Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
30/06/2022 08:43:58 AM

Ανακοίνωση Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας αναφορικά με τη δημοσίευση της νέας Γενικής Εκτίμησης 1.1.2021

30-06-2022 08:18

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ) ανακοινώνει, πως ολοκληρώθηκε και δημοσιεύτηκε η Νέα Γενική Εκτίμηση, σε αξίες 1.1.2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 (1) του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, Κεφ.224. Η Νέα Γενική Εκτίμηση αποτελεί την πέμπτη κατά σειρά Γενική Εκτίμηση, μετά από αυτές που έγινα για τα έτη 1920, 1980, 2013 και 2018. Σημειώνεται, πως μετά από σχετική τροποποίηση της νομοθεσίας, γενικές εκτιμήσεις θα γίνονται πλέον κάθε τρία χρόνια.

Ο εκσυγχρονισμός της Γενικής Εκτίμησης, σε τακτά χρονικά διαστήματα, έχει ως αποτέλεσμα τη δίκαιη και ομοιόμορφη φορολόγηση των ακινήτων και ειδικότερα αξιοποιείται από τους Δήμους/Κοινότητες και Συμβούλια Αποχετεύσεων κ.α., για τον υπολογισμό του ύψους των τελών, που επιβάλλονται στα ακίνητα. Σημειώνεται, πως στο πλαίσιο κάθε νέα γενικής εκτίμησης συμπεριλαμβάνονται νέες, καθώς και παλαιές αναπτύξεις, που δεν καταγράφηκαν σε προηγούμενες γενικές εκτιμήσεις. Επίσης, ενημερώνονται οι τροποποιήσεις / αναβαθμίσεις των πολεοδομικών ζωνών και λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής της παλαιότητας των κτηρίων, στις τιμές της νέας γενικής εκτίμησης.

Πέραν των πιο πάνω, η δημοσιοποίηση της Γενικής Εκτίμησης αποτελεί πυλώνα διαφάνειας της κτηματαγοράς, παρέχει μια ένδειξη της αγοραίας αξίας και απόδοσης των ακινήτων και κατευθύνει τους εν δυνάμει πωλητές και αγοραστές ακινήτων, καθώς και τους επενδυτές στο σημαντικό αυτό τομέα της οικονομίας. Επιπρόσθετα, επιτρέπει στους πολίτες να ελέγξουν τα χαρακτηριστικά των ακινήτων τους, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη γενική εκτίμηση της αξίας του ακινήτου τους.

Με τη νέα Γενική Εκτίμηση εκτιμήθηκαν 1.093.495 γεωτεμάχια (χωράφια/οικόπεδα) και 566.553 μονάδες (διαμερίσματα, μεζονέτες, καταστήματα), δηλαδή συνολικά 1.660.048 ακίνητα. Η συνολική αξία των ακινήτων που εκτιμήθηκαν υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 186 δισεκατομμύρια ευρώ, σε σύγκριση με περίπου 182 δισεκατομμύρια, που ήταν η συνολική αξία των ακινήτων την 1.1.2018. Κατά μέσο όρο οι αξίες της Γενικής Εκτίμησης 1.1.2021 δεν διαφοροποιούνται σημαντικά από τις αντίστοιχες αξίες της 1.1.2018. Παρατηρούνται πολύ μικρές αυξήσεις στις αξίες των οικιών και διαμερισμάτων, ενώ στις περιπτώσεις χωραφιών και οικοπέδων παρατηρούνται και κάποιες μειώσεις. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις, οι οποίες επίσης δεν είναι σημαντικές, παρατηρούνται στα διαμερίσματα και τις κατοικίες της Επαρχίας Λεμεσού.

Τονίζεται ξανά, πως η αξία Γενικής Εκτίμησης ενός ακινήτου δεν είναι ίση με την αγοραία αξία του. Η αγοραία αξία είναι η τιμή που προσφέρεται για ένα ακίνητο, σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή και σε συνθήκες μιας ελεύθερης, ανταγωνιστικής και δραστήριας αγοράς, με την προϋπόθεση ότι οι συμβαλλόμενοι στην αγοραπωλησία είναι καλά πληροφορημένοι για το ακίνητο, τα χαρακτηριστικά του και τα δικαιώματα/περιορισμούς του και ταυτόχρονα δρουν ελεύθερα, αβίαστα και με σύνεση. Αντίθετα, η Γενική Εκτίμηση είναι γενικευμένη και διεξάγεται μαζικά, χωρίς να αξιολογούνται σε λεπτομέρεια τα ειδικά χαρακτηριστικά του κάθε ακινήτου, αλλά ομάδες ακινήτων με παρόμοια φυσικά και νομικά χαρακτηριστικά. Ως εκ τούτου, η αγοραία αξία μπορεί να διαφέρει από την αξία Γενικής Εκτίμησης.

Ενόψει της δημοσίευσης της Νέας Γενικής Εκτίμησης καλούνται οι ιδιοκτήτες να επισκεφθούν τον ηλεκτρονικό ιστότοπο «Πύλη Κτηματολογίου - Πλοήγησε σε Χάρτες», προκειμένου να μελετήσουν τα χαρακτηριστικά των ακινήτων τους και εάν θεωρούν πως αυτά είναι λανθασμένα, τότε να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για «διόρθωση λάθους», χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους. Εάν τα χαρακτηριστικά των ακινήτων είναι ορθά, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει διαφωνία των ιδιοκτητών ως προς το ύψος της Γενικής Εκτίμησης, τότε έχουν τη δυνατότητα, μέχρι τις 31.12.2022, να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση «ένσταση γενικής εκτίμησης», με τη βοήθεια ιδιώτη εκτιμητή εγγεγραμμένου στο ΕΤΕΚ, οπότε θα κληθούν να καταβάλουν τα καθορισμένα τέλη αίτησης. Τα τέλη αυτά εξαρτώνται από την αξία του ακινήτου και κυμαίνονται από €37,50 μέχρι €375 ως ακολούθως:

Αξία Γενικής Εκτίμησης Ακινήτου (€)/ Τέλος(€)

1 μέχρι 100.000/ €37,50

100.001 μέχρι 500.000/ €75

500.001 μέχρι 1.000.000/ €150

>1.000.000/ €375

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες προτρέπονται να επισκεφθούν τον ιστότοπο «Πύλη Κτηματολογίου» στην ηλεκτρονική σελίδα:

https://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/homepage/Pages/default.aspx. Τόσο για την εξέταση των χαρακτηριστικών ενός ακινήτου, όσο και για τον τρόπο υποβολής «αίτησης διόρθωσης λάθους» ή «ένστασης γενικής εκτίμησης», διατίθενται στην Πύλη επεξηγηματικά βίντεο. Επιπρόσθετα, οι ιδιοκτήτες μπορούν να επικοινωνήσουν για πληροφορίες/απορίες στον παγκύπριο τηλεφωνικό αριθμό εξυπηρέτησης 17100, (+357-22804900 για κλήσεις από το εξωτερικό), ή να υποβάλουν ηλεκτρονικά το ερώτημά τους στη διεύθυνση: https://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/Pages/Contact-Us.aspx.

(Εφυς)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα