Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
13/07/2023

Ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων του περί της Διευκόλυνσης των Έργων Στρατηγικής Ανάπτυξης Νόμου

13-07-2023 17:38

Τον περί της Διευκόλυνσης των Έργων Στρατηγικής Ανάπτυξης Νόμο ψήφισε σήμερα η Βουλή των Αντιπροσώπων, στη βάση του νομοσχεδίου που υποβλήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών και εκπονήθηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, ως η αρμόδια συντονιστική Αρχή, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, το Τμήμα Περιβάλλοντος, τη Νομική Υπηρεσία και άλλα εμπλεκόμενα μέρη.

Ο Νόμος αποτελεί μεταρρύθμιση που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ικανοποιεί τις ανά χώρα Συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και στοχεύει στη διευκόλυνση της αδειοδότησης, ανάλογα με τη σημασία και την κλίμακά τους.

Με τον νέο Νόμο, θεσπίζεται ο μηχανισμός διευκόλυνσης και απλοποίησης της διαδικασίας αδειοδότησης έργων στρατηγικής ανάπτυξης. Στόχος είναι η στήριξη, η προσέλκυση και η αμεσότερη προώθηση ώριμων έργων που θα συμβάλουν θετικά στη βιώσιμη ανάπτυξη των παραγωγικών τομέων της οικονομίας της Κύπρου, τη δημιουργία μόνιμων θέσεων απασχόλησης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Ο Νόμος περιγράφει τον μηχανισμό, μέσω του οποίου μια ανάπτυξη δύναται να χαρακτηριστεί ως έργο στρατηγικής ανάπτυξης και να ενταχθεί στην ταχεία διαδικασία αδειοδότησης. Η ανάπτυξη πρέπει να αφορά παραγωγική οικονομική δραστηριότητα και να συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας, μέσω ικανοποίησης αντικειμενικών κριτηρίων, συγκεκριμένου ύψους ποσού επένδυσης και συγκεκριμένου αριθμού μόνιμων θέσεων εργασίας.

Προνοεί, επίσης, τη σύσταση νέου Τομέα στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως που θα διαχειρίζεται τη διαδικασία αδειοδότησης, καθώς και τον διορισμό Υπεύθυνου Έργου για κάθε ανάπτυξη που χαρακτηρίζεται ως έργο στρατηγικής ανάπτυξης. Ο Υπεύθυνος Έργου συμβάλλει στον συντονισμό των αρμόδιων Αρχών και στην έγκαιρη έκδοση των απαιτούμενων αδειών. Με τον τρόπο αυτό, η χορήγηση των αδειών διενεργείται σε ένα κεντρικό επίπεδο, εντός χρονικού διαστήματος που δεν θα υπερβαίνει τους 12 μήνες.

Επιπλέον, καθορίζονται δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα διεκπεραίωσης αιτήσεων ανάπτυξης και υποβολής απόψεων και γνωμοδοτήσεων διοικητικών Αρχών. Επιπρόσθετα, προβλέπεται η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία θα επιτρέπει την υποβολή αίτησης, τη μελέτη και την έκδοση Πολεοδομικής Άδειας και Άδειας Οικοδομής ηλεκτρονικά.

Το Υπουργείο Εσωτερικών ευχαριστεί τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την εποικοδομητική και ενεργό εμπλοκή τους στη διαμόρφωση του τελικού περιεχομένου του Νόμου, που θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια προώθησης των στρατηγικών στόχων του Κράτους.

(ΜΚυ)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα