Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
12/12/2023 03:24:54 PM

Έννομες συνέπειες (ποινικές ή/και αστικές) για αλλοδαπούς πολίτες που αγοράζουν ακίνητα ελληνοκυπριακής ιδιοκτησίας στο υπό παράνομη τουρκική κατοχή έδαφος της Κυπριακής ΔημοκρατίαςΈννομες συνέπειες (ποινικές ή/και αστικές) για αλλοδαπούς πολίτες που αγοράζουν ακίνητα ελληνοκυπριακής ιδιοκτησίας στο υπό παράνομη τουρκική κατοχή έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας

• Οι αλλοδαποί πολίτες προειδοποιούνται να μην αγοράζουν ακίνητα που ανήκουν σε Ελληνοκύπριους στο υπό παράνομη τουρκική κατοχή έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας από το 1974.

• Ως αποτέλεσμα της τουρκικής εισβολής της 20ης Ιουλίου 1974, και της συνεχιζόμενης παράνομης κατοχής του 36.2% της επικράτειας της ΚΔ από τα τουρκικά κατοχικά στρατεύματα, 170.000 Ε/Κ εμποδίζονται ακόμα και σήμερα από τον τουρκικό κατοχικό στρατό από το να επιστρέψουν στις περιουσίες τους, αλλά και από την ειρηνική απόλαυση αυτών. Τα ψηφίσματα 541 (1983) και 550 (1984) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών καλούν όλα τα κράτη να σεβαστούν την κυριαρχία, ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας και να μην αναγνωρίσουν άλλο κράτος στην Κύπρο εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ως εκ τούτου, η παράνομη αποσχιστική οντότητα στο κατεχόμενο τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν έχει δικαιοδοσία να πραγματοποιεί έγκυρες μεταβιβάσεις ακίνητης ιδιοκτησίας.

• Επιπλέον, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, η χρήση περιουσίας που είναι εγγεγραμμένη στο όνομα άλλου φυσικού προσώπου συνιστά ποινικό αδίκημα. Η διάπραξη αυτού του αδικήματος μπορεί να οδηγήσει στην έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, το οποίο μπορεί να εκτελεστεί σε οποιαδήποτε από τις υπόλοιπες 26 χώρες της ΕΕ, καθώς και σε διεθνές ένταλμα σύλληψης.

• Εν προκειμένω, ο νομοθέτης έχει συμπεριλάβει στον Ποινικό Κώδικα (με τον τροποποιητικό νόμο 130(I)/2006) το άρθρο 303Α, που αφορά τις «Δόλιες συναλλαγές σε ακίνητη περιουσία που ανήκει σε άλλο» όπου στο εδάφιο (1): «Πρόσωπο το οποίο, με σκοπό καταδολίευσης, συναλλάττεται σε ακίνητη περιουσία που ανήκει σε άλλο είναι ένοχο κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση εφτά χρόνων.» Επιπρόσθετα: «H απόπειρα διάπραξης του αδικήματος που ορίζεται στo εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου συνιστά κακούργημα και τιμωρείται με ποινή φυλάκισης πέντε χρόνων».

• Η ως άνω διάταξη εφαρμόζεται όταν άτομο: (α) πωλεί, ενοικιάζει ή υποθηκεύει ή δίνει τη χρήση της σε άλλο άτομο και/ή (β) διαφημίζει ή άλλως πως προωθεί την πώληση, ενοικίαση ή υποθήκη ή χρήση του ακινήτου από άλλο άτομο και/ή (γ) συνάπτει συμφωνία για την πώληση, ενοικίαση ή υποθήκη ή χρήση του ακινήτου από άλλο άτομο και/ή (δ) είναι το άτομο που αποδέχεται την πώληση, ενοικίαση ή υποθήκη ή χρήση της εν λόγω ακίνητης περιουσίας.

• Επιπλέον, το πεδίο εφαρμογής του Ποινικού Κώδικα διευρύνθηκε το 2006 ώστε να περιλαμβάνει αδικήματα που διαπράττονται στο εξωτερικό από οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον το αδίκημα συνδέεται με ακίνητη περιουσία που βρίσκεται εντός της Δημοκρατίας. Αυτό περιλαμβάνει ενέργειες όπως συνωμοσία, απόπειρα εγκλήματος, υποκίνηση ή οποιεσδήποτε ενέργειες που ενθαρρύνουν άλλους να διαπράξουν αδικήματα που συνδέονται με ακίνητη περιουσία εντός της Δημοκρατίας. Υπενθυμίζεται ότι η νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας εφαρμόζεται στο σύνολο της επικράτειας της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που βρίσκονται υπό παράνομη στρατιωτική κατοχή από την Τουρκία.

• Οι Ελληνοκύπριοι νόμιμοι ιδιοκτήτες περιουσιών στα κατεχόμενα μπορούν να λάβουν δικαστικά μέτρα κατά των σφετεριστών της περιουσίας τους στα αρμόδια δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το Δικαστήριο της ΕΕ στην υπόθεση Αποστολίδης ν. Ντέιβιντ και Λίντα Όραμς διακήρυξε την υποχρέωση των εθνικών δικαστηρίων όλων των κρατών μελών της ΕΕ να επιβάλλουν και να εκτελούν τις εν λόγω δικαστικές αποφάσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κατά συνέπεια, μια παράνομη αγορά ακινήτου στις κατεχόμενες από την Τουρκία περιοχές, θα μπορούσε να οδηγήσει σε αστική αγωγή κατά του αγοραστή ενώπιον του Δικαστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τέτοιες αποφάσεις είναι εκτελεστέες κατά της περιουσίας του σφετεριστή σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ.

• Τέλος, oι αλλοδαποί πολίτες προειδοποιούνται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία προτίθεται να κινήσει ποινικές διαδικασίες κατά των σφετεριστών.


[ ENGLISH DOCUMENT ]

Legal consequences (criminal and/or civil) for foreign citizens purchasing Greek Cypriot owned property in the area of Cyprus occupied by Turkey

• Foreign citizens are cautioned against purchasing property owned by Greek Cypriots in the part of the Republic of Cyprus under Turkish belligerent occupation since 1974.

• In 1974 Turkish armed forces expelled and continue to prevent more than 170,000 displaced persons from returning to their homes and to peacefully enjoy their properties. United Nations Security Council Resolutions 541 (1983) and 550 (1984), call upon all states to respect the sovereignty, independence and territorial integrity of the Republic of Cyprus and not to recognize any other state in Cyprus or assist the secessionist entity in any way. As such, the illegal secessionist entity in the occupied area of Cyprus does not have jurisdiction to perform valid transfers of property ownership.

• Moreover, under the laws of the Republic of Cyprus, the use of property registered in the name of another individual, constitutes a criminal offence. The commission of this offence could lead to the issuance of a European arrest warrant, enforceable in any of the 26 EU countries, as well as an international arrest warrant.

• Article 303A of the Criminal Code of the Republic of Cyprus, as amended by Law 130(I)/2006, deals with fraudulent transactions involving another person's immovable property. Subsection (1) states that anyone who intentionally engages in such transactions with the aim of committing fraud is committing a felony, punishable by up to seven years in prison. An attempt to commit this offence is also a felony and carries a potential prison sentence of five years.

• This provision applies when a person: (a) sells, rents, conveys, or allows the use of the property to someone else, (b) advertises or promotes the property's sale, rental, mortgage, or use by another person, (c) enters into an agreement related to the property's sale, rental, mortgage, or use by another person, or (d) accepts the sale, rental, mortgage, or use of the mentioned real property.

• Moreover, the scope of application of the Criminal Code was expanded in 2006 to encompass offenses committed abroad by any person, as long as the offence is connected to immovable property located within the Republic. This includes actions like conspiracy, attempted crimes, incitement, or any actions that encourage others to commit offences linked to immovable property within the Republic. It is reminded that the legislation of the Republic of Cyprus applies to the entirety of the country’s territory, including the areas under belligerent occupation by Turkey.

• In addition, Greek Cypriot property owners may also bring civil action against usurpers of their property before the competent civil Courts of the Republic of Cyprus. The EU Court of Justice in the case of Meletis Apostolides v. David and Linda Orams declared the obligation of national courts of all EU Member States to enforce and execute such Republic of Cyprus’ Court judgments. As a result, an illegal purchase of property in the areas occupied by Turkey, could result in civil action before the Court of the Republic of Cyprus. Such rulings are enforceable against the property of the usurper at any EU Member State.

• Finally, be cautioned that the Republic of Cyprus is fully intended to initiate criminal proceedings against usurpers.


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα