούμενου επιπλέον δομήσιμου εμβαδού, ανάλογα με την κατηγορία της ανάπτυξης (10% του επιπλέον δομήσιμου εμβαδού για προσθήκες σε υφιστάμενη τουριστική ανάπτυξη, 15% του επιπλέον δομήσιμου εμβαδού για νέα τουριστική ανάπτυξη, και 20% του επιπλέον δομήσιμου εμβαδού για τις λοιπές αναπτύξεις), και την καταβολή του εκτιμηθέντος ποσού σε Ειδικό Ταμείου του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης, πριν την έκδοση άδειας οικοδομής.


Το Υπουργείο Εσωτερικών, έχοντας αξιολογήσει τα αποτελέσματα του Σχεδίου Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων, και δεδομένου ότι από την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής τους στις 29/5/2013 και μέχρι τις 30/4/2020 έχουν υποβληθεί Παγκύπρια 840 πολεοδομικές αιτήσεις, και εγκρίθηκαν 571, και τα αποτελέσματα είναι θετικά ως προς την επίτευξη των στόχων για τους οποίους το εν λόγω Σχέδιο τέθηκε σε εφαρμογή, αλλά και λόγω των δεδομένων της πανδημίας του κορωνοϊού, που έχουν επηρεάσει σε εξαιρετικά σοβαρό βαθμό όλους τους τομείς της οικονομίας, κρίνει ότι η περίοδος ισχύος του Σχεδίου Παροχής Κινήτρων θα πρέπει να παραταθεί μέχρι και τις 31/12/2021. Στη νέα Πρόταση περιλαμβάνεται πρόσθετη ρύθμιση που διαλαμβάνει την καταβολή πρόσθετου αντισταθμιστικού τέλους ύψους 5%, στην περίπτωση που ο αιτητής παραλείψει να καταθέσει αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής εντός ενός έτους μετά την εξασφάλιση της πολεοδομικής άδειας. Με αυτό τον τρόπο παραχωρείται κίνητρο για ταχύτερη υλοποίηση του έργου.4. Παρατάσεις Ισχύος Πολεοδομικών Αδειών και Αδειών Οικοδομής.


Το Υπουργείο Εσωτερικών, έχοντας υπόψη τις συνέπειες στον κατασκευαστικό τομέα της οικονομίας ως αποτέλεσμα των έκτακτων περιοριστικών μέτρων που λήφθηκαν για αντιμετώπιση της πανδημίας, κρίνει ότι οι ιδιαίτερες συνθήκες της συγκεκριμένης περιόδου προσομοιάζουν με λόγους ανώτερης βίας ή ως ύπαρξη ειδικών συνθηκών. Για σκοπούς προσαρμογής των διαδικασιών της αναπτυξιακής αδειοδότησης σε συνθήκες δημιουργίας ευνοϊκού κλίματος ανάκαμψης, το Υπουργείο Εσωτερικών συστήνει στις αρμόδιες Πολεοδομικές και Οικοδομικές Αρχές όπως δοθεί παράταση ισχύος των πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών σε όσες έληξαν κατά τη χρονική περίοδο από 17.03.2020 μέχρι 30.06.2020 και εισηγείται όπως η ισχύς τους παραταθεί αυτόματα μέχρι τις 31.12.2020.


5. Ακόμα στα πλαίσια της Πολιτικής της Κυβέρνησης για κατάργηση της απαίτησης από τους πολίτες να προσκομίζουν αποδεικτικά στοιχεία για εκείνες τις πληροφορίες που ήδη βρίσκονται στη κατοχή των δημόσιων υπηρεσιών, το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει ότι από 13 Ιουλίου:


- καταργείται η υποχρέωση των πολιτών να επισυνάπτουν στις αιτήσεις που υποβάλουν στα διάφορα τμήματα του Υπουργείου Εσωτερικών (π.χ. Κτηματολόγιο, Πολεοδομία, Επαρχιακές Διοικήσεις), αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας ή πιστοποιητικού έρευνας ακίνητης ιδιοκτησίας.


- Επίσης στις περιπτώσεις αιτήσεων για ανάπτυξη ακινήτων δεν θα απαιτείται η προσκόμιση επίσημου αντιγράφου κτηματικού σχεδίου.


- Επιπρόσθετα όπου σήμερα απαιτείται η υποβολή επίσημου κτηματικού σχεδίου που εκδίδεται από το Τ.Κ.Χ. αυτό αντικαθίσταται πλέον με ανεπίσημο σχέδιο που μπορεί να εκτυπωθεί από την διαδικτυακή πύλη DLS Portal του κτηματολογίου.
Λευκωσία, 24.06.2020


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα