Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
17/01/2023

Χαιρετισμός Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ημερίδα για την έναρξη του έργου «Εφαρμογή Υποστηρικτικών Μέτρων για την υλοποίηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κύπρο»

17-01-2023 13:01

Η σημερινή ημερίδα αποτελεί την εναρκτήρια εκδήλωση του πολύ σημαντικού έργου, του μεταρρυθμιστικού έργου για επιτυχή υλοποίηση του νέου πλαισίου λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το έργο αυτό, έχει περιληφθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με προϋπολογισμό €840,000 και φορέα υλοποίησης το Υπουργείο Εσωτερικών, με εταίρους μας σε αυτή την προσπάθεια τις Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων, την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης αλλά και την Ακαδημία Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Για την υλοποίηση των προνοιών του νομοθετικού πλαισίου, που η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε τον Μάρτιο του 2022, αναθέσαμε στο Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης για την Καλή Διακυβέρνηση του Συμβουλίου της Ευρώπης το έργο. Στο πλαίσιο αυτό τροχοδρομήθηκε η υπογραφή Συμφωνίας Εθελοντικής Συνεισφοράς της Κυπριακής Δημοκρατίας προς το Συμβούλιο, το οποίο διαθέτει μακρόχρονη και πολύπλευρη εμπειρία στα θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Με τη χρήση των ειδικών εκπαιδευτικών εργαλείων που το Συμβούλιο διαθέτει, αλλά και το ευρύ δίκτυο συνεργατών με εμπειρογνωμοσύνη στα θέματα μεταρρυθμίσεων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, προχωρούμε στην επιμόρφωση των αιρετών αξιωματούχων, αλλά και των υπολοίπων στελεχών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, μεταφέροντας τους εμπειρογνωμοσύνη και εφαρμοσμένες πρακτικές που έχουν ήδη υιοθετηθεί από άλλα κράτη μέλη.

Για αυτό ακριβώς τον λόγο αποταθήκαμε και στην Ελληνική Κυβέρνηση και έχουμε συνάψει συμφωνία συνεργασίας για παροχή ανάλογης υποστηρικτικής προσπάθειας ώστε να αποκομίσουμε τα μέγιστα δυνατά οφέλη και εμπειρίες κυρίως από την εφαρμογή ανάλογων συστημάτων σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, όπως είναι η Ελλάδα.

Η διάρκεια αυτού του επιμορφωτικού προγράμματος θα είναι 30 μήνες, με έναρξη τον Ιανουάριο του 2023. Επομένως, οι δράσεις του θα διαρκέσουν μέχρι τα μέσα του 2025, υποστηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο, τόσο τις υφιστάμενες Τοπικές Αρχές στην προσπάθεια τους για μετάβαση σε αυτό το νέο πλαίσιο, όσο και τις νέες Τοπικές Αρχές και σχήματα που θα λειτουργήσουν μετά τις εκλογές για ανάδειξη των νέων Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων τον Μάιο του 2024.

Στόχος του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και των εταίρων μας, είναι η μετάβαση στην νέα αυτοδιοικητική μορφή με τον πιο ομαλό τρόπο, παρέχοντας ταυτόχρονα τα κατάλληλα εχέγγυα, ώστε να δώσουμε αποτελεσματικότερες και υψηλότερου επιπέδου υπηρεσίες στους πολίτες που ήταν και είναι για όλους μας ο πιο μεγάλος μας στόχος.

Από την πρώτη στιγμή, μετά την ψήφιση των τριών νομοθετημάτων, το Υπουργείο Εσωτερικών ανέλαβε συντονιστικό ρόλο και είναι μέσα σε αυτά τα πλαίσια που εργαζόμαστε μαζί με τους συνεργάτες μου ακατάπαυστα για να γίνει εμπρόθεσμα πράξη το νέο, σύγχρονο και αποτελεσματικό πλαίσιο λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με την εισαγωγή των νέων ριζοσπαστικών προνοιών - κάποιες είναι πρωτόγνωρες για τα κυπριακά δεδομένα- που, μεταξύ άλλων, διαλαμβάνουν και τη συγκρότηση του εντελώς νέου για τη χώρα μας θεσμού των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης.

Θα το επαναλάβω ότι αυτή η τεράστια μεταρρύθμιση, την οποία η Κυβέρνηση επίμονα διεκδίκησε και πέτυχε την ψήφιση της, θα αλλάξει τον χάρτη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη Κύπρο. Στις εκλογές του Ιουνίου του 2024 οι πολίτες θα εκλέξουν τους Δημάρχους και τους Κοινοτάρχες των νέων οντοτήτων, οι οποίες με βεβαιότητα θα είναι εμπλουτισμένες πληθυσμιακά, με αυξημένες αρμοδιότητες σε σειρά θεμάτων, διοικητικά και οικονομικά αυτόνομοι, στα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με ενισχυμένους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου και διαφάνειας, αυξημένες αρμοδιότητες και μεγαλύτερη δυνατότητα συμμετοχής του πολίτη στη λήψη των αποφάσεων. Με αυτό τον τρόπο ευελπιστούμε ότι θα έχουμε ισχυρότερους Δήμους και συμπλέγματα Κοινοτήτων με αυξημένες δυνατότητες προσφοράς.

Μεγάλος ωφελημένος θα είναι ο δημότης και ο κάτοικος της υπαίθρου γιατί θα μπορεί να απολαμβάνει ποιοτικές υπηρεσίες στο χαμηλότερο δυνατό κόστος. Ιδιαίτερα στις κοινότητες, η δημιουργία των Συμπλεγμάτων Παροχής Υπηρεσιών δίνει τη δυνατότητα ενίσχυσης των νέων δομών με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών στην ύπαιθρο, εκμεταλλευόμενο και τις οικονομίες κλίμακας που φυσιολογικά θα προκύψουν.

Αυτός ο σχεδιασμός δεν έγινε σήμερα. Αποτελεί προϊόν της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Κατάρτισης και Ενδυνάμωσης των Ικανοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κύπρο, η οποία διαμορφώθηκε από το 2018 με την πολύτιμη συμβολή του Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης για την Καλή Διακυβέρνηση του Συμβουλίου της Ευρώπης και υιοθετήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Αντιλαμβάνομαι ότι αυτές οι δράσεις θα αναφερθούν αναλυτικά στη συνέχεια από τους εκπροσώπους του Συμβουλίου της Ευρώπης που βρίσκονται σήμερα μαζί μας και ως εκ τούτου δεν θα υπεσέλθω σε λεπτομέρειες. Θα τους ευχαριστήσω όμως ιδιαίτερα γιατί είναι με τη δική τους καταλυτική συμβολή που βρισκόμαστε σήμερα σε αυτό το επίπεδο χωρίς μάλιστα να έχουμε αποκλίσεις από τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα που εμείς θέσαμε.

Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω την κα Alina Tatarenko, Προϊστάμενη του Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης για την Καλή Διακυβέρνηση του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς επίσης του Προέδρους των Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων Κύπρου.

Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους συνεργάτες μου στη Κεντρική Διοίκηση του Υπουργείου Εσωτερικών, τον Γενικό Διευθυντή αλλά και τον επικεφαλής της όλης προσπάθειας τον κ. Αντώνη Οικονομίδη, αλλά και την κα Κάκια Δημητρίου, όπως βέβαια και τους εκπροσώπους της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίοι βοήθησαν τα μέγιστα στον επιτυχή καταρτισμό αυτού του πολύ σημαντικότατου έργου.

Είμαι βέβαιος ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι το επιθυμητό και με την ολοκλήρωση της δεύτερης θητείας του Προέδρου Αναστασιάδη και της Κυβέρνησης του, υλοποιούμε ακόμα ένα από τους σημαντικότερους στόχους που είχαν τεθεί.

Να αλλάξουμε υπέρ των πολιτών τον χάρτη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη χώρα μας. Καλωσορίζοντας ιδιαίτερα τους συνεργάτες μας από το εξωτερικό εύχομαι σε όλες και όλους υγεία και μια παραγωγική νέα χρονιά και βεβαίως μια ενδυναμωμένη και σωστά δομημένη Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Σας ευχαριστώ.

(ΕΦυς/ΜΓ/ΙΚ)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα