Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
14/12/2020 11:06:32 AM

Ο περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα συναφή θέματα Νόμος (104(Ι)/2017) Πρώτη Γνωστοποίηση / ΕπίδοσηO Έφορος Εγγραφής Σωματείων, Ιδρυμάτων, Ομοσπονδιών / Ενώσεων γνωστοποιεί την πρόθεσή του για έναρξη της διαδικασίας διάλυσης των Σωματείων, Ιδρυμάτων και Λεσχών, τα οποία περιλαμβάνονται στους πιο κάτω πίνακες και τα οποία εκ παραδρομής δεν περιελήφθηκαν στον πίνακα ο οποίος δημοσιεύθηκε με τη Γνωστοποίηση / Επίδοση στις 27/08/2020

Η εν λόγω γνωστοποίηση θεωρείται επίδοση γνωστοποίησης της έναρξης διαδικασίας διάλυσης προς το ασκούν τη διοίκηση του Σωματείου / Ιδρύματος/Λέσχης όργανο, ανάλογα με την περίπτωση.

Τα Σωματεία, Ιδρύματα και Λέσχες που περιλαμβάνονται στον πιο κάτω πίνακα, δύναται να υποβάλουν αίτημα ακύρωσης της συμπερίληψής τους στους πίνακες της γνωστοποίησης υποβάλλοντας όλα τα σχετικά, προς υποστήριξη του αιτήματος τους στοιχεία στον οικείο Έφορο εντός δύο μηνών, δηλαδη μέχρι τις 14/2/2021, και ώρα 13.00

Μετά την έλευση των 2 μηνών, ο Έφορος θα δημοσιεύσει νέα, δεύτερη γνωστοποίηση στην οποία θα προσαρτάται ο τελικός πίνακας με την επωνυμία των υπό διάλυση Σωματείων, Ιδρυμάτων και Λεσχών, που δεν έχουν μεριμνήσει να υποβάλουν θεμελιωμένο αίτημα ακύρωσης της συμπερίληψής τους στη γνωστοποίηση.

Νοείται ότι, μετά τη δημοσίευση της δεύτερης γνωστοποίησης, ο Έφορος διαγράφει αυτοδικαίως από το Μητρώο τα Σωματεία και Ιδρύματα που καθορίζονται στη δεύτερη γνωστοποίηση και μεριμνά για τη συνέχιση και ολοκλήρωση της διαδικασίας διάλυσης ενώπιον δικαστηρίου.

ΠΙΝΑΚΕΣ


Κατεβάστε το αρχείο Excel ΠΙΝΑΚΑΣ 2 -Κατάλογος Σωματείων και Ιδρυμάτων 1η γνωστοποίηση.xlsx
Κατεβάστε το αρχείο Excel ΠΙΝΑΚΑΣ 3-ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΣΧΩΝ.xlsx

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα