Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
28/09/2022

Χαιρετισμός του ΓΔ Υπουργείου Εσωτερικών κ. Κώστα Κωνσταντίνου, εκ μέρους του Υπουργού Εσωτερικών, σε ημερίδα για την επιθεώρηση κτηρίων

28-09-2022 10:46

Ημερίδα με θέμα «Επιθεώρηση και Αξιολόγηση της Επικινδυνότητας Κτηρίων και Παρουσίαση Εντύπων Οπτικής Επιθεώρησης Κτηρίων ΕΤΕΚ»


Επιτρέψετε μου κατ’ αρχάς να μεταφέρω τους εγκάρδιους χαιρετισμούς του Υπουργού Εσωτερικών, ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό για υπηρεσιακούς λόγους, και γι’ αυτό με παρακάλεσε να παραστώ στην ημερίδα σας και να μεταφέρω τον χαιρετισμό του.

Είναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση που αποδέχτηκα την πρόσκληση να χαιρετίσω τη σημερινή ημερίδα, που διοργανώνει το ΕΤΕΚ, με θέμα την επιθεώρηση και αξιολόγηση της επικινδυνότητας κτηρίων, καθώς επίσης και την παρουσίαση των εντύπων οπτικής τους επιθεώρησης.

Πρόκειται για ένα σημαντικό ζήτημα, το οποίο έχει απασχολήσει εκτενώς την παρούσα Κυβέρνηση, γιατί αποτελεί ένα σοβαρό και διαχρονικό πρόβλημα στην Κύπρο. Το θέμα αυτό πρωτίστως αφορά τη δημόσια ασφάλεια και την ανθρώπινη ζωή. Παράλληλα, υποβαθμίζει την αισθητική, την ποιότητα του περιβάλλοντος, αλλά και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας.

Πηγή του προβλήματος των επικίνδυνων οικοδομών αποτελεί η γήρανση μεγάλου μέρους του κτηριακού αποθέματος της χώρας μας, σε συνδυασμό με τις καθόλου ή λιγότερο απαιτητικές πρόνοιες αντισεισμικού σχεδιασμού που εφαρμόζονταν κατά τις προηγούμενες δεκαετίες, αλλά κυρίως η απουσία της οποιοσδήποτε κουλτούρας συντήρησης των οικοδομών με την πάροδο του χρόνου.

Η τουρκική εισβολή και η ανάγκη για άμεση ανέγερση οικοδομών για τη στέγαση προσφύγων προκάλεσαν άμβλυνση του προβλήματος των επικίνδυνων οικοδομών. Επιπρόσθετα, η απουσία νομοθετικής ρύθμισης για επίβλεψη της οικοδομής από εγκεκριμένο μελετητή, καθώς και η απουσία του Κυπριακού Αντισεισμικού Κώδικα και των Ευρωκωδίκων, οδήγησαν σταδιακά στη σημερινή εικόνα, με παλιές ασυντήρητες και ενδεχομένως εγκαταλειμμένες οικοδομές, περιλαμβανομένων και διατηρητέων.

Ανασταλτικό παράγοντα αποτελεί και η παγιωμένη αντίληψη πως το κόστος μιας οικοδομής περιλαμβάνει μόνο το κόστος ανέγερσης, παραβλέποντας το κόστος συντήρησης.

Γι’ αυτό τον λόγο, κυρίες και κύριοι, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονιστεί η σημασία της υιοθέτησης κουλτούρας συντήρησης, καθότι αποτελεί ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέτρα πρόληψης κατά της δημιουργίας επικίνδυνων οικοδομών.

Οι οικοδομές χρήζουν συστηματικής επιδιόρθωσης και για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο οι ιδιοκτήτες να επενδύουν στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης, σε τακτική βάση, με σκοπό τη διαφύλαξη της οικοδομής τους.

Φυσικά, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε την παράμετρο της οικονομικής δυσχέρειας των ιδιοκτητών, η οποία είναι ίσως η μεγαλύτερη αιτία αδράνειας στη λήψη μέτρων, αλλά ούτε άλλες πιθανές δυσχέρειες, όπως τα θέματα συνιδιοκτησίας και Διαχειριστικών Επιτροπών, τα οποία περιορίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας. Οι επιπτώσεις των πιο πάνω παραγόντων γίνονται ήδη αισθητές, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για τη λήψη μέτρων.

Είναι ύψιστης σημασίας να γίνει κοινώς αντιληπτό ότι, ο ιδιοκτήτης κατέχει την αστική ευθύνη για τη συντήρηση της οικοδομής είτε αυτή κατοικείται είτε όχι, με απώτερο σκοπό την ασφάλεια όσων διαμένουν σε αυτή, των διερχομένων αλλά και των γειτονικών αναπτύξεων. Δυστυχώς, αυτό δεν είναι κατανοητό από τους ιδιοκτήτες, με συνέπεια συχνά να μην υπάρχει η αναμενόμενη ανταπόκριση εκ μέρους τους.

Η διοργάνωση, ωστόσο, της σημερινής ημερίδας στέλνει ιδιαίτερα ενθαρρυντικά μηνύματα προς τη σωστή κατεύθυνση, αφού εστιάζει στην παρουσίαση των εργαλείων που ετοιμάστηκαν από το ΕΤΕΚ, τα οποία μπορούν να ενισχύσουν το έργο των αρμόδιων Αρχών για αναγνώριση και έλεγχο των επικίνδυνων οικοδομών, καθώς και τη λήψη μέτρων με βάση τη νομοθεσία, στο πλαίσιο ενός κράτους προνοίας.

Συναφές είναι και το θέμα του θεσμού της Τακτικής Επιθεώρησης των κτηρίων, για το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη διαβούλευση μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και του ΕΤΕΚ. Μπορώ να σας πω ότι, με αίσθημα ευθύνης και με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών, το Υπουργείο Εσωτερικών υιοθέτησε την Πρόταση του ΕΤΕΚ για την αναγκαιότητα καθιέρωσης του θεσμού της Τακτικής Επιθεώρησης όλων των οικοδομών, συμπεριλαμβανομένων και των διατηρητέων.

Η εφαρμογή του θεσμού της Τακτικής Επιθεώρησης των κτηρίων θα λειτουργήσει ως μέτρο προληπτικού χαρακτήρα, ενισχύοντας τα υφιστάμενα νομοθετικά εργαλεία, καθώς και τις διαδικασίες επιβολής, ενώ υιοθετήθηκαν, ακόμη, εισηγήσεις για την επέκταση του ελέγχου και της επιβολής σε θέματα ακαλαισθησίας των κτηρίων, ώστε να βελτιωθεί η αισθητική εντός και εκτός των πόλεων.

Σημαντικό παράγοντα επιτυχίας του θεσμού αποτελεί οπωσδήποτε και η ικανότητα, η εκπαίδευση, οι δεξιότητες αλλά και τα προσόντα των μελετητών, που θα αναλάβουν την εφαρμογή της τακτικής επιθεώρησης αλλά και η σαφής επεξήγηση, και κατανόηση εκ μέρους των ιδιοκτητών, για τα αποτελέσματα των ελέγχων στο πλαίσιο της επιθεώρησης.

Κυρίες και κύριοι,

Στόχος του Υπουργείου Εσωτερικών, σε συνεργασία πάντα με όλους τους εμπλεκόμενους και αρμόδιους φορείς, είναι η θωράκιση του κτηριακού μας αποθέματος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι η Κύπρος αποτελεί μια σεισμογενή περιοχή, και συνεπώς είναι πρωταρχικής σημασίας να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα των κτηρίων μας. Πολύ περισσότερό για τα κτήρια στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες μεγάλης σπουδαιότητας και επισκεψιμότητας, ώστε να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή και τη δημόσια ασφάλεια, καθώς επίσης την πολιτιστική μας κληρονομιά και το περιβάλλον.

Αναγνωρίζουμε τις προκλήσεις και τις ενδεχόμενες δυσκολίες, που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε κατά την προώθηση, εφαρμογή και επιβολή υφιστάμενων και νέων μέτρων. Δράττομαι, όμως, της ευκαιρίας για να εκφράσω την πολιτική βούληση και την αποφασιστικότητά μας για χρήση όλων των διαθέσιμων διορθωτικών μέτρων, με σκοπό τη διασφάλιση της τήρησης της νομοθεσίας. Είναι γι’ αυτό τον λόγο που το Υπουργείο Εσωτερικών ήδη επεξεργάζεται σχετική τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, με σκοπό την προώθηση περαιτέρω διαθέσιμων εργαλείων που θα ενισχύσουν την όλη προσπάθεια για αντιμετώπιση του προβλήματος των επικίνδυνων οικοδομών.

Καταλήγοντας, θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στο ΕΤΕΚ για την πρωτοβουλία να διοργανώσει τη σημερινή ημερίδα, καθώς και για τις συντονισμένες ενέργειες που καταβάλει για την επίλυση του σοβαρού αυτού θέματος. Το Υπουργείο Εσωτερικών και ευρύτερα η Κυβέρνηση προσβλέπουν στη συνέχιση της αγαστής συνεργασίας με το ΕΤΕΚ, η οποία σε κάθε περίπτωση θεωρείται επωφελής για την κοινωνία.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες της σημερινής ημερίδας και εκφράζω τη βεβαιότητα, ότι η όλη προσπάθεια θα επιφέρει τα θεμιτά και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.


(ΕΦυς/ΜΒ/ΣΧ)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα